Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Gränsöverskridande näthandel i EU: tillförlitliga leveranser men få handlare

Bryssel den 4 oktober 2011 – Har du lockats av ett billigare erbjudande på nätet från ett annat EU-land men undrat hur tillförlitligt det är att handla från utlandet? ”Mystery shoppers” (personer som utger sig för att vara vanliga kunder) från det EU-stödda nätverket av europeiska konsumentcentrum, ECC-Net, har undersökt just detta. Deras rapport (State of the e-Union) visar resultatet av 305 inköp i 28 länder. Leveranser från utlandet visade sig överlag tillförlitliga: 94 % av beställningarna levererades (en uppgång från 66 % 2003) och bara 1 % av produkterna hade något fel. Kunderna hade däremot större problem när de återlämnade varorna (en del i den EU-omfattande ångerrätten), till exempel med att få alla pengar tillbaka. På 60 % av webbplatserna, som från början hade valts ut till undersökningen för att de var lämpliga för köp från utlandet, fanns dessutom svårigheter (t.ex. vid val av leverans, betalning och språk) som gjorde dem olämpliga för kunder från andra EU-länder. Undersökningen bekräftar Europeiska kommissionens egna tidigare resultat. Före slutet av 2011 kommer kommissionen att formulera sin vision och en handlingsplan för hur konsumenter i EU ska kunna hjälpas att fullt utnyttja e-handelns möjligheter.

– Det är viktigt för konsumenter att de, när de har gjort en beställning, kan lita på att de får vad de köpt på nätet från ett annat EU-land, och att de, när något går fel, verkligen kan få upprättelse över hela Europa. Det finns fortfarande hinder som begränsar konsumenternas val och skadar förtroendet för den inre marknaden. Jag är fast besluten att fortsätta arbetet med att få bort dessa hinder, säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik.

Viktiga resultat

”Mystery shoppers” vid 17 europeiska konsumentcentrum1 gjorde totalt 305 inköp på nätet från utländska EU-handlare i 28 länder. De inköpta produkterna lämnades sedan tillbaka i enlighet med ångerrätten (som låter köpare på nätet skicka tillbaka varan utan att behöva uppge någon särskild anledning och få alla pengar tillbaka). De viktigaste resultaten var följande:

  • Leverans: 94 % av varorna levererades, en uppgång från 66 % 2003 (när ECC-Net senast gjorde en liknande undersökning). Det bekräftar kommissionens slutsatser från mars 2011 (se IP/11/280) att leveransen av inköp från andra länder i EU är minst lika tillförlitlig som leveransen av inhemska inköp (5 % av varorna från andra länder kom inte fram jämfört med 6 % av de inhemska varorna).

  • Produkter: Bara 1 % av produkterna hade något fel (t.ex. ett skadat bokomslag) eller avvek från beställningen (t.ex. fel färg).

  • Tillbakalämning av produkter och återbetalning: När köparna lämnade tillbaka produkterna enligt ångerrätten så ersattes kostnaden för produkten i 90 % av fallen. 57 % av köparna hade dock problem med att få de ursprungliga leveranskostnaderna återbetalda, något som EU-reglerna kräver. Några handlare satte också olagliga hinder för tillbakalämning av produkterna (t.ex. genom att hävda att kunden inte hade någon rätt till det). Enligt EU:s regler kan konsumenter annullera en beställning på nätet av vilken anledning som helst inom åtminstone 7 dagar efter leverans (mer i vissa länder) och skicka tillbaka produkten till säljaren (de kan dock behöva betala kostnaden för återsändandet).

  • Webbplatsernas lämplighet för försäljning till utlandet. De utländska webbplatserna valdes från början ut med hjälp av minimikriterier för ”lämplighet för försäljning till utlandet” (som exempelvis viljan att sälja till utlandet och lämpliga betalnings- och språkalternativ). Men i själva verket fanns på 60 % av dessa webbplatser svårigheter som gjorde dem olämpliga för nätkunder från andra länder (t.ex. för att leverans till kundens land inte var möjlig). En undersökning som kommissionen gjorde 2009 (se IP/09/1564) visade också att 60 % av alla gränsöverskridande beställningar på nätet avvisades.

Hela rapporten finns på engelska på följande adress:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm

Hur kan de europeiska konsumentcentrumen hjälpa till?

Nätverket av europeiska konsumentcentrum (ECC-Net) täcker 29 länder (alla EU-länder plus Norge och Island). Centrumen finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna.

De erbjuder praktisk hjälp och rådgivning till konsumenter som köper varor och tjänster från handlare i andra EU-länder (samt Norge och Island).

Följande exempel illustrerar hur ECC-Net kan hjälpa konsumenter:

En irländsk konsument köpte en videokamera från en fransk handlare. När videokameran levererades skickade kunden tillbaka den med registrerad post inom ångerperioden på sju dagar. Handlaren hävdade att kunden inte skulle få någon återbetalning eftersom han inte skickat tillbaka videokameran utan bara dess förpackning. När detta följdes upp av ECC Frankrike bekräftade handlaren att en förväxling av referenser hade skett och kunden fick sin fulla återbetalning.

Mer detaljer och fler exempel kan fås på ECC-Net: http://ec.europa.eu/ecc-net

Vad händer nu?

EU-kommissionen vill fortsätta förbättra för nätkunder på EU-marknaden. Vid slutet av 2011 kommer kommissionen lägga fram en undersökning om hur e-handel kan leda till besparingar för konsumenterna. Den kommer att bidra till en handlingsplan som helt kommer att vara inriktad på utveckling av e-handeln på den inre marknaden och på avlägsnandet av existerande hinder.

Som en del av handlingsplanen vill kommissionen lägga fram ett långtgående lagstiftningsförslag avsett att ge möjlighet för nätkunder i EU att lösa sina tvister med handlare i andra EU-länder helt och hållet på nätet, som ett alternativ till att gå till domstol. Ett sådant förslag kan förväntas före slutet av 2011.

Kontaktpersoner :

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624

1 :

I Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Italien, Litauen, Norge, Portugal, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike.


Side Bar