Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie legt de basis om het effect van investeringen in cohesie na 2013 te vergroten

Brussel, 6 oktober 2011 – Het EU-cohesiebeleid heeft de afgelopen tien jaar belangrijke veranderingen helpen teweegbrengen: het heeft een reële bijdrage aan convergentie en groei in de EU geleverd, rechtstreeks meer dan één miljoen banen gecreëerd, in opleidingen geïnvesteerd om de inzetbaarheid van meer dan tien miljoen mensen te verbeteren, de bouw van meer dan 2 000 km autowegen en 4 000 km spoorwegen medegefinancierd en minstens 800 000 kleine en middelgrote ondernemingen opgericht. Om deze werkzaamheden in de toekomst voort te zetten en de aandacht beter op Europese economische prioriteiten te focussen heeft de Europese Commissie vandaag een wetgevingspakket goedgekeurd voor het cohesiebeleid in de periode 2014-2020. Doel is de groei en de werkgelegenheid in heel Europa te stimuleren door de investeringen van de EU vooral te richten op de doelstellingen van Europa's agenda voor groei en werkgelegenheid ("Europa 2020").

De nieuwe partnerschapscontracten die de lidstaten met de Europese Commissie zullen sluiten, zijn er vooral op gericht de investeringsprioriteiten overeenkomstig deze doelstellingen te reduceren. Er zullen duidelijke streefcijfers worden vastgesteld en er zal voor een prestatiereserve worden gezorgd om regio's te belonen die er het best in slagen hun doelstellingen te verwezenlijken. Om te voorkomen dat het effect van EU-investeringen op de groei en de werkgelegenheid wordt ondermijnd door ondeugdelijke macro-economische beleidsmaatregelen of door een ontoereikende administratieve capaciteit kan de Commissie verzoeken programma's te herzien of de financiering opschorten als geen herstelmaatregelen worden genomen.

Het effect van de fondsen zal ook worden versterkt door de voorschriften van de verschillende fondsen te vereenvoudigen en te harmoniseren (met inbegrip van plattelandsontwikkeling, maritieme zaken en visserij). Er zal voortaan één reeks voorschriften voor de vijf fondsen gelden. En dankzij een meer geïntegreerde aanpak zullen de verschillende fondsen samenhangende doelstellingen kunnen nastreven en elkaars effect versterken.

De voorstellen van de Commissie zullen vooral sociale investeringen stimuleren en mensen in staat stellen toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering en een nieuw programma voor sociale verandering en innovatie zullen het Europees Sociaal Fonds daarbij aanvullen en versterken.

Volgens Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid, "heeft het cohesiebeleid al heel wat bijgedragen aan de welvaart in de EU. Ter bestrijding van de economische crisis moet het beleid er nu op gericht zijn groei en concurrentievermogen te stimuleren. Dankzij onze voorstellen kunnen de EU-fondsen een nog grotere rol spelen. Door vooral te investeren op gebieden die cruciaal zijn voor de groei – kleine en middelgrote ondernemingen, innovatie en energie-efficiëntie – kunnen we een groter effect sorteren. En we moderniseren het beleid door voorwaarden te creëren die resultaten waarborgen en door voor stimuleringsmaatregelen en vereenvoudigde procedures te zorgen."

Volgens László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, "versterkt dit geïntegreerde voorstel de sociale dimensie van het cohesiebeleid door minimumaandelen voor het Europees Sociaal Fonds te waarborgen en het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering te versterken. Een belangrijk onderdeel van onze strategie om de crisis te overwinnen bestaat erin op de eerste plaats aandacht aan mensen te schenken. Deze fondsen zijn de financiële hefbomen waarmee we ons beleid voor miljoenen burgers concreet gestalte kunnen geven door hen te helpen werk te vinden en door bij te dragen aan een banenrijk herstel."

Achtergrond

Het pakket omvat:

  • Een overkoepelende verordening met gemeenschappelijke voorschriften voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). Dankzij deze verordening kunnen fondsen beter worden gecombineerd en kan het effect van EU-maatregelen worden vergroot.

  • Drie specifieke verordeningen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.

  • Twee verordeningen met betrekking tot de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" en de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

  • Twee verordeningen over het Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering en het programma voor sociale verandering en innovatie.

  • Een mededeling over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU).

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement zullen de voorstellen nu bespreken zodat ze eind 2012 kunnen worden goedgekeurd waardoor in 2014 een nieuwe generatie programma's in het kader van het cohesiebeleid van start kan gaan.

Tegelijkertijd zal worden onderhandeld over het meerjarig financieel kader voor de hele EU-begroting. De Commissie heeft al voorgesteld om in 2014-2020 336 miljard euro aan het cohesiebeleid toe te wijzen. (IP/11/799)

Pas na de definitieve goedkeuring van het voorgestelde pakket zal een beslissing worden genomen over de definitieve toewijzingen per lidstaat en de lijsten van in aanmerking komende regio's per categorie.

Nadere informatie vindt u in MEMO/11/663

Tijdens de Europese week van regio's en steden ("Open Dagen 2011") van 10 tot 13 oktober kunnen alle belanghebbenden de nieuwe voorstellen bespreken.

De wetteksten vindt u op de volgende site:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Contacts :

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar