Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: javna posvetovanja o dostopu do telekomunikacijskih omrežij

Bruselj, 3. oktobra 2011 – Evropska komisija je začela dve javni posvetovanji v zvezi z dostopom alternativnih operaterjev do fiksnih telefonskih in širokopasovnih omrežij že uveljavljenih operaterjev. Posvetovanji spadata v okvir prizadevanj Komisije, da bi spodbudila enotni trg telekomunikacijskih storitev z zagotovitvijo doslednih in skladnih pristopov glede reguliranja telefonskih in širokopasovnih omrežij v vseh državah članicah.

Prvo posvetovanje se nanaša na nediskriminatorni dostop alternativnih operaterjev do infrastrukture ter storitev prevladujočih telekomunikacijskih operaterjev. Drugo pa je namenjeno obravnavi metode izračunavanja cen, ki jih morajo operaterji plačati za veleprodajni dostop (stroškovno naravnavi ukrepi). Komisija si bo z rezultati pomagala pri pripravi priporočil za dosledno in naložbam prijazno uporabo ukrepov proti diskriminaciji ter za nadzor cen.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „V vseh državah članicah potrebujemo regulativno doslednost za zagotovitev enakih pogojev za telekomunikacijske operaterje po vsej EU, ki bi zagotavljali razvoj konkurence in naložbe. To bo prepričalo naložbenike, da je vlaganje denarja v optična omrežja varna in donosna naložba.“

Regulativna doslednost je ključna pri zagotavljanju predvidljivosti in regulativne jasnosti telekomunikacijskim operaterjem, zlasti ob upoštevanju velikih naložb, ki so potrebne za vzpostavitev ultrahitrih optičnih omrežij (glej MEMO/10/424). Ta omrežja „nove generacije“ so nujna za dosego cilja Evropske digitalne agende, da bo do leta 2020 vsak Evropejec dobil dostop do hitrega in ultrahitrega širokopasovnega omrežja (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Doslednost prav tako pomaga telekomunikacijskim operaterjem, da so dejavni v več državah članicah. Med posvetovanjem o določanju veleprodajnih cen se bo proučilo zlasti, kako lahko odnos med cenami bakrenega in optičnega omrežja vpliva na spodbude za naložbe v nova optična omrežja.

Komisija proučuje te teme, ker zdaj nacionalni telekomunikacijski regulatorji različno pristopajo k urejanju teh področij.

Nacionalni telekomunikacijski regulatorji bodo z uporabo smernic Komisije zagotovili, da bodo lahko operaterji kupovali proizvode širokopasovnega dostopa, kot so razvezane krajevne zanke ali „bitni tok“, na podoben način po vsej EU. To bo končno omogočilo operaterjem, da bodo potrošnikom lahko ponujali svoje konkurenčne maloprodajne storitve pod enakimi pogoji.

Obe posvetovanji sta odprti za telekomunikacijske operaterje, potrošniške organizacije, države članice in druge zainteresirane strani do 28. novembra 2011.

Ozadje

V skladu s telekomunikacijskimi pravili EU lahko nacionalni regulatorji zahtevajo od prevladujočih operaterjev, da ne diskriminirajo svojih konkurentov, s tem da dajejo prednost svojim maloprodajnim podjetjem, ter tako preprečijo, da bi ti zlorabljali svoj prevladujoč položaj na trgu. Komisija je v zadnjih osmih letih ocenjevala predloge nacionalnih regulatorjev v zvezi s prevladujočimi operaterji v skladu postopkom posvetovanja iz člena 7 okvirne direktive o elektronskih komunikacijah (2002/21/ES) (glej MEMO/10/226). Komisija prav tako ugotavlja, da nacionalni regulatorji različno razumejo točen obseg in uporabo „obveznosti nediskriminacije“, razlike pa so tudi v njihovem nadzoru in izvrševanju.

Nacionalni telekomunikacijski regulatorji prav tako zelo različno pristopajo k določanju stroškovno naravnanih cen, ki jih morajo alternativni operaterji plačati za dostop do telekomunikacijske infrastrukture. Celo kadar nacionalni telekomunikacijski regulatorji uporabljajo enak način izračuna cen za enake proizvode dostopa, se izvajanje zelo razlikuje. To povzroča precejšnje razlike v cenah po Evropi (na primer od 5,21 evra na mesec v Litvi do 12,41 evra na mesec na Irskem za veleprodajni dostop do krajevne zanke). Komisija ne verjame, da se lahko večje razlike med državami razlagajo samo z različnimi dejanskimi stroški.

Obstoječa regulativna razdrobljenost ne ogroža samo tako zelo potrebnih naložb v nove tehnologije, pač pa ovira tudi razvoj enotnega evropskega trga telekomunikacij in vseevropskih operaterjev. Zato je Komisija v Evropski digitalni agendi napovedala, da bo dala prednost usmerjanju nacionalnih regulatorjev na tem področju.

Naslednji koraki

Revidirana telekomunikacijska pravila EU, ki veljajo od 25. maja 2011, dajejo Komisiji nova pooblastila za zagotovitev, da se ta pravila dosledno uporabljajo (glej MEMO/11/321). Zlasti če Komisija ugotovi, da se izvajanje telekomunikacijskih pravil med nacionalnimi regulatorji razlikuje, kar lahko ovira enotni trg, lahko ta ob upoštevanju mnenja organa BEREC (Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije ) v največji možni meri najprej izda priporočilo. V skladu s telekomunikacijskimi pravili EU morajo nacionalni regulatorji v „največji možni meri upoštevati“ priporočilo Komisije. Komisija lahko vsaj dve leti po sprejetju priporočila sprejme zavezujoč sklep o usklajeni uporabi določb okvira, vključno z ukrepi, naloženimi prevladujočim operaterjem (to so tisti, ki imajo znatno tržno moč).

Če se Komisija na podlagi rezultatov posvetovanj odloči, da bo smernice izdala kot priporočilo o enem ali obeh področjih, bo naprej zaprosila za mnenje organ BEREC v skladu s členom 19 okvirne direktive o elektronskih komunikacijah (2002/21/ES) ter Odbor za komunikacije (COCOM), to je svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic.

Dokument o posvetovanju je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Spletna stran digitalne agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar