Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Platy začínajúcich učiteľov sú podľa správy neatraktívne

Brusel 4. októbra 2011 – V takmer všetkých európskych krajinách sú hrubé základné platy začínajúcich učiteľov nižšie ako národný HDP na obyvateľa, pričom platy sa učiteľom v priebehu ich pracovného života nezvýšia – až na zopár členských štátov – ani na dvojnásobok. To sú hlavné zistenia správy, ktorá porovnáva platy učiteľov vo verejnom sektore a riaditeľov škôl v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a v Turecku. Údaje vychádzajúce zo školského roka 2009/2010 sa vzťahujú na platy v inštitúciách predškolského až vyššieho stredného vzdelávania. Ak vezmeme do úvahy úroveň platov a príplatkov, z dostupných údajov vyplýva, že najlepšie platení učitelia v Európskej únii sú v Luxembursku, Dánsku a Rakúsku. Najhoršie zarábajú učitelia v Bulharsku a Rumunsku. V súčasnosti je v členských štátoch zamestnaných 6 miliónov učiteľov. Správa, ktorú zostavila sieť Komisie Eurydice, bude uverejnená pri príležitosti Svetového dňa učiteľov (5. október).

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Úprimne obdivujem našich učiteľov, ktorí tak podstatne prispievajú k životu detí a našej spoločnosti. Učitelia pestujú naše budúce talenty a sú aj stredobodom úsilia Komisie pomôcť členským štátom zvýšiť kvalitu ich vzdelávacích a školiacich systémov. Musíme povzbudzovať najlepších absolventov, aby sa rozhodli pre učiteľské povolanie a aby v ňom aj vytrvali. Platy a pracovné podmienky musia byť prioritou, ak chceme pritiahnuť a udržať si tých najlepších učiteľov.“

Zo správy vyplýva, že na začiatku kariéry sú hrubé základné platy učiteľov nižšie ako národný HDP na obyvateľa vo všetkých krajinách okrem Nemecka, Španielska a Portugalska. Len v troch krajinách (Cyprus, Portugalsko a Rumunsko) môžu učitelia v priebehu svojej kariéry dosiahnuť dvojnásobok základného platu. Ale aj v týchto krajinách trvá postup do najvyššej platovej triedy viac ako 20 rokov.

Vo väčšine európskych krajín sú k základnému platu navyše dostupné rôzne príplatky, ale iba v polovici štátov sa priznávajú osobitné príplatky za ďalšiu odbornú kvalifikáciu a výnimočnú kvalitu výučby.

Skutočné platy učiteľov vrátane príplatkov sa v mnohých krajinách približujú k najvyššej skupine príjmov . Dôvodom je starnúca populácia učiteľov a príplatky, ktoré mnohí učitelia dostávajú. Ročné čisté príjmy učiteľov v Dánsku (61 804 EUR), Grécku (22 817 EUR), Fínsku (44 775 EUR) a Anglicku (35 580 EUR) sú práve kvôli týmto príplatkom priemerne vyššie ako v najvyššej skupine príjmov.

Vo všeobecnosti si v roku 2009 učitelia v Európe kúpnu silu zachovali a v roku 2010 ovplyvnila hospodárska kríza ich platy len v niekoľkých krajinách (v Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku a Rumunsku). V tom istom období stúpli platy učiteľom v Holandsku a Poľsku. Viacero úsporných opatrení, ktoré boli prijaté nedávno, resp. ktoré sa majú zaviesť v blízkej budúcnosti, môže v mnohých krajinách ovplyvniť učiteľské platy a celkové výdavky na vzdelávanie. Pre mnoho európskych vlád je však vzdelávací sektor stredobodom programov reforiem.

Sieť Eurydice

Správu predložila sieť Európskej Komisie Eurydice, ktorá poskytuje analýzy a informácie o európskych vzdelávacích systémov a ich vzdelávacích politikách. Od roku 2011 pozostáva z 37 oddelení vo všetkých 33 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Sieť koordinuje a riadi Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli, ktorá vypracúva štúdie a poskytuje celý rad rôznych online zdrojov.

Ďalšie informácie:

Celé znenie správy [v angličtine] je dostupné tu:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/salaries.pdf

Platy a príplatky učiteľov a riaditeľov škôl v Európe, 2009/2010.

Európska Komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Annex Facts and Figures

Figure 1: Minimum and maximum annual statutory gross salaries of full-time fully qualified teachers in public schools and actual annual gross salaries, in € (2009/10)

Source: Eurydice

Figure 2: Salary allowances and complementary payments for teachers in public schools and decision-making levels (2009/10)

Local

Central or regional

Schools

Source: Eurydice

Figure 3: Evolution of the teachers' and school heads' statutory salaries in the public sector between 2008/09 and 2009/10

Source: Eurydice

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Arlette Delhaxhe Eurydice: (+32 2 2951140)


Side Bar