Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES pasiryžusi siekti, kad mirties bausmė būtų visiškai panaikinta

Briuselis, 2011 m. spalio 10 d. Spalio 10 d. minima pasaulinė ir europinė kovos su mirties bausme diena. Mirties bausmės panaikinimas visame pasaulyje yra vienas iš pagrindinių ES žmogaus teisių politikos tikslų. ES laikosi nuomonės, kad mirties bausmė yra nehumaniška ir pažeidžia žmogaus orumą. Tokia bausmė neatgraso nuo žiaurių nusikaltimų. Dėl teismo klaidos, nuo kurios neapsaugota nė viena teisės sistema, įvykdžius mirties bausmę negrąžinamai prarandama gyvybė.

„Šiandien minima pasaulinė ir europinė kovos su mirties bausme diena. Asmeniškai ir Europos Sąjungos vardu įsipareigoju ir toliau siekti, kad būtų panaikinta mirties bausmė, kuri šiuolaikiniame pasaulyje nepateisinama“, – sakė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton.

ES atlieka vadovaujamą vaidmenį ir aktyviausiai iš visų pagalbos teikėjų remia pilietinės visuomenės organizacijų pastangas visame pasaulyje skatinant panaikinti mirties bausmę. ES naudoja visas įmanomas diplomatijos ir bendradarbiavimo pagalbos priemones siekdama mirties bausmės panaikinimo. ES ragina šalis, tebetaikančias mirties bausmę, laipsniškai riboti tokias bausmes ir primygtinai reikalauja, kad mirties bausmės būtų vykdomos laikantis minimalių standartų, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu.

ES skatina rengti viešas diskusijas, stiprinti visuomenės pasipriešinimą ir spaudimą mirties bausmę tebetaikančioms šalims, kad ją panaikintų arba bent pradėtų taikyti moratoriumą. ES prieš mirties bausmę taip pat pasisako daugiašaliuose forumuose, pvz., Jungtinėse Tautose; tokių veiksmų rezultatas – Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė keletą rezoliucijų dėl mirties bausmės taikymo moratoriumo.

2011 m. liepos mėn. paminėtas Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrojo fakultatyvinio protokolo – pagrindinės pasaulinės teisinės priemonės mirties bausmei panaikinti – įsigaliojimo dvidešimtmetis. ES skatina visas valstybes ratifikuoti šį protokolą arba prie jo prisijungti.

ES taip pat yra pirmoji regioninė organizacija, priėmusi taisykles, kuriomis draudžiama prekiauti prekėmis, naudojamomis mirties bausmei vykdyti, kankinimui ir smurtavimui, taip pat teikti su tokiomis prekėmis susijusią techninę pagalbą. ES politinį įsipareigojimą liudija konkretiems projektams skirta didelė finansinė parama.

Dėl išsamesnės informacijos žr. MEMO/11/669.

Bendras pareiškimas:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Daugiau informacijos galima rasti

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Asmenys ryšiams:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)


Side Bar