Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Sabiedriskā apspriešanās par piekļuvi telesakaru tīkliem

Briselē, 3. oktobrī 2011 - Eiropas Komisija uzsākusi divas sabiedriskās apspriešanās par alternatīvo telesakaru operatoru piekļuvi tirgū nostabilizējušos operatoru fiksētajiem telefona un platjoslas tīkliem. Šīs apspriešanās ir daļa no Komisijas centieniem atbalstīt telesakaru pakalpojumu vienoto tirgu, visās dalībvalstīs nodrošinot konsekventu un saskaņotu pieeju telefona un platjoslas tīklu regulējumam.

Pirmā apspriešanās attiecas uz alternatīvos operatorus nediskriminējošu piekļuvi dominējošo telesakaru operatoru infrastruktūrai un pakalpojumiem, un otrā — uz to, kā valstu regulatori aprēķina cenas, kas operatoriem jāmaksā par šo vairumtirdzniecības piekļuvi (uz izmaksām orientēti līdzekļi). Rezultāti Komisijai palīdzēs izstrādāt ieteikumu projektus par diskriminācijas novēršanas un cenu kontroles līdzekļu piemērošanu konsekventā un investīcijas atbalstošā veidā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Lai telesakaru uzņēmumiem visā ES nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus, kas veicina konkurences attīstību un investīciju pieplūdumu, nepieciešama regulatīvā konsekvence visās dalībvalstīs. Tas tirgos radīs pārliecību, ka ieguldīt naudu optiskās šķiedras tīklos ir drošs un peļņu nesošs darījums."

Regulatīvā konsekvence ir būtisks faktors, kas nodrošina telesakaru operatoriem paredzamību un regulējuma skaidrību, it sevišķi ņemot vērā to, ka, lai veidotu īpaši ātrdarbīgus optiskās šķiedras tīklus (sk. MEMO/10/424), nepieciešamas liela apjoma investīcijas. Šie nākamās paaudzes tīkli ir svarīgi, īstenojot Eiropas digitalizācijas programmas mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt katram eiropietim iespēju izmantot piekļuvi ātrdarbīgiem un īpaši ātrdarbīgiem platjoslas tīkliem (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Konsekvence arī palīdz telesakaru operatoriem aktīvi darboties vairākās dalībvalstīs. Apspriešanās par vairumtirdzniecības cenu noteikšanu jo īpaši pievēršas tam, kā attiecība starp piekļuves cenām vara kabeļu un optiskās šķiedras tīklos var ietekmēt motivāciju investēt jaunos optiskās šķiedras tīklos.

Komisija izskata šos jautājumus tāpēc, ka valstu telesakaru regulatori patlaban izmanto dažādu pieeju, kad tie izvēlas regulēt šīs jomas.

Kad valstu telesakaru regulatori izmantos Komisijas vadlīnijas, tās nodrošinās operatoriem iespēju pirkt platjoslas piekļuves produktus, piemēram, atsaistītas vietējās abonentlīnijas vai Bitstream, līdzīgā veidā visā ES. Tas operatoriem dos iespēju pēc tam piedāvāt klientiem konkurētspējīgus mazumtirdzniecības pakalpojumus ar līdzvērtīgiem nosacījumiem.

Abās apspriešanās, kas norisināsies līdz 2011. gada 28. novembrim, aicināti piedalīties telesakaru operatori, patērētāju organizācijas, valstu regulatori, dalībvalstis un citas ieinteresētas personas.

Pamatinformācija

Saskaņā ar ES telesakaru noteikumiem valstu regulatori var pieprasīt dominējošajiem telesakaru operatoriem, lai tie neizmantotu konkurentu diskrimināciju par labu savai mazumtirdzniecības darbībai, un tādējādi novērst to, ka operatori izmanto savu dominējošo stāvokli tirgū. Komisija iepriekšējo astoņu gadu laikā valstu regulatoru priekšlikumus attiecībā uz dominējošajiem telesakaru operatoriem ir vērtējusi saskaņā ar konsultāciju procedūru, kas noteikta ES elektronisko sakaru pamatdirektīvas (2002/21/EK) 7. pantā (sk. MEMO/10/226). Komisija ir secinājusi, ka valstu regulatoru izpratne par nediskriminācijas pienākuma precīzu apmēru un īstenošanu ir visai atšķirīga un ka uzraudzība un izpilde arī tiek veiktas dažādi.

Valstu telesakaru regulatori arī izmanto ievērojami atšķirīgu pieeju, kad tie nosaka uz izmaksām orientētas cenas, kas alternatīvajiem telesakaru operatoriem jāmaksā par piekļuvi infrastruktūrai. Pat tad, ja valstu telesakaru regulatori cenas par vienādiem piekļuves produktiem aprēķina vienādā veidā, īstenošanas noteikumu dažādība ir ievērojama. Tā rezultātā cenas Eiropā būtiski atšķiras (piemēram, no 5,21 eiro mēnesī Lietuvā līdz 12,41 eiro mēnesī Īrijā par vairumtirdzniecības piekļuvi vietējai abonentlīnijai). Komisija neuzskata, ka šīs lielās atšķirības starp valstīm var skaidrot tikai ar attiecināmo izmaksu svārstībām.

Šādas situācijas izraisītā regulatīvā sadrumstalotība ne vien apdraud tik ļoti nepieciešamās investīcijas jauno tehnoloģiju jomā, bet arī kavē Eiropas vienotā telesakaru tirgus attīstību un Eiropas mēroga operatoru veidošanos. Tāpēc Komisija Eiropas digitalizācijas programmā paziņoja, ka tā izvirza par prioritāti dot valstu regulatoriem vadlīnijas šajos jautājumos.

Nākamie soļi

Pārskatītie ES telesakaru noteikumi, kas ir spēkā kopš 2011. gada 25. maija, piešķir Komisijai jaunas pilnvaras nodrošināt šo noteikumu konsekventu piemērošanu (sk. MEMO/11/321). It sevišķi gadījumos, kad Komisija konstatē, ka valstu regulatori telesakaru noteikumus piemēro dažādi un tas var radīt šķēršļus vienotajā tirgū, Komisija, rūpīgi ņemot vērā BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) viedokli, vispirms izdod ieteikumu. Saskaņā ar ES telesakaru noteikumiem valstu regulatoriem rūpīgi jāņem vērā Komisijas ieteikumi. Kad pagājuši vismaz divi gadi kopš ieteikuma pieņemšanas, Komisija var pieņemt saistošu lēmumu par tiesiskā regulējuma noteikumu saskaņotu piemērošanu, tostarp ietverot līdzekļus, kas noteikti dominējošajiem telesakaru operatoriem (t.i., operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū).

Ja, pamatojoties uz apspriešanos rezultātiem, Komisija nolemtu izdot vadlīnijas ieteikuma veidā par vienu vai abiem tematiem, tā vispirms lūgtu atzinumu no BEREC saskaņā ar elektronisko sakaru pamatdirektīvas (2002/21/EK) 19. pantu un no Komunikāciju komitejas (COCOM), kas ir dalībvalstu pārstāvju veidota padomdevēja komiteja.

Apspriešanās dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Nēlī Krusas tvītojumi: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar