Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU vill avskaffa dödsstraffet överallt i världen

Bryssel den 10 oktober 2011 – Den 10 oktober har utsetts till världsdagen och europadagen mot dödsstraff. Ett huvudmål för EU:s politik för mänskliga rättigheter är att avskaffa dödsstraffet i alla länder. EU anser att dödsstraff är inhumant och kränker den mänskliga värdigheten utan att för den skull avskräcka från våldsbrott. Om dödsstraff verkställs med stöd i en felaktig dom – och rättsliga misstag är ofrånkomliga inom alla rättsordningar – resulterar det i en oåterkallelig förlust av människoliv.

–Idag, på världsdagen och europadagen mot dödsstraff, vill jag på nytt uttrycka mitt personliga engagemang i EU:s arbete för att avskaffa dödsstraffet, som inte har någon plats i ett modernt rättssystem, säger Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och tillika vice ordförande för Europeiska kommissionen.

EU har varit pådrivande i frågan och är en av de största donatorerna till internationella frivilligorganisationer som arbetar för att avskaffa dödsstraffet. I den diplomatiska verksamheten och i biståndssamarbetet utnyttjar EU alla de medel som står till buds för att avskaffa dödsstraffet. EU uppmanar också länder som fortfarande tillämpar dödsstraff att progressivt minska användningen och betonar att straff måste följa internationellt överenskomna miniminormer.

EU uppmuntrar till offentlig debatt i frågan, stödjer den allmänna opinionen och trycker på för att länder som fortfarande har dödsstraff ska avskaffa det, eller åtminstone inledningsvis införa ett moratorium. EU arbetar även mot dödsstraffet i olika multilaterala sammanhang, däribland FN. Ansträngningarna har utmynnat i att FN:s generalförsamling antagit en rad resolutioner om moratorium för dödsstraff.

I juli 2011 var det tjugo år sedan det andra frivilliga protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter trädde i kraft. Konventionen är den viktigaste internationella traktaten om avskaffande av dödsstraffet. EU uppmanar alla medlemsstater att ratificera eller anta protokollet.

EU är också den första regionala organisation som förbjudit handel med varor som används för att verkställa dödsstraff (eller tortyr eller annan omänsklig behandling) och tekniskt bistånd avseende sådana varor. EU:s politiska engagemang har även backats upp av ett omfattande ekonomiskt stöd till konkreta projekt som gäller denna fråga.

Mer information finns i dokumentet MEMO/11/669

Gemensamt uttalande:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Ytterligare upplysningar finns här:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktpersoner:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar