Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Bruksela, 1 lutego 2011 r.

Komisja powołuje grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. umiejętności czytania i pisania pod przewodnictwem JKW Laurentien, księżnej Niderlandów

Co piąty piętnastolatek w Europie, podobnie jak wielu dorosłych, ma braki w podstawowych umiejętnościach czytania i pisania, które utrudniają im znalezienie pracy i rodzą ryzyko wykluczenia społecznego. Aby zaradzić temu problemowi, Komisja Europejska utworzyła niezależną grupę ekspertów, której zadaniem jest wypracowanie sposobów podniesienia poziomu umiejętności czytania i pisania. Grupie, która dziś po raz pierwszy spotkała się w Brukseli, przewodniczy JKW Laurentien, księżna Niderlandów, pełniąca funkcję specjalnego wysłannika ds. umiejętności czytania i pisania w kontekście rozwoju w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Ministrowie UE przyjęli za cel obniżenie do 2020 r. odsetka uczniów mających problemy w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych poniżej 15 %.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Powołanie tej grupy jest początkiem ogólnoeuropejskiej kampanii, która ma na celu wyeliminowanie głębokich przyczyn niskiego poziomu umiejętności czytania i pisania. Zbyt wielu Europejczyków znajduje się poza rynkiem pracy i nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, z powodu braku podstawowych umiejętności czytania i pisania. Jeżeli chcemy osiągnąć cele strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego wzrostu zapewniającego włączenie społeczne, musimy zacząć działać aby zaradzić temu problemowi.”

Księżna Laurentien dodała: „W pełni popieram tę inicjatywę ponieważ nadeszła najwyższa pora, aby Europa zmierzyła się z przykrą prawdą o wysokim poziomie analfabetyzmu w jej granicach. Ta inicjatywa pomoże przełamać istniejące do dziś tabu. Analfabetyzm jest przeszkodą na drodze do rozwoju gospodarczego i włączenia społecznego. Aby poradzić sobie z analfabetyzmem, prawdopodobnie będziemy działać także w innych obszarach, takich jak ubóstwo, szanse na zatrudnienie i zdrowy tryb życia. Mamy nadzieję wypracować wraz z ekspertami odważną wizję problemów, które oczekują na rozwiązanie, i tego w jaki sposób umiejętność czytania i pisania pomoże nam zbudować w UE silne i konkurencyjne gospodarki oraz zdrowe społeczeństwa.”

Podniesienie w Europie poziomu umiejętności czytania i pisania

Najnowsze rezultaty Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA), ogólnoświatowego badania umiejętności 15-latków w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych, wykazały, że umiejętności czytania jednego na pięciu, czyli 20 % z nich, są niskie. Rezultaty badania, opracowywane co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskazują, że od 2000 r. Europa w nieznacznym stopniu poprawiła swoje wyniki. Jeżeli państwa UE mają osiągnąć cel obniżenia do 2020 r. odsetka uczniów osiągających słabe rezultaty w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych poniżej 15 %, konieczne są większe wysiłki.

Tak samo pilne są działania dotyczące dorosłych. Niemal 80 mln dorosłych osób w Europie – jedna trzecia siły roboczej – posiada jedynie niskie lub podstawowe umiejętności, a szacowany odsetek miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji osiągnie do końca dekady 35 %, wobec aktualnego poziomu 29 %. Czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami, także dlatego, że stanowią klucz do dalszego uczenia się.

Plany UE w zakresie podniesienia poziomu umiejętności czytania i pisania wiążą się z najważniejszymi inicjatywami strategii „Europa 2020”: Mobilna Młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, których celem jest podniesienie w Europie poziomu umiejętności poprzez lepszej jakości kształcenie i szkolenie.

