Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

V Bruseli 1. februára 2011

Komisia zriaďuje expertnú skupinu na vysokej úrovni pre gramotnosť, ktorej predsedá holandská princezná Laurentien

Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov v Európe, rovnako ako mnoho dospelých, nemá základné schopnosti čítať a písať, čo im sťažuje pozíciu, ak si chcú nájsť prácu a vystavuje ich to riziku vylúčenia zo spoločnosti. V snahe vyriešiť tento problém, Európska komisia zriadila nezávislú skupinu expertov, aby sa určili spôsoby zvýšenia úrovne gramotnosti. Skupine, ktorá sa po prvý raz stretla dnes v Bruseli, predsedá holandská princezná Laurentien, ktorá je osobitným vyslancom pre gramotnosť na účely rozvoja z poverenia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Ministri EÚ stanovili cieľ znížiť podiel žiakov, ktorí majú problémy s čítaním, matematikou a prírodovednými predmetmi, na menej ako 15 % do roku 2020.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Zriadenie tejto skupiny znamená začiatok celoeurópskej kampane venovanej hlavným príčinám nízkej gramotnosti. Príliš veľa Európanov je odlúčených od prístupu na trh práce a ťažko sa stávajú plnohodnotným prínosom pre spoločnosť, pretože nemajú základné schopnosti v oblasti čítania a písania. Ak chceme dosiahnuť naše ciele v oblasti inteligentného a inkluzívneho rastu podľa stratégie Európa 2020, musíme konať už teraz, aby sme vyriešili tento problém“.

Princezná Laurentien dodala: „Veľmi túto iniciatívu vítam, keďže je načase, aby sa Európa pozrela priamo do očí nepríjemnej realite vysokej negramotnosti svojho vlastného obyvateľstva. Vďaka tejto iniciatíve bude možné venovať sa tabu, ktoré pretrváva až dodnes. Negramotnosť stojí v ceste hospodárskemu rastu a začleňovaniu do spoločnosti. Riešením negramotnosti pravdepodobne prispievame aj k riešeniam v celom rade ďalších oblastí, akými sú napríklad chudoba, zamestnateľnosť a zdravý život. Spolu s expertmi dúfame, že poskytneme odvážnu víziu riešenia problémov a spôsobu, akým nám gramotnosť môže pomôcť pri budovaní silných, konkurencieschopných ekonomík a zdravých spoločností v EÚ“.

Zvyšovanie gramotnosti v Európe

Z posledných výsledkov Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA), t.j. celosvetového zisťovania schopností 15-ročných v čítaní, matematike a prírodovedných predmetoch, vyplýva, že každý piaty (20 %) má nedostatočné schopnosti v oblasti čítania. Tieto závery, ktoré každé tri roky zostavuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), dokazujú, že v Európe došlo od roku 2000 len k miernemu zlepšeniu. Bude však potrebné väčšie úsilie, ak majú krajiny EÚ dosiahnuť svoj cieľ znížiť do roku 2020 podiel tých, ktorí dosahujú slabé výsledky v čítaní, matematike a prírodovedných predmetoch, pod 15 %.

U dospelých treba konať s rovnakou naliehavosťou. Takmer 80 miliónov dospelých v Európe – jedna tretina pracujúcich – má len nízke alebo základné schopnosti, no podľa odhadov sa však podiel vysoko kvalifikovaných pracovných miest do konca desaťročia zvýši na 35 %, v porovnaní so súčasnými 29 %. Čítanie a písanie sú základné schopnosti, v neposlednom rade preto, že majú kľúčový význam z hľadiska ďalšieho vzdelávania.

Plány EÚ na zvýšenie gramotnosti súvisia s ústrednými iniciatívami stratégie Európa 2020 „Mládež v pohybe“ a „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie zručností v Európe prostredníctvom lepšej kvality vzdelávania a odbornej prípravy.

