Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Nové základy politiky súdržnosti zvýšia dosah investícií

Brusel, 6. októbra 2011 – Politika súdržnosti predstavovala v poslednom desaťročí hybnú silu zmeny a výrazne prispela k zbližovaniu a rastu v EÚ, keď vďaka nej vzniklo vyše milióna pracovných miest, investovalo sa do odbornej prípravy zameranej na zlepšenie zamestnateľnosti viac ako desiatich miliónov ľudí, spolufinancovala sa výstavba vyše 2 000 km diaľnic a 4 000 km železničných tratí a vzniklo minimálne 800 000 malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Európska komisia chce v tejto práci pokračovať a sústrediť viac pozornosti na európske hospodárske priority, dnes prijala legislatívny balík pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Jej cieľom je podporiť rast a zamestnanosť v celej Európe a zamerať investície EÚ na európsku agendu pre rast a zamestnanosť (Európa 2020).

Ústredným prvkom nových partnerských zmlúv, na ktorých sa členské štáty dohodnú s Európskou komisiou, bude zameranie na menej investičných priorít v súlade s uvedenými cieľmi.zmluvách sa stanovia jasné ciele a vyhradí sa osobitná finančná výkonnostná rezerva ako odmena pre regióny, ktorým sa najlepšie podarí dosiahnuť ciele. Aby dosah politiky na rast a zamestnanosť neoslabili nerozumné makrofiškálne politiky alebo nízka administratívna kapacita, Komisia môže požiadať o revíziu programov alebo v prípade, že sa neprijmú nápravné opatrenia, môže pozastaviť financovanie.

Dosah využitia prostriedkov sa zintenzívni aj vďaka zjednodušeniu a harmonizácii pravidiel uplatňovaných v rôznych fondoch vrátane fondov na rozvoj vidieka, námornú politiku a rybné hospodárstvo. Päť rôznych fondov sa bude riadiť spoločným súborom pravidiel. Vďaka integrovanejšiemu prístupu budú rôzne fondy slúžiť vzájomne prepojeným cieľom a posilní sa ich súčinnosť.

Dnešné návrhy podporujú najmä sociálne investície, ktoré umožňujú ľuďom čeliť budúcim výzvam trhu práce, a to s podporou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a nového programu pre sociálnu zmenu a inováciu, ktoré dopĺňajú a posilňujú Európsky sociálny fond.

Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, povedal: „Politika súdržnosti už výrazne prispela k budovaniu prosperity v EÚ. Ale vzhľadom na hospodársku krízu sa musí stať motorom rastu a konkurencieschopnosti. Naše návrhy prinútia fondy EÚ k ešte vyšším výkonom. Zameriame investície na kľúčové faktory rastu – malé a stredné podniky (MSP), inováciu, energetickú efektívnosť – a tak zintenzívnime ich dosah. Okrem toho dopĺňame našu politiku o nové podmienky, ktoré majú zabezpečiť výkony a výsledky, motiváciu pre najvýkonnejších a zjednodušené postupy.“

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti dodal: „Tento integrovaný návrh zaručuje minimálny podiel prostriedkov pre Európsky sociálny fond a posilnenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, a tak upevňuje sociálny rozmer politiky súdržnosti. Zásada klásť ľudí na prvé miesto je dôležitou súčasťou nášho snaženia o prekonanie krízy. Tieto fondy poskytujú finančné páky na praktické uskutočnenie mnohých našich politík, ktoré miliónom ľudí pomáhajú nájsť si zamestnanie a prispievať k ozdraveniu sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“.

Kontext

Tento balík obsahuje:

  • Rámcové nariadenie, v ktorom sa ustanovujú spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Umožní lepšiu koordináciu fondov, a tým aj výraznejší dosah opatrení EÚ.

  • Tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond.

  • Dve nariadenia zamerané na cieľ európskej územnej spolupráce a Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

  • Dve nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a programe pre sociálnu zmenu a inováciu.

  • Oznámenie o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ).

Ďalšie kroky

O týchto návrhoch sa teraz bude diskutovať v Rade a v Európskom parlamente s plánovaným prijatím do konca roku 2012, aby sa v roku 2014 mohla začať realizovať nová generácia programov politiky súdržnosti.

Súčasne budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ. Komisia už navrhla, aby sa na nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 –2020 pridelilo 336 miliárd EUR. (IP/11/799)

O pridelených prostriedkoch podľa členských štátov a zoznamoch oprávnených regiónov podľa kategórií sa rozhodne po konečnom schválení predkladaného balíka.

Podrobnejšiu analýzu nájdete pod odkazom MEMO/11/663.

Pre zainteresovaných, ktorí pracujú na tvorbe tejto politiky, bude vhodnou príležitosťou prediskutovať nové návrhy Európsky týždeň regiónov a miests (Dni otvorených dverí 2011), ktorý bude prebiehať v dňoch 10. až 13. októbra.

Legislatívne texty nájdete pod odkazom:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kontakty :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar