Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Den digitala agendan: offentliga samråd om tillträde till telekomnätverk

Bryssel den 3 oktober 2011 - Europeiska kommission har startat två offentliga samråd om alternativa operatörers tillträde till etablerade operatörers fasta telefonnät och bredbandsnät. Samråden är en del av kommissionens satsningar för att främja den inre marknaden för telekomtjänster genom att se till att alla medlemsstater följer samstämmiga och entydiga metoder för att reglera sina telefon- och bredbandsnät.

Det första samrådet berör alternativa operatörers icke-diskriminerande tillträde till de dominearnde telekomoperatörernas infrstruktur och tjänster. det andra berör de nationella tillsynsmyndigheternas metoder för att beräkna de priser som operatörer betalar för sådant tillträde i grossistledet (kostnadsorienteringsåtgärder). Resultaten ska hjälpa kommissionen utarbeta rekommendationer för en samordnad, investeringsfrämjande tillämpning av icke-diskriminerande åtgärder och priskontroll.

”Lagstiftningen måste vara samstämmig i alla medlemsstater, så att telekom-operatörerna får samma villkor i hela EU och konkurrens och investeringar främjas. På så sätt kan marknaderna våga lita på att investeringar i fibernät är säkra och lönsamma”, sa Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digital agendan.

Samstämmig lagstiftning är en förutsättning för att telekomoperatörerna ska kunna planera och känna att de har rättslig säkerhet, inte minst när de överväger den typ av stora investeringar som behövs för att bygga ut ultrasnabba fiberbasserade optiska nätverk (se MEMO/10/424). Nästa generationen av nätverk behövs om vi vill uppnå målen i den digitala agendan för Europa om att förse alla tillträde till snabbt och ultrasnabbt bredband till 2020 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Samstämmighet är ocks till hjälp för telekomoperatörer som vill vara verksama i flera medlemsstater. Samrådet om prissättning i grossistledet u nderöker särskilt hur förhållandet mellan priserna för kopparnät och fibernät kan påverka viljan att investera i nya fibernät.

Kommissionen undersöker dessa frågor för att de nationella telekom-tillsynsmyndigheterna i dag har olika metoder när de lagstiftar på dessa områden.

Om kommissionens vägledning tillämpas av de nationella tillsynsmyndigheterna kommer det att leda till att operatörer kan köpa tillträdesprodukter för bredband, som accessnät eller bitströmstjänster på samma villkor i hela EU. Därigenom kan de i slutändan erbjuda egna konkurrenskraftiga slutkundstjänster på lika villkor.

Båda samråd är öppna för telekom-operatörer, konsumentorganisationer, nationella tillsynsmyndigheter och andra berörda parter fram till den 28 november 2011.

Bakgrund

Enligt EU:s telekomregler får nationella tillsynsmyndigheter ålägga dominerande operatörer att inte diskriminera konkurrenter för att hindra dem att missbruka sin dominerande marknadsposition. Under de senaste åtta åren har kommissionen granskat förslag från de nationella tillsynsmyndigheterna avseende dominerande operatörer, i samband med det samrådsförfarande som inrättades genom artikel 7 i EU:s ramdirektiv om elektronisk kommunikation (2002/21/EG) (se MEMO/10/226). Kommissionen har kommit fram till att de nationella tillsynsmyndigheterna har olika uppfattning om vilket omfång och vilken tillämpning kravet på icke-diskriminering har, och att deras övervakning och kontroll av efterlevnaden också skiljer sig från land till land.

Nationella telekom-tillsynsmyndigheter tillämpar dessutom mycket olika metoder för kostnadsorienterad prissättning för alternativa operatörers tillträde till telekominfrastruktur. Till och med när de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar samma metod för att beräkna priserna för samma uppkopplingsprodukter ser man stora skillnader i tillämpningen. Detta leder till stora prisskillnader i Europa (t.ex. från 5,21 euro i månaden i Litauen till 12,41 euro i månaden i Irland för grossisttillträde till accessnätet). Kommissionen anser inte att sådana stora skillnader mellan länder kan förklaras uteslutande av skillnaderna i de bakomliggande kostnaderna.

Den splittring av rättsläget som därigenom uppstår är inte bara ett hot mot välbehövliga investeringar i ny teknik, utan hindrar dessutom utvecklingen av en gemensam europeisk telekommarknad och sameuropeiska operatörer. Därför anmälde kommissionen i sin digitala agenda för Europa att man tänkte prioritera vägledning för nationella tillsynsmyndigheter i dessa frågor.

Nästa steg

Genom uppdaterade EU-regler för telekom som är i kraft sedan den 25 maj 2011 har kommissionen nya befogenheter att se till att reglerna tillämpas enhetligt (se MEMO/11/321). Om kommissionen till exempel upptäcker skillnader mellan de nationella tillsynsmyndigheternas tillämpning av telekomreglerna, och dessa skillnader kan skapa hinder på den inre marknaden, kan kommissionen, efter att noga ha hört Berec (organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation), först utfärda en rekommendation. Enligt EU:s telekomlagstiftning måste de nationella tillsynsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till kommissionens rekommendationer. Minst två år efter det att en rekommendation utfärdats kan kommissionen anta ett bindand beslut om harmoniserad tillämpning av ramverkets bestämmelser och bland annat de krav som ställs på de dominerande operatörerna (dvs. operatörer med betydande inflytande på marknaden).

Om kommissionen med utgångspunkt från samrådets resultat bestämmer sig för att lägga fram vägledning i form av en rekommendation om en eller båda dessa frågor skulle den först be om synpunkter från Berec enligt artikel 19 i ramdirektivet om elektronisk kommunikation (2002/21/EG), och från kommunikationskommittén (Cocom), som är en rådgivande kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna.

Samrådsformuläret finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar