Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská unie je odhodlána dosáhnout celosvětového zrušení trestu smrti

Brusel, 10. října 2011 – 10. říjen je světovým a evropským Dnem proti trestu smrti. Jedním z hlavních cílů politiky EU v oblasti lidských práv je právě celosvětové zrušení trestu smrti. EU se domnívá, že trest smrti je nelidský a porušuje lidskou důstojnost. Rovněž neodrazuje od páchání násilných trestných činů. Trest smrt v důsledku justičního omylu, kterému nelze v žádném právním systému zabránit, představuje nezvratnou ztrátu lidského života.

„Dnes si připomínáme světový a evropský Den proti trestu smrti. Zavazuji se nadále plnit svůj závazek, který je i závazkem Evropské unie, bojovat za zrušení trestu smrti, jenž nemá v dnešním moderním světě místo,“ uvedla Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise.

EU je největším dárcem podporující snahy organizací občanské společnosti z celého světa v boji za zrušení trestu smrti a hraje v této oblasti vůdčí úlohu. EU využívá v úsilí o zrušení trestu smrti všechny své dostupné nástroje v oblasti diplomacie, pomoci a spolupráce. EU vyzývá země, ve kterých trest smrti nadále existuje, aby jeho využívání postupně omezovaly, a trvá na tom, aby byl vykonáván v souladu s minimálními normami dohodnutými na mezinárodní úrovni.

EU podporuje veřejnou diskusi, posiluje odpor veřejnosti a vyvíjí nátlak na země, které trest smrti dosud uplatňují, aby jej zrušily, či aby na něj alespoň zavedly moratorium jako první krok k jeho zrušení. EU rovněž vystupuje proti trestu smrti na multilaterálních fórech, jako např. v OSN. Výsledkem tohoto úsilí je řada rezolucí Valného shromáždění OSN týkajících se moratoria na používání trestu smrti.

V červenci 2011 jsme si připomněli 20. výročí ode dne, kdy vstoupil v platnost Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, který je hlavním celosvětovým právním nástrojem v oblasti zrušení trestu smrti. EU vyzývá všechny země, aby tento protokol ratifikovaly nebo k němu přistoupily. 

EU je rovněž první regionální společenství, které přijalo pravidla, jež zakazují obchodování s produkty používanými pro výkon trestu smrti (jakož i k mučení a ponižujícímu zacházení) a poskytování technické pomoci související s těmito produkty. Politický závazek EU jde ruku v ruce se značnou finanční podporou konkrétních projektů.

Další informace viz MEMO/11/669

Společné prohlášení:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124992.pdf

Podrobnější informace:

http://www.eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm

http://www.eidhr.eu/highlights/death-penalty

Kontaktní osoby:

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Michael Mann (+32 22999780)


Side Bar