Cel grupy wysokiego szczebla ds. umiejętność czytania i pisania

Celem grupy wysokiego szczebla ds. umiejętność czytania i pisania jest zwiększenie widoczności oraz politycznej wagi zagadnienia podnoszenia poziomu tych umiejętności w Europie. Grupa przeprowadzi analizę danych naukowych i oceni skuteczność prowadzonych polityk. 11 członków grupy to eksperci w zakresie umiejętności czytania i pisania wywodzący się z ośrodków akademickich, świata polityki i biznesu. Poniższy link prowadzi do biografii i uwag członków grupy.

Kolejne kroki

W ciągu najbliższych 18 miesięcy grupa wysokiego szczebla będzie regularnie się spotykać i w połowie 2012 r. przedstawi Komisji wnioski dotyczące polityki. W oparciu o propozycje grupy jesienią 2012 r. komisarz Androulla Vassiliou przedstawi ministrom edukacji zalecenia. Na ich podstawie państwa członkowskie i Komisja będą kontynuować pracę nad tym zagadnieniem w ramach strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia („Kształcenie i szkolenie 2020”).

Więcej informacji:

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Komisja Europejska: Europa 2020

ZAŁĄCZNIK

1) Odsetek uczniów osiągających słabe wyniki w czytaniu, wg. PISA 2000-20091

2000

2003

2006

2009

Zmiana w okresie 2006-2009 (w punktach procentowych)

Austria

19,3

20,7

21,5

27,5

 +6,0

Belgia

19,0

17,9

19,4

17,7

-1,7

Bułgaria

40,3

 :

51,1

41,0

-10,1

Republika Czeska

17,5

19,4

24,8

23,1

-1,7

Dania

17,9

16,5

16,0

15,2

-0,8

Estonia

 :

13,6

13,3

-0,3

UE (25 państw)

 

 

23,1

19,6

 -3,5

Finlandia

7,0

5,7

4,8

8,1

+3,3

Francja

15,2

17,5

21,7

19,8

-1,9

Niemcy

22,6

22,3

20,0

18,5

-1,5

Grecja

24,4

25,2

27,7

21,3

-6,4

Węgry

22,7

20,5

20,6

17,6

-3,0

Irlandia

11,0

11,0

12,1

17,2

+5,1

Włochy

18,9

23,9

26,4

21,0

-5,4 

Łotwa

30,1

18,0

21,2

17,6

-3,6

Litwa

 :

25,7

24,3

-1,4

Luksemburg

(35,1)

22,7

22,9

26,0

+3,1

Niderlandy

(9,5)

11,5

15,1

14,3

-0,8

Polska

23,2

16,8

16,2

15,0

-1,2

Portugalia

26,3

22,0

24,9

17,6

-7,2

Rumunia

41,3

:

53,5

40,4

-13,1

Słowacja

:

24,9

27,8

22,3

-5,5

Słowenia

:

:

16,5

21,2

+4,7

Hiszpania

16,3

21,1

25,7

19,6

-6,1

Szwecja

12,6

13,3

15,3

17,4

+2,1

Zjednoczone Królestwo

(12,8)

 :

19,0

18,4

-0,4

: Brak danych

UK, LU, NL: Wyniki 2000 nie są porównywalne z późniejszymi

2) Uczniowie osiągający słabe wyniki w czytaniu (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Źródło: OECD, Program Międzynarodowej Oceny Studentów (PISA)

3) Zmiany w poziomie umiejętności czytania w latach 2006-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Źródło: OECD, Program Międzynarodowej Oceny Studentów (PISA)

1 :

Uczniowie osiągający słabe wyniki w czytaniu to uczniowie, którzy potrafią wykonać jedynie najprostsze zadania w zakresie czytania, takie jak odnalezienie pojedynczej informacji, określenie głównego tematu tekstu lub wykrycie prostego związku z zagadnieniami z życia codziennego. Definicja ta opiera się na prowadzonym przez OECD Programie międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA), w którym wyniki opisywane są w skali od 1 do 5 (najlepszy wynik). Uczniowie osiągający słabe wyniki w czytaniu to uczniowie, których wynik nie przekracza 2.


Side Bar