Cieľ skupiny na vysokej úrovni pre gramotnosť

Cieľom skupiny na vysokej úrovni pre gramotnosť je zviditeľniť tému zvyšovania gramotnosti v Európe a prisúdiť jej dôležitosť z politického hľadiska. Skupina bude analyzovať vedecké dôkazy a vyhodnotí, ktoré politiky sú najúčinnejšie. Skupinu tvorí jedenásť členov – expertov na gramotnosť z akademickej obce, politického života a podnikateľskej sféry. Životopisy a vyjadrenia členov skupiny sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Ďalšie kroky

Skupina na vysokej úrovni sa bude pravidelne stretávať počas nasledujúcich 18 mesiacov a v polovici roka 2012 predloží Komisii svoje návrhy na politiku v tejto oblasti. Na základe návrhov skupiny predloží komisárka Vassiliouová na jeseň 2012 odporúčania ministrom členských krajín, ktorí stoja na čele rezortov vzdelávania. Na základe toho budú členské štáty a Komisia ďalej v tejto veci konať v kontexte ich strategického rámca spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy („Vzdelávanie a odborná príprava 2020“).

Ďalšie informácie:

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Európska komisia: Európa 2020

PRÍLOHA

1) Percentuálny podiel hodnotených, ktorí dosiahli slabé výsledky v čítaní, PISA 2000 – 20091

2000

2003

2006

2009

Zmena podľa porovnania rokov 2006 a 2009 (v percentuálnych bodoch)

Rakúsko

19,3

20,7

21,5

27,5

 +6,0

Belgicko

19,0

17,9

19,4

17,7

-1,7

Bulharsko

40,3

 :

51,1

41,0

-10,1

Česká republika

17,5

19,4

24,8

23,1

-1,7

Dánsko

17,9

16,5

16,0

15,2

-0,8

Estónsko

 :

13,6

13,3

-0,3

EÚ (25 krajín)

 

 

23,1

19,6

 -3,5

Fínsko

7,0

5,7

4,8

8,1

+3,3

Francúzsko

15,2

17,5

21,7

19,8

-1,9

Nemecko

22,6

22,3

20,0

18,5

-1,5

Grécko

24,4

25,2

27,7

21,3

-6,4

Maďarsko

22,7

20,5

20,6

17,6

-3,0

Írsko

11,0

11,0

12,1

17,2

+5,1

Taliansko

18,9

23,9

26,4

21,0

-5,4 

Lotyšsko

30,1

18,0

21,2

17,6

-3,6

Litva

 :

25,7

24,3

-1,4

Luxembursko

(35,1)

22,7

22,9

26,0

+3,1

Holandsko

(9,5)

11,5

15,1

14,3

-0,8

Poľsko

23,2

16,8

16,2

15,0

-1,2

Portugalsko

26,3

22,0

24,9

17,6

-7,3

Rumunsko

41,3

:

53,5

40,4

-13,1

Slovensko

:

24,9

27,8

22,3

-5,5

Slovinsko

:

:

16,5

21,2

+4,7

Španielsko

16,3

21,1

25,7

19,6

-6,1

Švédsko

12,6

13,3

15,3

17,4

+2,1

Spojené kráľovstvo

(12,8)

 :

19,0

18,4

-0,6

: Údaje nie sú k dispozícii

Spojené kráľovstvo, Luxembursko, Holandsko: Výsledky za rok 2000 sa nedajú porovnať s neskoršími rokmi

2) Hodnotení, ktorí dosiahli slabé výsledky v čítaní (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Zdroj: OECD, Program pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA)

3) Zmeny v ukazovateľoch schopnosti čítať v období 2006 – 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Zdroj: OECD, Program pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA)

1 :

Za žiakov, ktorí dosiahli slabé výsledky v čítaní sa považujú tí, ktorí sú schopní zvládnuť len najjednoduchšie úlohy pri čítaní, ako napríklad nájdenie konkrétnej informácie, určenie hlavnej témy textu, alebo schopnosť nájsť súvislosť s každodennými vedomosťami. Vychádza sa pritom zo zisťovania programu OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA), v ktorom je možné dosiahnuť výsledky od úrovne 1 po úroveň 5 (najvyššia úroveň). Tí, ktorí dosiahli slabé výsledky v čítaní, nedosiahli ani úroveň 2.


Side Bar