Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: verejné konzultácie o prístupe k telekomunikačným sieťam

Brusel 3. októbra 2011 - Európska komisia otvorila dve verejné konzultácie týkajúce sa prístupu alternatívnych prevádzkovateľov k pevným telefónnym a širokopásmovým sieťam existujúcich prevádzkovateľov. Konzultácie sú súčasťou snáh Komisie o podporu jednotného trhu s telekomunikačnými službami zabezpečením konzistentných a súdržných prístupov k regulácii telefónnych a širokopásmových sietí vo všetkých členských štátoch.

Prvá konzultácia sa týka nediskriminačného prístupu alternatívnych prevádzkovateľov k infraštruktúre a službám dominantných telekomunikačných prevádzkovateľov. Druhá sa týka spôsobu, akým národné regulačné orgány vypočítavajú ceny, ktoré musia prevádzkovatelia zaplatiť za tento veľkoobchodný prístup (nápravné opatrenia vychádzajúce z nákladovej orientácie). Výsledky pomôžu Komisii pri vypracovaní návrhov odporúčaní týkajúcich sa konzistentného proinvestičného uplatňovania nápravných opatrení v oblasti nediskrinimácie a cenovej kontroly.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Regulácia vo všetkých členských štátoch musí byť konzistentná, aby sa zabezpečili v oblasti telekomunikácií v celej EÚ rovnaké podmienky, v ktorých sa bude dariť hospodárskej súťaži a investíciám. Trhy tak budú mať istotu, že investovanie do optických sietí je bezpečné a ziskové.“

Konzistentnosť právnych predpisov je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby telekomunikační prevádzkovatelia mohli plánovať svoju činnosť a aby regulácia v tejto oblasti bola jasná, najmä vzhľadom na rozsiahle investície potrebné na vybudovanie ultrarýchlych sietí založených na technológii optických vláken (pozri MEMO/10/424). Tieto siete „novej generácie“ sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Digitálnej agendy pre Európu umožniť všetkým občanom EÚ rýchly a ultrarýchly širokopásmový prístup do roku 2020 (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Konzistentnosť pomôže aj telekomunikačným prevádzkovateľom podnikať vo viacerých členských štátoch. Cieľom konzultácie o tvorbe veľkoobchodných cien je predovšetkým preskúmať, ako môže pomer cien prístupu prostredníctvom medených a optických káblov ovplyvniť stimuly pre investície do nových sietí založených na technológii optických vláken.

Komisia sa zaujíma o tieto otázky preto, lebo národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií majú v súčasnosti rozdielne prístupy k regulácii týchto oblastí.

Usmerneniami Komisie sa, keď ich národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií začnú uplatňovať, zaistí, že prevádzkovatelia budú môcť kupovať produkty širokopásmového prístupu, akými sú neviazané účastnícke vedenia alebo „Bitstream“ porovnateľným spôsobom v celej EÚ. Prevádzkovatelia tak budú môcť v konečnom dôsledku ponúkať spotrebiteľom svoje vlastné konkurenčné maloobchodné služby za rovnocenných podmienok.

Na obidvoch konzultáciách sa môžu zúčastniť telekomunikační prevádzkovatelia, spotrebiteľské organizácie, národné regulačné orgány, členské štáty a iné zainteresované strany do 28. novembra.

Kontext

Na základe telekomunikačných pravidiel EÚ môžu národné regulačné orgány vyžadovať od dominantných prevádzkovateľov, aby sa nesprávali diskriminačne voči svojim konkurentom a neuprednostňovali vlastné maloobchodné zložky, s čím by sa im malo zabrániť v zneužívaní ich dominantného postavenia na trhu. Posledných osem rokov Komisia posudzovala v rámci konzultačného postupu na základe článku 7 rámcovej smernice EÚ o elektronických komunikáciách (2002/21/ES) návrhy národných regulačných orgánov týkajúce sa dominantných prevádzkovateľov (pozri MEMO/10/226). Komisia zistila, že národné regulačné orgány majú rôzny pohľad na vec, pokiaľ ide o presný rozsah pôsobnosti a uplatňovanie „nediskriminačnej povinnosti“, a že ich monitorovanie a presadzovanie pravidiel je takisto odlišné.

Národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií takisto značne rozdielne pristupujú k stanovovaniu nákladovo orientovaných cien, ktoré musia alternatívni prevádzkovatelia platiť za prístup k telekomunikačnej infraštruktúre. Dokonca aj v prípadoch, keď národné regulačné orgány v oblasti telekomunikácií používajú rovnaký spôsob výpočtu cien za tie isté prístupové produkty, sa konkrétne uplatňovanie výrazne líši. Spôsobuje to značné cenové rozdiely v celej Európe (napr. od 5,21 EUR za mesiac v Litve po 12,41 EUR za mesiac v Írsku za veľkoobchodný prístup k účastníckemu vedeniu). Komisia nie je presvedčená o tom, že tieto veľké rozdiely medzi krajinami možno vysvetliť iba rôznymi nákladmi na poskytovanie takýchto služieb.

Vyplývajúca regulačná nejednotnosť nielen ohrozuje prepotrebné investície do nových technológií, ale brzdí aj vývoj jednotného telekomunikačného trhu v Európe a vznik celoeurópskych prevádzkovateľov. Komisia preto v Digitálnej agende pre Európu uviedla, že jej prioritou bude poskytnúť národným regulačným orgánom usmernenia v tejto oblasti.

Ďalšie kroky

Revidované pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré nadobudli účinnosť 25. mája 2011, poskytujú Komisii nové právomoci na zabezpečenie konzistentného uplatňovania týchto pravidiel (pozri MEMO/11/321). Predovšetkým, ak Komisia zistí, že sú rozdiely v spôsobe, akým národné regulačné orgány uplatňujú telekomunikačné pravidlá, ktoré môžu byť prekážkou jednotnému trhu, môže s maximálnym prihliadnutím na stanovisko BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) ako prvé opatrenie vydať odporúčanie. Na základe telekomunikačných pravidiel EÚ musia národné regulačné orgány maximálne zohľadniť odporúčania Komisie. Po uplynutí minimálne dvoch rokov od vydania odporúčania môže Komisia prijať záväzné rozhodnutie o harmonizovanom uplatňovaní ustanovení rámca vrátane nápravných opatrení voči dominantným prevádzkovateľom (t. j. prevádzkovateľom so značnou trhovou silou).

Ak sa Komisia na základe výsledkov konzultácií rozhodne vydať usmernenia vo forme odporúčania pre jednu alebo obe oblasti, najprv požiada o stanovisko BEREC, na základe článku 19 rámcovej smernice o elektronických komunikáciách (2002/21/ES), a Komunikačný výbor (COCOM), poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov.

Dokument ku konzultácii je k dispozícii na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Webová stránka o digitálnej agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar