Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Brüssel, 1. veebruar 2011

Komisjon moodustab kirjaoskuse kõrgetasemelise eksperdirühma, eesistujaks Madalmaade printsess Laurentien

Euroopas puudub igal viiendal 15-aastasel noorel ja ka paljudel täiskasvanutel elementaarne lugemis- ja kirjutamisoskus, mis raskendab neil töö leidmist ja asetab nad sotsiaalse tõrjutuse ohtu. Et aidata seda probleemi lahendada, on Euroopa Komisjon moodustanud sõltumatu eksperdirühma eesmärgiga otsida võimalusi, kuidas tõsta kirjaoskuse taset. Rühm tuli esimest korda kokku täna Brüsselis ning selle eesistujaks on Madalmaade printsess Laurentien, kes on ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) kirjaoskuse kampaania erisaadik. ELi ministrid on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2020 oleks õpilasi, kellel on raskusi lugemise, matemaatika ja loodusteaduste alal, alla 15%.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Eksperdirühma moodustamine on esimene etapp üleeuroopalises kampaanias, millega püütakse jõuda madala kirjaoskuse taseme algpõhjusteni. Liigagi paljud eurooplased ei pääse tööturule ja neil on raske ühiskonnas täiel määral osaleda, sest neil puudub elementaarne lugemis- ja kirjutamisoskus. Kui me tahame saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia aruka ja kaasava majanduskasvu eesmärke, tuleb otsekohe asuda seda probleemi lahendama.”

Printsess Laurentien lisas: „Mul on selle algatuse üle väga hea meel, sest on ülim aeg, et Euroopa tunnistaks endale ebameeldivat tõsiasja, et tema piires on palju kirjaoskamatuid. Algatus aitab meil heita valgust probleemile, millest tänaseni ei julgeta rääkida. Kirjaoskamatus on takistuseks majanduskasvule ja kaasamisele. Kirjaoskamatuse vähendamisega pakume tõenäoliselt lahendusi ka küsimustes, nagu vaesus, tööalane konkurentsivõime ja tervislikud eluviisid. Üheskoos ekspertidega loodame saada selge pildi meie ees seisvatest probleemidest ja lahendustest ning sellest, kuidas kirjaoskus võib aidata luua ELis tugeva, konkurentsivõimelise majanduse ja terve ühiskonna.”

Kirjaoskuse taseme tõstmine Euroopas

Rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programmi (PISA) viimane ülemaailmne vaatlus 15-aastaste põhioskustest lugemise, matemaatika ja loodusteaduste valdkonnas näitas, et iga viienda noore lugemisoskus on vähene. See uurimus, mida Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) iga kolme aasta tagant koostab, näitab, et aastast 2000 on Euroopas olukord vähesel määral paranenud. Ent selleks, et ELi riigid saavutaksid oma eesmärgi – viia lugemise, matemaatika ja loodusteaduste alal maha jäävate õpilaste arv aastaks 2020 alla 15% – on vaja rohkem pingutada.

Ka täiskasvanute puhul on vaja kiiresti tegutseda. Euroopas on ligi 80 miljonil täiskasvanul – kolmandikul tööjõust – olemas ainult väga madal või elementaartasandi kirjaoskus, aga hinnangud näitavad, et kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade arv kasvab aastakümne lõpuks praeguselt 29 protsendilt 35 protsendile. Lugemine ja kirjutamine on põhioskused – ja seejuures alustalaks edasistele õpingutele.

ELi plaan tõsta kirjaoskuse taset on seotud Euroopa 2020. aasta juhtalgatustega „Noorte liikuvus” ja „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”, mille eesmärgiks on tõsta Euroopas oskuste taset hariduse ja koolituse parema kvaliteedi kaudu.

Kirjaoskuse kõrgetasemelise eksperdirühma eesmärk

Kirjaoskuse kõrgetasemelise eksperdirühma eesmärk on tuua Euroopas kirjaoskuse taseme tõstmise küsimus tähelepanu alla ja anda sellele poliitilist kaalu. Rühm analüüsib teaduslikke tõendeid ja annab hinnangu, milline poliitika toimiks kõige paremini. Rühma 11 liiget on kirjaoskuse eksperdid akadeemilistest, poliitilistest ja äriringkondadest. Siit leiate liikmete elulookirjeldused ja kommentaarid.

Järgmised sammud

Kõrgetasemeline eksperdirühm tuleb eelseisva 18 kuu jooksul regulaarselt kokku ja esitab 2012. aasta keskpaigaks Euroopa Komisjonile ettepanekud poliitiliste meetmete kohta. Rühma ettepanekute põhjal esitab volinik Vassiliou 2012. aasta sügisel soovitused haridusministritele. Neist lähtudes astuvad liikmesriigid ja komisjon oma hariduse ja koolituse strateegilise koostööraamistiku „Haridus ja koolitus 2020” raames edasisi samme.

Lisateave:

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Euroopa Komisjon: Euroopa 2020. aasta strateegia

LISA

1) Lugemisoskuses mahajääjate osakaal, PISA 2000–20091

2000

2003

2006

2009

Muutus 2006–2009 (protsendi­punktidena)

Austria

19,3

20,7

21,5

27,5

 +6,0

Belgia

19,0

17,9

19,4

17,7

-1,7

Bulgaaria

40,3

 :

51,1

41,0

-10,1

Tšehhi Vabariik

17,5

19,4

24,8

23,1

-1,7

Taani

17,9

16,5

16,0

15,2

-0,8

Eesti

 :

13,6

13,3

-0,3

EL (25 riiki)

 

 

23,1

19,6

 -3,5

Soome

7,0

5,7

4,8

8,1

+3,3

Prantsusmaa

15,2

17,5

21,7

19,8

-1,9

Saksamaa

22,6

22,3

20,0

18,5

-1,5

Kreeka

24,4

25,2

27,7

21,3

-6,4

Ungari

22,7

20,5

20,6

17,6

-3,0

Iirimaa

11,0

11,0

12,1

17,2

+5,1

Itaalia

18,9

23,9

26,4

21,0

-5,4 

Läti

30,1

18,0

21,2

17,6

-3,6

Leedu

 :

25,7

24,3

-1,4

Luksemburg

(35,1)

22,7

22,9

26,0

+3,1

Madalmaad

(9,5)

11,5

15,1

14,3

-0,8

Poola

23,2

16,8

16,2

15,0

-1,2

Portugal

26,3

22,0

24,9

17,6

-7,2

Rumeenia

41,3

:

53,5

40,4

-13,1

Slovakkia

:

24,9

27,8

22,3

-5,5

Sloveenia

:

:

16,5

21,2

+4,7

Hispaania

16,3

21,1

25,7

19,6

-6,1

Rootsi

12,6

13,3

15,3

17,4

+2,1

Ühendkuningriik

(12,8)

 :

19,0

18,4

-0,4

: Andmed puuduvad

UK, LU, NL: 2000. aasta tulemused ei ole hilisemate aastatega võrreldavad

2) Lugemisoskuses mahajääjad (2009)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Allikas: OECD, rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programm (PISA)

3) Lugemisoskuse muutus aastail 2006–2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Allikas: OECD, rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programm (PISA)

1 :

Lugemisoskuses mahajääjad on õpilased, kes suudavad toime tulla ainult kõige lihtsamate lugemisülesannetega, nagu näiteks leida tekstist konkreetne teave, tunda ära teksti peateema või luua lihtne seos igapäevakogemustega. See põhineb OECD rahvusvahelise õpitulemuste hindamise programmi (PISA) vaatlusel, kus taset hinnatakse hindega 1 kuni 5 (kõrgeim tase). Lugemisoskuses mahajääjad on need, kes saavad hindeks alla 2.


Side Bar