Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Bryssel den 1 februari 2011

Prinsessan Laurentien leder expertgrupp som ska förbättra läskunnigheten i EU

Var femte 15-åring och många vuxna i EU kan inte läsa och skriva tillräckligt bra. De har därför svårare att hitta jobb och hamnar lättare utanför samhället. För att ta itu med problemet har EU-kommissionen tillsatt en expertgrupp som ska diskutera hur man kan förbättra läs- och skrivkunnigheten. Gruppen, som träffades för första gången i Bryssel i dag, leds av Prinsessan Laurentien av Nederländerna, som är Unescos särskilda sändebud för läskunnighet för utveckling (Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur). EU-ländernas ministrar har som mål att andelen elever med lässvårigheter och bristande kunskaper i matematik och naturvetenskap ska vara lägre än 15 procent senast 2020.

– Denna expertgrupp är startskottet för en EU-kampanj som ska komma till rätta med grundorsakerna till den dåliga läskunnigheten. Allt för många i EU är utestängda från arbetsmarknaden och har svårt att delta fullt ut i samhällslivet på grund av bristande läs- och skrivförmåga. Om vi ska kunna nå Europa 2020-målen om smart tillväxt för alla måste vi ta itu med problemet på en gång. Det säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Prinsessan Laurentien håller med.

– Jag välkomnar det här initiativet. Det är hög tid att EU gör något åt den dystra verkligheten att så många inte kan läsa tillräckligt bra. Initiativet kan bidra till att få bort det tabu som fortfarande finns. Dålig läskunnighet hindrar ekonomisk tillväxt och samhällsdeltagande. Genom att förbättra läskunnigheten kan vi också hitta lösningar på flera andra områden, till exempel fattigdom, anställbarhet och en sund livsstil. Tillsammans med experterna hoppas vi kunna bidra med en djärv vision för de frågor som måste lösas och för hur bättre läskunnighet kan bidra till en stark, konkurrenskraftig ekonomi och ett sunt samhälle i EU.

Läskunnigheten måste bli bättre i EU

De senaste resultaten från Pisastudien, en internationell studie som mäter 15‑åringarnas läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap, visar att var femte elev, det vill säga 20 procent, är svaga läsare. Resultaten sammanställs av OECD vart tredje år, och visar ändå att situationen i Europa har förbättrats något sedan 2000. Men det behövs fler insatser om EU-länderna ska kunna nå målet på mindre än 15 procent med lässvårigheter och bristande kunskaper i matematik och naturvetenskap till 2020.

För vuxna är behovet av insatser lika akut. Nästan 80 miljoner vuxna i EU – en tredjedel av arbetsstyrkan – har dåliga eller bara grundläggande färdigheter. Men andelen jobb som kräver bra kunskaper kommer troligen att öka till 35 procent till 2020. I dag är den siffran 29 procent. Att kunna läsa och skriva är grundläggande färdigheter, inte minst eftersom de är en förutsättning för annan inlärning.

EU:s satsningar på att förbättra läskunnigheten är ett led i Europa 2020-strategins huvudinitiativ Unga på väg och En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen, som båda ska höja kunskapsnivån i EU genom bättre utbildning.

Expertgruppens mål

Expertgruppen ska lyfta fram arbetet med att förbättra läskunnigheten i EU och ge frågan större politisk vikt. Gruppen ska analysera vetenskapliga belägg och utvärdera vilka åtgärder som fungerar bäst. De elva experterna på läskunnighet är forskare, politiker och företagare. Läs experternas biografer och kommentarer

Vad händer nu?

Expertgruppen ska träffas regelbundet under ett och ett halvt år och lägga fram konkreta förslag för kommissionen i mitten av 2012. Med utgångspunkt i gruppens förslag ska kommissionär Androulla Vassiliou ta fram rekommendationer som utbildningsministrarna ska ta ställning till hösten 2012. EU-länderna och kommissionen ska sedan diskutera frågan ytterligare inom ramen för det europeiska utbildningssamarbetet (Utbildning 2020).

Läs mer

EU-kommissionen: Utbildning

EU-kommissionen: Europa 2020

BILAGA

1) Procentandel elever med bristande läsförmåga, Pisa 2000–20091

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19,3

20,7

21,5

27,5

 +6,0

Belgium

19,0

17,9

19,4

17,7

-1,7

Bulgaria

40,3

 :

51,1

41,0

-10,1

Czech Republic

17,5

19,4

24,8

23,1

-1,7

Denmark

17,9

16,5

16,0

15,2

-0,8

Estonia

 :

13,6

13,3

-0,3

EU (25 countries)

 

 

23,1

19,6

 -3,5

Finland

7,0

5,7

4,8

8,1

+3,3

France

15,2

17,5

21,7

19,8

-1,9

Germany

22,6

22,3

20,0

18,5

-1,5

Greece

24,4

25,2

27,7

21,3

-6,4

Hungary

22,7

20,5

20,6

17,6

-3,0

Ireland

11,0

11,0

12,1

17,2

+5,1

Italy

18,9

23,9

26,4

21,0

-5,4

Latvia

30,1

18,0

21,2

17,6

-3,6

Lithuania

 :

25,7

24,3

-1,4

Luxembourg

(35,1)

22,7

22,9

26,0

+3,1

Netherlands

(9,5)

11,5

15,1

14,3

-0,8

Poland

23,2

16,8

16,2

15,0

-1,2

Portugal

26,3

22,0

24,9

17,6

-7,2

Romania

41,3

:

53,5

40,4

-13,1

Slovakia

:

24,9

27,8

22,3

-5,5

Slovenia

:

:

16,5

21,2

+4,7

Spain

16,3

21,1

25,7

19,6

-6,1

Sweden

12,6

13,3

15,3

17,4

+2,1

UK

(12,8)

 :

19,0

18,4

-0,4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Elever med bristande läsförmåga (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA).

3) Utvecklingen i läsförmåga mellan 2006 och 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA).

1 :

Low achievers in reading literacy are those pupils who are capable of completing only the least complex reading tasks such as locating a single piece of information, identifying the main theme of a text, or making a simple connection with everyday knowledge. This is based on the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA) survey in which scores range from level 1 to level 5 (highest level). {0>Low achievers in reading are those who score below level 2.<}0{>»


Side Bar