Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: konsultacje społeczne w sprawie dostępu do sieci telekomunikacyjnych

Bruksela, 3 października 2011 - Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne związane z dostępem operatorów alternatywnych do sieci telefonii stacjonarnej i sieci szerokopasmowych należących do operatorów zasiedziałych. Konsultacje są częścią działań podejmowanych przez Komisję w celu wzmocnienia jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych poprzez zapewnienie konsekwentnego i spójnego podejścia do kwestii regulacji sieci telefonicznych i szerokopasmowych we wszystkich państwach członkowskich.

Pierwsza konsultacja dotyczy niedyskryminacyjnego dostępu operatorów alternatywnych do infrastruktury i usług dominujących operatorów telekomunikacyjnych. Druga konsultacja dotyczy sposobu obliczania przez krajowe organy regulacyjne cen, jakie operatorzy muszą płacić za dostęp hurtowy (środki naprawcze odzwierciedlające koszty). Wyniki konsultacji pomogą Komisji w opracowaniu projektu zaleceń dotyczących spójnego, proinwestycyjnego stosowania środków naprawczych w zakresie zapewnienia niedyskryminacji i kontroli cen.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Potrzebujemy spójności regulacyjnej we wszystkich państwach członkowskich w celu zapewnienia równych reguł gry w sektorze telekomunikacji w całej UE, umożliwiających rozwój konkurencji i inwestycji. Pozwoli to upewnić rynki, że angażowanie środków w sieci światłowodowe stanowi bezpieczną i rentowną inwestycję".

Spójność regulacyjna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia operatorom telekomunikacyjnym przewidywalności i jasności regulacyjnej, zważywszy zwłaszcza na dużą skalę inwestycji niezbędnych do rozwijania ultraszybkich sieci światłowodowych (zob. MEMO/10/424). Tego rodzaju sieci „następnej generacji” są niezbędne do realizacji jednego z celów przewidzianych w Europejskiej agendzie cyfrowej, dotyczącego zapewnienia wszystkim Europejczykom dostępu do szybkiego i ultraszybkiego Internetu do roku 2020 (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200). Taka spójność jest również korzystna dla operatorów telekomunikacyjnych działających w kilku państwach członkowskich. W ramach konsultacji dotyczącej cen hurtowych bada się w szczególności, w jaki sposób relacja między cenami dostępu do sieci miedzianej oraz sieci światłowodowej może mieć wpływ na chęć inwestowania w nowe sieci światłowodowe.

Komisja analizuje te kwestie, ponieważ – decydując się na zastosowanie uregulowań w tych obszarach – krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji przyjmują obecnie różne podejścia.

Wytyczne Komisji – po ich zastosowaniu przez krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji – zagwarantują operatorom możliwość zakupu produktów dostępu szerokopasmowego, takich jak dostęp do uwolnionych pętli lokalnych lub dostęp do „strumienia bitów, w podobny sposób w całej UE. W efekcie umożliwi to operatorom oferowanie klientom własnych konkurencyjnych usług detalicznych na równorzędnych warunkach.

Obie konsultacje są otwarte dla operatorów telekomunikacyjnych, organizacji konsumenckich, krajowych organów regulacyjnych, państw członkowskich i innych zainteresowanych stron do 28 listopada 2011 r.

Kontekst

Zgodnie z przepisami UE w dziedzinie telekomunikacji krajowe organy regulacyjne mogą wymagać, aby operatorzy o dominującej pozycji nie dyskryminowali swoich konkurentów w stosunku do własnych przedsiębiorstw oferujących usługi detaliczne i nie nadużywali tym samym swojej dominującej pozycji na rynku. Od ośmiu lat Komisja ocenia wnioski krajowych organów regulacyjnych w sprawie operatorów o dominującej pozycji, zgodnie z procedurą konsultacji ustanowioną na mocy art. 7 dyrektywy ramowej UE w sprawie łączności elektronicznej (2002/21/WE) (zob. MEMO/10/226). Komisja stwierdziła, że interpretacje krajowych organów regulacyjnych różnią się co do dokładnego zakresu i stosowania „obowiązku niedyskryminacji” oraz że rożny jest ich sposób monitorowania i egzekwowania obowiązków.

Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji stosują również znacząco różne podejścia przy ustalaniu cen odzwierciedlających koszty, jakie operatorzy alternatywni muszą płacić za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. Nawet w przypadku, gdy krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji stosują ten sam sposób obliczania cen za te same produkty dostępu, występują istotne różnice w zakresie wdrażania. Prowadzi to do znacznych różnic cenowych w Europie (np. od 5,21 EUR miesięcznie na Litwie do 12,41 EUR miesięcznie w Irlandii za usługę hurtowego dostępu do pętli lokalnej). Komisja nie uważa, że te znaczne różnice między państwami mogą zostać wytłumaczone jedynie różnicami w zakresie kosztów podstawowych.

Wynikające z powyższego rozdrobnienie regulacyjne nie tylko zagraża bardzo potrzebnym inwestycjom w nowe technologie, ale również utrudnia ewolucję jednolitego europejskiego rynku usług telekomunikacyjnych oraz rozwój operatorów ogólnoeuropejskich. Dlatego też Komisja zapowiedziała w Europejskiej agendzie cyfrowej, że przedstawienie krajowym organom regulacyjnym wytycznych dotyczących tych tematów zostanie przez nią potraktowane priorytetowo.

Kolejne działania

Zmienione unijne przepisy dotyczące telekomunikacji, które obowiązują od 25 maja 2011 r., przyznają Komisji nowe uprawnienia w zakresie zapewnienia ich spójnego stosowania (zob. MEMO/11/321). W przypadku stwierdzenia, że istnieją różnice w sposobie wdrażania przepisów przez krajowe organy telekomunikacyjne, mogące zwłaszcza stanowić barierę dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, Komisja może wydać pierwsze zalecenie, uwzględniając w tym celu opinię BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). Zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie telekomunikacji krajowe organy regulacyjne muszą „w jak najwyższym stopniu” uwzględniać zalecenia Komisji. Po upływie co najmniej dwóch lat od przyjęcia zalecenia Komisja może przyjąć wiążącą decyzję w sprawie zharmonizowanego stosowania przepisów ram regulacyjnych, w tym środków naprawczych nałożonych na operatorów o dominującej pozycji (tj. posiadających znaczącą siłę rynkową).

Jeżeli – w oparciu o wyniki konsultacji – Komisja postanowi wydać wytyczne w postaci zalecenia w sprawie jednego lub obu zagadnień, w pierwszej kolejności zwróci się o opinię do BEREC, zgodnie z art. 19 dyrektywy ramowej w sprawie łączności elektronicznej (2002/21/WE), oraz do Komitetu ds. Łączności (COCOM), który jest komitetem doradczym złożonym z przedstawicieli państw członkowskich.

Dokument konsultacyjny dostępny jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Strona internetowa agendy cyfrowej: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes w serwisie Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar