Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: openbare raadplegingen over toegang tot telecommunicatienetwerken

Brussel, 3 oktober 2011 - De Europese Commissie houdt twee openbare raadplegingen met betrekking tot de toegang van alternatieve exploitanten tot de netwerken voor vaste telefonie en breedband van gevestigde exploitanten. Deze raadplegingen passen binnen het streven van de Commissie om de interne markt voor telecomdiensten te stimuleren door te zorgen voor een consistente en samenhangende aanpak in de regelgeving voor telefoon- en breedbandnetwerken in alle lidstaten.

De eerste raadpleging heeft betrekking op niet-discriminerende toegang voor alternatieve exploitanten tot de infrastructuur en diensten van dominante telecomexploitanten. In de tweede raadpleging wordt onderzocht hoe de nationale regulatoren de prijzen berekenen die exploitanten voor deze wholesaletoegang moeten betalen (maatregelen op het gebied van kostenoriëntering). Aan de hand van de resultaten zal de Commissie aanbevelingen opstellen voor een consistente, investeringsvriendelijke toepassing van maatregelen inzake non-discriminatie en prijscontrole.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, hierover: "Wat wij nodig hebben, is samenhang in de regelgeving tussen alle lidstaten zodat er voor alle telecomspelers in de hele EU een gelijk speelveld ontstaat, waarin concurrentie en investeringen kunnen gedijen. Dit zal de markten geruststellen dat geld stoppen in glasvezelnetwerken een veilige en rendabele investering is."

Een samenhangende regelgeving is uiterst belangrijk en moet zorgen voor voorspelbaarheid en zekerheid voor telecomexploitanten, vooral wanneer zij de grootschalige investeringen overwegen die vereist zijn om ultrasnelle glasvezelnetwerken uit te rollen (zie MEMO/10/424). Deze netwerken van de "nieuwe generatie" zijn van groot belang om de doelstelling van de Digitale agenda voor Europa te halen, namelijk dat elke Europeaan tegen 2020 toegang moet hebben tot snelle en ultrasnelle breedband (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Dergelijke samenhang in de regelgeving is voor telecomexploitanten ook een hulp om actief te worden in verschillende lidstaten. In de raadpleging over wholesaleprijzen wordt in het bijzonder onderzocht welke invloed de verhouding tussen de prijzen voor koper- en glasvezeltoegang kan hebben op investeringsstimulansen voor nieuwe glasvezelnetwerken.

De Commissie buigt zich over deze onderwerpen omdat nationale telecomregulatoren nu vaak verschillende benaderingen kiezen wanneer zij regulerend optreden op deze gebieden.

Wanneer de richtsnoeren van de Commissie door de nationale telecomregulatoren worden toegepast, zal dit ervoor zorgen dat exploitanten breedbandtoegang zoals ontbundeling van het aansluitnet of "Bitstream" in heel de EU op gelijke wijze kunnen afnemen. Exploitanten zullen uiteindelijk in staat zijn hun eigen concurrerend consumentenaanbod in gelijkwaardige omstandigheden op de markt te brengen.

De twee raadplegingen staan open voor telecomexploitanten, consumentenorganisaties, nationale regulatoren, lidstaten en andere belanghebbenden tot 28 november 2011.

Achtergrond

Volgens de EU-telecomregels kunnen nationale regulatoren dominante exploitanten verplichten zich ten aanzien van concurrenten te onthouden van discriminatie ten voordele van hun eigen retaildiensten, zodat zij geen misbruik kunnen maken van hun machtspositie. Gedurende de laatste acht jaar heeft de Commissie voorstellen van nationale regulatoren met betrekking tot dominante exploitanten beoordeeld in de raadplegingsprocedure overeenkomstig artikel 7 van de kaderrichtlijn (2002/21/EG) van het Europese regelgevingskader voor elektronische communicatie (zie MEMO/10/226). De Commissie heeft vastgesteld dat de nationale regulatoren verschillende opvattingen hebben over de precieze omvang en toepassing van de "non-discriminatieverplichting" en dat er ook verschillen zijn in toezicht en handhaving.

Nationale telecomregulatoren kiezen ook sterk uiteenlopende benaderingen bij het vaststellen van kostengeoriënteerde prijzen, die alternatieve aanbieders moeten betalen voor hun toegang tot de telecominfrastructuur. Zelfs waar nationale telecomregulatoren voor dezelfde toegangsproducten hun prijzen op dezelfde manier bepalen, bestaan er toch nog grote verschillen wat de tenuitvoerlegging daarvan betreft. Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in prijzen over heel Europa (bv. gaande van 5,21 euro/maand in Litouwen tot 12,41 euro/maand in Ierland voor wholesaletoegang tot het aansluitnet). De Commissie gelooft niet dat deze opmerkelijke verschillen tussen landen alleen door verschillen in de onderliggende kosten kunnen worden verklaard.

De versnippering in de regelgeving die hieruit voortvloeit, brengt niet alleen de onontbeerlijke investeringen in nieuwe technologieën in gevaar maar zet ook een rem op de groei van de Europese interne markt voor telecoms en op de ontwikkeling van pan-Europese exploitanten. Daarom heeft de Commissie in de Digitale agenda voor Europa aangekondigd dat zij bij voorrang richtsnoeren hierover zal uitvaardigen voor de nationale regulatoren.

Volgende stappen

De herziene Europese telecomregels, die sinds 25 mei 2011 van kracht zijn, verlenen de Commissie nieuwe bevoegdheden om ervoor te zorgen dat deze regels op samenhangende wijze worden toegepast (zie MEMO/11/321). In het bijzonder kan de Commissie, wanneer zij vaststelt dat er verschillen zijn in de wijze waarop de nationale regulatoren de telecomregels uitvoeren waardoor obstakels voor de interne markt kunnen worden opgeworpen, in de eerste plaats een aanbeveling doen, zoveel mogelijk rekening houdend met het advies van het BEREC, het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. Volgens de EU-telecomregels moeten nationale regulatoren "zoveel mogelijk rekening houden" met de aanbevelingen van de Commissie. Ten minste twee jaar na de vaststelling van een aanbeveling kan de Commissie een bindend besluit vaststellen over de geharmoniseerde toepassing van de bepalingen van het regelgevingskader, ook met betrekking tot de maatregelen die worden opgelegd aan dominante exploitanten (d.w.z. de exploitanten die aanmerkelijke macht op de markt hebben).

Indien de Commissie op basis van de resultaten van de raadplegingen zou besluiten richtsnoeren vast te stellen in de vorm van een aanbeveling over een of beide van de onderwerpen, zal zij in de eerste plaats een advies vragen aan BEREC overeenkomstig artikel 19 van de kaderrichtlijn en aan het comité voor communicatie (COCOM), een adviescomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Het document voor de raadpleging is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Website van de Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar