Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen vill effektivisera de sammanhållnings­politiska investeringarna efter 2013

Bryssel den 6 oktober 2011 – EU:s sammanhållningspolitik har drivit på förändringarna de senaste tio åren och gett ett reellt bidrag till konvergens och tillväxt i EU genom att direkt skapa över en miljon arbetstillfällen, genom investeringar i kurser som förbättrat anställningsbarheten för över 10 miljoner människor, medfinansiering av bygget av över 2 000 km motorväg och 4 000 km järnväg samt medverkan i att minst 800 000 små och medelstora företag bildats. För att fortsätta detta arbete och stärka fokus på EU:s ekonomiska prioriteringar antog Europeiska kommissionen i dag ett sammanhållningspolitiskt lagstiftningspaket för perioden 2014–2020. Det är utformat för att främja tillväxt och ge nya arbetstillfällen över hela EU genom att rikta in EU:s investeringar på målen i tillväxt- och sysselsättningsagendan (”Europa 2020”).

Denna fokus på färre investeringsprioriteringar som stämmer överens med dessa mål blir ett centralt drag i de nya partnerskapsavtal som medlemsstaterna kommer att ingå med Europeiska kommissionen. De ska innehålla tydliga mål och sätta av en finansiell resultatreserv för belöning de regioner som bäst klarar av att nå sina mål. För att EU-investeringarnas effekter på tillväxten och sysselsättningen inte ska undergrävas på grund av osunda makroekonomiska åtgärder eller bristande förvaltningskapacitet kan kommissionen be att få se över programmen eller avbryta finansieringen om korrigerande åtgärder inte vidtas.

Fondernas inverkan kommer också att stärkas genom förenklingar och harmoniseringar av reglerna för olika fonder, bl.a. fonden för landsbygdsutveckling samt havs- och fiskerifonden. Ett regelverk för fem olika fonder och ett mer integrerat arbetssätt gör att de olika fonderna främjar sammanhängande mål och sinsemellan stärker varandras verkningar.

Dagens förslag kommer särskilt att betyda mycket för de sociala investeringarna som sätter människor i stånd att ta sig an framtida utmaningar på arbets­marknaden, tillsammans med fonden för justering för globaliseringseffekter och ett nytt program för social förändring och innovation som kompletterar och stärker Europeiska socialfonden.

– Sammanhållningspolitiken har redan spelat en viktig roll för att bygga upp välståndet i EU, men i och med den ekonomiska krisen måste den nu bli motorn för tillväxt och konkurrenskraft, kommenterar Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik. Våra förslag effektiviserar fonderna. Genom att investeringarna inriktas på nycklarna till tillväxt, dvs. små och medelstora företag, innovation och energieffektivitet, kommer de att få större effekt. Vi har också moderniserat politiken genom att ställa villkor för att få resultat, skapa incitament för de som jobbar mest effektivt och förenkla förfarandena.

Det här integrerade förslaget stärker den sociala dimensionen i sammanhållningspolitiken genom att Europeiska socialfonden garanteras minimiandelar och fonden för justering för globaliseringseffekter stärks, tillägger László Andor, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Att sätta människorna i centrum är en viktig del av våra insatser för att ta oss ur krisen. De här fonderna är finansieringsinstrument som omsätter vår politik i praktiken ute på fältet för miljoner EU-medborgare, och hjälper dem att hitta jobb och bidra till en återhämtning med många arbetstillfällen.

Bakgrund

Paketet innehåller följande:

  • En övergripande förordning med gemensamma regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Detta gör att fonderna kan kombineras bättre så att EU:s åtgärder får större effekt.

  • Tre särskilda förordningar för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden.

  • Två förordningar som handlar om målet Europeiskt territoriellt samarbete och den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS).

  • Två förordningar om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) och programmet för social förändring och innovation.

  • Ett meddelande om EU:s solidaritetsfond

Vad blir nästa steg?

Rådet och Europaparlamentet kommer nu att diskutera förslagen med sikte på att de ska antas i slutet av 2012, så att den nya generationen sammanhållningspolitiska program kan inledas 2014.

Förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för hela EU-budgeten kommer fortsätta parallellt. Kommissionen har redan föreslagit att 336 miljarder euro anslås till sammanhållningspolitiska instrument 2014-2020. (IP/11/799)

De slutliga anslagen per medlemsstat, och förteckningar över stödberättigade regioner per kategori, kommer inte att beslutas förrän dagens paket slutgiltigt antagits.

För mer utförlig analys se MEMO/11/663

Under Europeiska veckan för regioner och städer (”Open Days 2011”) den 10–13 oktober kommer berörda parter som är med och påverkar denna politik att få tillfälle att diskutera de nya förslagen.

Lagtexterna finns på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar