Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lægger grundstenen til mere gennemslagskraftige samhørighedsinvesteringer efter 2013

Bruxelles, den 6. oktober 2011 – EU' samhørighedspolitik har i det sidste årti været drivkraften for forandringer og har ydet et reelt bidrag til konvergens og vækst i EU. Bl.a. er der skabt over en mio. arbejdspladser, der er investeret i uddannelse for at give over 10 mio. mennesker bedre beskæftigelsesmuligheder, der er ydet samfinansiering til anlæg af over 2 000 km motorveje og 4 000 km jernbaner, og der er oprettet mindst 800 000 små og mellemstore virksomheder. For at kunne fortsætte dette arbejde i fremtiden og forstærke fokuseringen på EU's økonomiske prioriteringer har Europa-Kommissionen i dag vedtaget en lovgivningspakke om samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020. Formålet er at sætte nyt skub i vækst og beskæftigelse i hele EU, hvilket skal ske ved målrette EU's investeringer mod EU's dagsorden for vækst og beskæftigelse ("Europa 2020").

Der vil blive prioriteret færre investeringsopgaver i tråd med målsætningerne, og dette vil være kernen i de partnerskabsaftaler, som EU-landene indgår med Europa-Kommissionen. Der sættes klare mål, og der afsættes en finansiel resultatreserve til belønning af de regioner, som er bedst til at nå målene. For at sikre, at virkningen af EU's investeringer i vækst og beskæftigelse ikke undermineres af dårlige makroøkonomiske politikker eller af dårlig forvaltning, kan Kommissionen enten anmode EU-landene om at ændre deres programmer eller suspendere finansieringen, hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger.

Fondenes effektivitet bliver styrket gennem forenkling og harmonisering af de forskellige fondes regler, bl.a. fonden for udvikling af landdistrikterne og hav- og fiskerifonden. Fremover vil der kun være ét sæt regler for alle fem fonde. Med en mere integreret tilgang sikres det, at de forskellige fonde har sammenhængende målsætninger, og at virkningerne af de forskellige fonde er indbyrdes forstærkende.

Med de forslag, der er forelagt i dag, øges ikke mindst de sociale investeringer, og folk får nu en chance for at imødegå fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet, fordi det er meningen, at fonden for tilpasning til globaliseringen og et nyt program for sociale forandringer og social innovation skal supplere og styrke Den Europæiske Socialfond.

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, udtaler: "Samhørigheds­politikken har allerede bidraget meget til at skabe velstand og fremgang i EU. På grund af den økonomiske krise er det dog nu nødvendigt, at den bliver en drivkraft for vækst og konkurrenceevne. Vores forslag betyder, at EU-pengene nu skal arbejde hårdere. Ved at målrette investeringerne mod nøglerne til vækst – små og mellemstore virksomheder, innovation og energieffektivitet – opnår vi større gennemslagskraft. Vi har også moderniseret politikken ved at indføre nye betingelser, der skal skabe resultater, incitamenter for dem, der arbejder mest effektivt, og forenklede procedurer."

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, tilføjer: "Dette integrerede forslag styrker samhørighedspolitikkens sociale dimension ved at sikre, at der bevilges en mindsteandel af budgettet til Den Europæiske Socialfond, og ved at styrke Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Det er et vigtigt led i vore bestræbelser for at komme ud af krisen, at mennesker prioriteres højest. Fondene fungerer som finansielle løftestænger for tilpasning af vores politiske tiltag til den virkelige verden, som millioner af borgere befinder sig i, så vi kan hjælpe dem med at få beskæftigelse og bidrage til et opsving med mange job.”

Baggrund

Pakken indeholder:

  • En overordnet forordning med generelle bestemmelser om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Det vil sikre en bedre kombination af fondene, som giver EU-foranstaltningerne større gennemslagskraft.

  • Tre særforordninger om hhv. EFRU, ESF og Samhørighedsfonden.

  • To forordninger vedrørende målene for det europæiske territoriale samarbejde og Den Europæiske Gruppe for Territorialt Samarbejde (EGTS).

  • To forordninger om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) og programmet for sociale forandringer og social innovation.

  • En meddelelse om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF).

De næste skridt

Disse forslag skal nu drøftes i Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse i slutningen af 2012. Den nye generation af programmer under samhørighedspolitikken vil så kunne indledes i 2014.

Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for hele EU-budgettet fortsætter sideløbende hermed. Kommissionen har allerede foreslået, at der bevilges 336 mio. EUR til samhørighedspolitiske instrumenter i perioden 2014-2020 (IP/11/799).

EU-landenes endelige bevillinger og listen over støtteberettigede regioner opdelt efter kategori fastsættes først, når den lovgivningspakke, der er forelagt i dag, er endeligt vedtaget.

En nærmere analyse findes i MEMO/11/663

Den europæiske uge for regioner og byer ("Open Days 2011") finder sted den 10.‑13. oktober, hvor de berørte parter, der har deltaget i udformningen af denne politik, får mulighed for at drøfte de nye forslag (European Week of Regions and Cities).

Lovteksterne er offentliggjort på følgende webside:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Kontaktpersoner:

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Marie-Pierre Jouglain (+32 2 298 44 49)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar