Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/114

Brussel, 1 februari 2011

Nieuw scorebord voor de Innovatie‑Unie: belangrijkste concurrenten presteren beter dan de EU ondanks vooruitgang in veel lidstaten

De EU is niet in staat de prestatieachterstand in innovatie op haar belangrijkste internationale concurrenten, de VS en Japan, in te lopen. Hoewel de trends in de meeste EU‑lidstaten ondanks de economische crisis veelbelovend zijn, is de vooruitgang onvoldoende. De EU heeft nog steeds een duidelijke voorsprong op de opkomende economieën van India en Rusland, maar Brazilië maakt gestaag vorderingen en China trekt snel bij. Binnen de EU levert Zweden de beste prestaties, gevolgd door Denemarken, Finland en Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Frankrijk, Cyprus, Slovenië en Estland vormen in deze volgorde de volgende groep. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het Innovatie‑Uniescorebord (IUS) voor 2010 dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. Dit is de eerste editie van dit scorebord op basis van het Innovatie-Unie‑initiatief (IP/10/1288) en vervangt het vroegere Europese innovatiescorebord (EIS). Het scorebord levert informatie voor de onlangs gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse (IP/11/22) om lidstaten te helpen hun sterke en zwakke punten vast te stellen en hun innovatieprestaties via hun nationale hervormingsprogramma's in het kader van de Europa 2020-strategie een krachtige impuls te geven.

"Uit het scorebord blijkt dat we onze inspanningen om Europa innovatiever te maken moeten opvoeren, zodat we op onze belangrijkste concurrenten inlopen en de weg van krachtige en duurzame groei weer oppakken", benadrukte vicevoorzitter Antonio Tajani, commissaris voor Industrie en ondernemerschap.

"Uit dit nieuwe, verbeterde Innovatie‑Unie‑scorebord blijkt duidelijk dat Europa dringend werk moet maken van innovatie. Innovatie is net zo onmisbaar voor een succesvolle moderne economie als water onmisbaar is voor het leven. Innovatie raakt de kern van de beleidsvorming op economisch gebied en is de belangrijkste manier waarop economieën banen scheppen. Daarom is dit scorebord een centraal punt van de Europa 2020-strategie. Wij willen dat de lidstaten dit ten volle benutten om hun sterke punten uit te buiten en hun zwakke punten aan te pakken," aldus Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap.

Het scorebord voor 2010 maakt gebruik van 25 onderzoek en innovatiegerelateerde indicatoren en strekt zich uit tot de 27 lidstaten van de EU, alsmede Kroatië, Servië, Turkije, IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen en Zwitserland. De indicatoren zijn in drie hoofdcategorieën ingedeeld:

  • - "aanjagers", d.w.z. de elementaire bouwstenen die innovatie mogelijk maken (mensen, financiën en steun, open, excellente en aantrekkelijke onderzoekssystemen);

  • - "bedrijfsactiviteiten" waaruit blijkt hoe innovatief Europese bedrijven zijn (bedrijfsinvesteringen, netwerken en ondernemerschap, intellectuele activa); en

  • - "outputs" waaruit blijkt hoe dit in voordelen voor de gehele economie wordt omgezet (innovatoren, economische effecten).

Uit vergelijking van de indicatoren voor de EU‑27, de VS en Japan blijkt dat de EU‑27 hun prestatieachterstand op hun belangrijkste concurrenten niet inlopen.

De grootste achterstand doet zich voor in de categorie "bedrijfsactiviteiten" waar de EU‑27 achterblijven in publiek‑private copublicaties, O&O-uitgaven door het bedrijfsleven en, in vergelijking met Japan, PCT-octrooien (PCT staat voor Patent Cooperation Treaty d.w.z. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien). Hieruit blijkt dat de prestatieachterstand in onderzoek en innovatie vooral in de particuliere sector wordt aangetroffen. Daarom moet prioriteit worden gegeven aan het scheppen van regelgevende en andere randvoorwaarden die meer investeringen van de particuliere sector stimuleren en de exploitatie van onderzoekresultaten door het bedrijfsleven vergemakkelijken, met name via een efficiënter octrooisysteem. De achterstand is bijzonder groot en neemt snel toe in de opbrengsten van licenties en octrooien uit het buitenland. Dit is een belangrijke indicator voor economische dynamiek. Hieruit blijkt dat het economische model en de werking van de interne markt voor beschermde kennis in de EU moeten worden verbeterd. Hieruit blijkt tevens dat de EU minder octrooien met een grote impact (d.w.z. octrooien die aanzienlijke inkomsten uit derde landen genereren) produceert dan de VS en Japan en dat de EU zich niet goed genoeg positioneert in sectoren die op mondiaal niveau snel groeien.

De nog steeds aanzienlijke achterstand in het aantal mensen met een afgesloten tertiaire opleiding neemt licht af, omdat dit aantal in de EU relatief snel groeit.

De EU‑27 streven de VS daarentegen voorbij in overheidsuitgaven voor O&O en uitvoer van kennisintensieve diensten.

In de afgelopen vijf jaar heeft de sterkste groei van de innovatie‑indicatoren van de EU‑27 zich gemanifesteerd in open, excellente en aantrekkelijke onderzoekssystemen (internationale wetenschappelijke copublicaties, publicaties met een grote impact, doctoraalstudenten van buiten de EU) en intellectuele activa (Gemeenschapsmerken, PCT-octrooien en Gemeenschapstekeningen en ‑modellen).

In totaal houden de EU27 hun voorsprong op India en Rusland vast. De EU‑27 verliezen echter een deel van hun voorsprong op Brazilië en vooral op China, die hun prestatieachterstand met de EU snel blijven verkleinen (zie figuur 1).

FIGUUR 1: VERGELIJKING MET BELANGRIJKSTE CONCURRENTEN

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Het scorebord deelt de lidstaten in de volgende vier groepen landen in (zie figuur 2):

  • Innovatieleiders: Denemarken, Finland, Duitsland en Zweden presteren allemaal duidelijk boven het EU‑27‑gemiddelde.

  • Innovatievolgers: Oostenrijk, België, Cyprus, Estland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk presteren allemaal op een niveau dat dicht bij het EU‑27‑gemiddelde ligt.

  • Gematigde innovatoren: de prestaties van Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Portugal, Slowakije en Spanje liggen onder het EU‑27‑gemiddelde.

  • Bescheiden innovatoren: de prestaties van Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië ligger ver onder het EU‑27‑gemiddelde.

Figuur 2: Innovatieprestaties van de EU‑lidstaten

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Noot: De gemiddelde prestatie wordt aan de hand van een samengestelde indicator gemeten die is gebaseerd op gegevens voor 24 indicatoren die variëren van een laagst mogelijke prestatie van 0 tot een hoogst mogelijke prestatie van 1. Als gevolg van vertraging in de beschikbaarheid van de gegevens geeft de gemiddelde prestatie in 2010 de prestatie in 2008/2009 weer.

De prestaties van de innovatieleiders liggen 20% of meer boven die van de EU‑27; de prestaties van innovatievolgers liggen tussen 20% boven en 10% onder die van de EU‑27; de prestaties van gematigde innovatoren liggen tussen 10% onder en 50% onder die van de EU‑27; de prestaties van de bescheiden innovatoren liggen meer dan 50% onder die van de EU‑27.

Achtergrondinformatie:

Na de vaststelling van de mededeling inzake de Innovatie‑Unie in oktober 2010 is de opzet van het Europese innovatiescorebord (EIS) – een alom bekend en erkend instrument om de innovatieprestaties in de EU‑lidstaten te beoordelen – veranderd en heeft het de nieuwe naam Innovatie‑Uniescorebord (IUS) gekregen. Het Innovatie‑Uniescorebord wordt in opdracht van het directoraat‑generaal Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie opgesteld door de United Nations University - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) in samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie.

Het volledige verslag is te vinden op:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm

en

http://www.proinno-europe.eu/metrics

Voor meer informatie, zie ook MEMO/11/56

Innovation Union

Europe 2020


Side Bar