Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Komisija imasi veiksmų, kad investicijų į sanglaudos politiką po 2013 m. poveikis būtų kuo didesnis

Briuselis, 2011 m. spalio 6 d. Per pastarąjį dešimtmetį ES sanglaudos politika paskatino nemažai pokyčių – svariai prisidėta prie konvergencijos ir ekonomikos augimo ES, sukurta daugiau nei milijonas darbo vietų, investuota į mokymą siekiant atverti geresnių užimtumo galimybių daugiau nei dešimčiai milijonų žmonių, bendrai finansuota ilgesnio nei 2000 km greitkelio bei 4000 km ilgio geležinkelio statyba ir įsteigta 800 000 mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Kad šis darbas būtų tęsiamas ateityje ir daugiau dėmesio būtų skiriama Europos ekonomikos prioritetams, šiandien Europos Komisija priėmė 2014–2020 m. sanglaudos politikos teisės aktų rinkinį. Juo siekiama paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje tikslingai paskirstant ES investicijas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje („Europa 2020“).

Šiuos tikslus atitinkantis mažesnis investavimo prioritetų skaičius bus esminis partnerystės sutarčių, dėl kurių valstybės narės sutars su Europos Komisija, dalykas. Bus nustatyti aiškūs uždaviniai ir kaupiamas finansinių lėšų rezervas, skiriamas regionams, kuriems geriausiai sekasi siekti tikslų. Siekdama užtikrinti, kad dėl nepatikimos makroekonominės politikos ir silpnų administracinių pajėgumų nesumenktų ES investicijų poveikis ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, Komisija gali prašyti peržiūrėti programas arba sustabdyti finansavimą, jei nesiimama taisomųjų veiksmų.

Fondų paramos poveikis taip pat bus stiprinamas paprastinant ir derinant skirtingų fondų, įskaitant kaimo plėtros ir jūrų bei žuvininkystės, taisykles. Penkiems skirtingiems fondams taikomas vienas taisyklių rinkinys, o integruotesniu požiūriu bus užtikrinama, kad skirtingi fondai siektų suderintų tikslų ir stiprintų vienas kito poveikį.

Šiandienos pasiūlymais visų pirma bus remiamos socialinės investicijos, suteikiančios žmonėms galimybių įveikti ateities darbo rinkos iššūkius, o Europos socialinio fondo paramą papildys ir sustiprins Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir naujoji socialinių pokyčių ir inovacijų programa.

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Sanglaudos politika išties daug prisidėjo prie gerovės kūrimo ES. Tačiau dabar ekonomikos krizės sąlygomis ji turi tapti varomąja ekonomikos augimo ir konkurencingumo jėga. Remiantis mūsų siūlomais teisės aktais ES fondai bus naudojami dar intensyviau. Didesnį poveikį pasieksime sutelkę investicijas į pagrindinius augimo veiksnius: mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), inovacijas ir energijos vartojimo efektyvumą. Be to, modernizuosime politiką – nustatysime našumo ir rezultatų reikalavimus, paskatas tiems, kurie veiksmingiausiai siekia rezultatų, ir supaprastinsime procedūras.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras pridūrė: „Šiuo integruotu pasiūlymu įtvirtinamas socialinis sanglaudos politikos aspektas – nustatomos minimalios Europos socialinio fondo paramos dalys ir stiprinamas Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Stengdamiesi įveikti krizę pirmenybę teiksime žmonių interesams. Šie fondai yra finansiniai svertai, paverčiantys daugelį mūsų politikos uždavinių realiais pokyčiais milijonams piliečių, padedantys jiems rasti darbą ir atgaivinti ekonomiką išsaugant bei kuriant darbo vietas.“

Pagrindiniai faktai

Šį rinkinį sudaro:

  • bendrasis reglamentas, kuriame išdėstytos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinį fondo (ESF), Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondo (EJŽF) veiklą. Šis reglamentas padės geriau derinti fondų veiklą siekiant didesnio ES veiksmų poveikio;

  • trys atskiri ERPF, ESF ir Sanglaudos fondo reglamentai;

  • du reglamentai dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG);

  • du reglamentai dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) ir socialinių pokyčių ir inovacijų programos;

  • komunikatas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF).

Tolesni veiksmai

Dabar šie pasiūlymai bus svarstomi Taryboje ir Europos Parlamente ir turėtų būti priimti iki 2012 m. pabaigos, kad 2014 m. būtų galima pradėti vykdyti naujosios kartos sanglaudos politikos programas.

Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos. Komisija jau pasiūlė skirti 336 mlrd. EUR 2014–2020 m. sanglaudos politikos priemonėms. (IP/11/799)

Sprendimai dėl galutinių valstybių narių asignavimų ir finansavimo reikalavimus atitinkančių regionų kategorijų sąrašų bus priimti tik galutinai priėmus šiuo metu svarstomą teisės aktų rinkinį.

Išsamesnė analizė pateikta MEMO/11/663.

Politikos formuotojams proga aptarti naujuosius pasiūlymus bus spalio 10–13 d. vyksiančios Europos regionų ir miestų savaitės (2011 m. atvirų durų dienos).

Teisės aktų tekstus rasite čia:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Ton Van Lierop (tel. +32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (tel. +32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (tel. +32 2 298 44 49)

Maria Javorova (tel. +32 2 299 89 03)


Side Bar