Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/115

Брюксел, 1 февруари 2011 година

Европейската комисия създава експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността под председателството на холандската принцеса Лаурентин

Всеки пети 15-годишен в Европа, както и немалко възрастни не притежават основни умения за четене и писане, което ги затруднява при намирането на работа и ги заплашва със социално изключване. За решаването на този проблем Европейската комисия създаде независима група от експерти, натоварена да намери начини за повишаване на грамотността. Председател на групата, чиято първа среща се състоя днес в Брюксел, е холандската принцеса Лаурентин — специален пратеник за развитие чрез грамотност на ЮНЕСКО (Организацията на обединените нации за образование, наука и култура). Министрите на ЕС са си поставили за цел до 2020 г. делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природо-математическите науки, да спадне под 15 % .

Европейският комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Създаването на тази група бележи началото на европейска кампания за справяне с проблемите, които са в основата на ниското ниво на грамотност. За прекалено много европейски граждани работният пазар се оказва недостъпен и им е трудно да бъдат пълноценни за обществото, тъй като им липсват елементарни умения за четене и писане. Ако искаме да изпълним набелязаните в стратегия „Европа 2020“ цели за интелигентен и приобщаващ растеж, трябва да действаме сега за решаването на този проблем.“

Принцеса Лаурентин добави: „Горещо приветствам тази инициатива! Крайно време е Европа да се изправи пред нелицеприятната истина, че на територията ѝ съществува високо ниво на неграмотност. Инициативата ще допринесе за премахването на табуто, съществуващо и до ден днешен. Неграмотността е пречка за икономическия растеж и приобщаването. Преборим ли се с нея, най-вероятно ще допринесем за намирането на решения в редица други области като бедността, заетостта и здравословния начин на живот. Заедно с експертите се надяваме да предоставим смели решения на проблемите, с които трябва да се справим, и за това, как грамотността може да спомогне за създаването в ЕС на силна и конкурентоспособна икономика и на здраво общество.“

Повишаване на нивото на грамотност в Европа

Последните резултати от Програмата за международна оценка на учениците (PISA) — международно проучване за уменията на 15-годишните в областта на четенето, смятането и природо-математическите науки, сочат, че всеки пети ученик (или 20 % от учениците) не умее да чете добре. Според заключенията, които се изготвят на всеки три години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от 2000 г. насам нивото на грамотност в Европа леко се е повишило. Още по-големи усилия обаче ще бъдат необходими, ако държавите от ЕС искат да постигнат целта си, до 2020 г. делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природо-математическите науки, да спадне под 15 %.

Възрастното население в ЕС се нуждае от също толкова спешни мерки. Близо 80 милиона от пълнолетните европейски граждани, или една трета от работната сила, са само с ниски или елементарни професионални умения. Според прогнозите обаче до края на това десетилетие делът на работните места, изискващи висока квалификация, ще нарасне от сегашните 29 % на 35 %. Четенето и писането са умения от фундаментално значение, най-вече защото те са основата за всяко по-нататъшно обучение.

Плановете на ЕС за повишаване на нивото на грамотността са свързани с две от водещите инициативи на „Европа 2020“: Младежта в движение“ и „Програма за нови умения и работни места, като и двете целят подобряване на нивото на уменията в Европа посредством по-качествени образование и обучение.

Цел на групата на високо равнище за грамотността

Целта на групата на високо равнище по въпросите на грамотността е да допринесе за открояването и за политическата значимост на проблемите, свързани с повишаването на нивото на грамотността в Европа. Тя ще анализира научните данни и ще прецени кои политики дават най-добри резултати. Групата е съставена от 11 члена — експерти по проблемите на грамотността от академичните, политическите и икономическите среди. Щракнете тук, за да се запознаете с биографиите и коментарите на членовете на групата.

Предстоящи стъпки

През следващите 18 месеца групата на високо равнище ще се събира редовно на заседания, като в средата на 2012 г. ще представи на Комисията предложения за политики, които да бъдат реализирани. Въз основа на направените от групата предложения, през есента на 2012 г. комисар Василиу ще представи препоръки на министрите на образованието. Тези препоръки ще послужат за основа на по-нататъшното обсъждане на проблема от държавите- членки и от Комисията като част от тяхната стратегическа рамка за сътрудничество в сферата на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“).

За повече информация:

Европейска комисия: Образование и обучение

Европейска комисия: Европа 2020“.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Процент на учениците, които имат проблеми с четенето, данни от PISA 2000—2009 г.1

2000

2003

2006

2009

Change 2006-2009 (percentage points)

Austria

19.3

20.7

21.5

27.5

 +6.0

Belgium

19.0

17.9

19.4

17.7

-1.7

Bulgaria

40.3

 :

51.1

41.0

-10.1

Czech Republic

17.5

19.4

24.8

23.1

-1.7

Denmark

17.9

16.5

16.0

15.2

-0.8

Estonia

 :

13.6

13.3

-0.3

EU (25 countries)

 

 

23.1

19.6

 -3.5

Finland

7.0

5.7

4.8

8.1

+3.3

France

15.2

17.5

21.7

19.8

-1.9

Germany

22.6

22.3

20.0

18.5

-1.5

Greece

24.4

25.2

27.7

21.3

-6.4

Hungary

22.7

20.5

20.6

17.6

-3.0

Ireland

11.0

11.0

12.1

17.2

+5.1

Italy

18.9

23.9

26.4

21.0

-5.4 

Latvia

30.1

18.0

21.2

17.6

-3.6

Lithuania

 :

25.7

24.3

-1.4

Luxembourg

(35.1)

22.7

22.9

26.0

+3.1

Netherlands

(9.5)

11.5

15.1

14.3

-0.8

Poland

23.2

16.8

16.2

15.0

-1.2

Portugal

26.3

22.0

24.9

17.6

-7.2

Romania

41.3

:

53.5

40.4

-13.1

Slovakia

:

24.9

27.8

22.3

-5.5

Slovenia

:

:

16.5

21.2

+4.7

Spain

16.3

21.1

25.7

19.6

-6.1

Sweden

12.6

13.3

15.3

17.4

+2.1

UK

(12.8)

 :

19.0

18.4

-0.4

: No data available

UK, LU, NL: 2000 results not comparable to later years

2) Ученици, които имат проблеми с четенето (2009 г.)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD, Programme for International Student Assessment (PISA)

3) Промени на резултатите, свързани с четенето, между 2006—2009 г.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Източник: ОИСР, Програма за международна оценка на учениците (PISA)

1 :

Ученици, които имат проблеми с четенето, са онези ученици, които могат да извършват само най-лесните свързани с четенето задачи: намиране на отделна информация в текста, определяне на основната тема в текста или установяване на непосредствена връзка с познатото от ежедневието. Това е определението, използвано в Програмата за международна оценка на учениците (PISA) проучване на ОИСР, в което нивото се оценява от 1 до 5 (най-високото ниво). Учениците, които имат проблеми с четенето, са онези, чието ниво е под 2.


Side Bar