Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Viešos konsultacijos dėl prieigos prie telekomunikacijų tinklų

Briuselis, spalio 3 d 2011 - Europos Komisija pradėjo dvejas konsultacijas dėl alternatyvių operatorių prieigos prie rinkoje įsitvirtinusių operatorių fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir plačiajuosčio ryšio tinklų. Konsultacijos yra viena iš priemonių, kurių Komisija ėmėsi siekdama visose valstybėse narėse užtikrinti vienodą ir nuoseklų požiūrį į telefono ir plačiajuosčio ryšio tinklų reguliavimą ir taip skatinti bendrąją telekomunikacijų paslaugų rinką.

Per vienas konsultacijas nagrinėjamas nediskriminacinės alternatyvių operatorių prieigos prie dominuojančią padėtį rinkoje užimančių telekomunikacijų operatorių infrastruktūros ir paslaugų klausimas. Per kitas – kaip nacionaliniai reguliuotojai skaičiuoja kainas, kurias operatoriai turi mokėti už tokią didmeninę prieigą (sąnaudomis grindžiamos taisomosios priemonės). Remdamasi konsultacijų rezultatais Komisija galės parengti projektą rekomendacijų, kaip nuosekliai taikyti nediskriminavimo principą ir kainų kontrolės priemones ir kartu užtikrinti palankias sąlygas investicijoms.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Turime užtikrinti nuoseklų reguliavimą visose valstybėse narėse, kad visoje Europos Sąjungoje telekomunikacijų operatoriams būtų sudarytos konkurencijai ir investicijoms palankios vienodos sąlygos. Taip rinkos dalyviai bus patikinti, kad investuoti į šviesolaidinius tinklus saugu ir pelninga.“

Reguliavimo nuoseklumas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad telekomunikacijų operatoriai galėtų planuoti veiklą ir kad ji būtų reguliuojama remiantis aiškiais principais, visų pirma kai svarstomos didelio masto investicijos, reikalingos itin spartaus ryšio šviesolaidiniams tinklams diegti (žr. MEMO/10/424). Tokie naujos kartos tinklai labai svarbūs siekiant Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslo – iki 2020 m. kiekvienam europiečiui suteikti galimybę naudotis sparčiojo ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio prieiga (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Nuoseklumas taip pat padės užtikrinti, kad telekomunikacijų operatoriai galėtų plėtoti veiklą keliose valstybėse narėse. Per konsultacijas dėl didmeninių kainų visų pirma bus nagrinėjama, kokį poveikį varinių laidų tinklų ir šviesolaidinių tinklų prieigos kainų santykis gali turėti paskatoms investuoti į naujus šviesolaidinius tinklus.

Komisija nagrinėja šias temas, nes dabar nacionalinių telekomunikacijų reguliuotojų požiūris į šių sričių reguliavimą nevienodas.

Kai nacionaliniai telekomunikacijų reguliuotojai pradės vadovautis Komisijos rekomendacijomis, bus užtikrinta, kad operatoriai visoje ES panašiomis sąlygomis galėtų pirkti plačiajuosčio ryšio prieigos produktus, kaip antai atsieta vietinė linija ar „bitų srautas“. Taip operatoriams galiausiai bus suteikta galimybė siūlyti vartotojams savo mažmenines paslaugas vienodomis sąlygomis.

Abiejose konsultacijose iki 2011 m. lapkričio 28 d. gali dalyvauti telekomunikacijų operatoriai, vartotojų organizacijos, nacionaliniai reguliuotojai, valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys.

Pagrindiniai faktai

Pagal ES telekomunikacijų taisykles, nacionaliniai reguliuotojai gali reikalauti, kad rinkoje dominuojančią padėtį užimantys operatoriai nediskriminuotų savo varžovų siekdami naudos savo mažmeniniam verslui, ir taip užtikrinti, kad jie negalėtų piktnaudžiauti savo dominuojančia padėtimi. Per pastaruosius aštuonerius metus Komisija ES elektroninių ryšių pagrindų direktyvos (2002/21/EB) 7 straipsnyje nustatyta tvarka (žr. MEMO/10/226) vertino nacionalinių reguliuotojų pasiūlymus dėl dominuojančią padėtį rinkoje užimančių operatorių. Komisija nustatė, kad nacionaliniai reguliuotojai skirtingai supranta, kaip taikyti įpareigojimą nediskriminuoti ir kokia tiksli jo taikymo sritis, taip pat kad jų stebėjimo ir vykdymo užtikrinimo būdai taip pat skiriasi.

Nacionalinių telekomunikacijų reguliuotojų požiūris skiriasi ir nustatant sąnaudomis grindžiamas kainas, kurias alternatyvūs operatoriai turi mokėti už prieigą prie telekomunikacijų infrastruktūros. Net kai nacionaliniai telekomunikacijų reguliuotojai skaičiuoja tų pačių prieigos produktų kainas tuo pačiu būdu, jų įgyvendinimas labai skiriasi. Todėl kainos Europoje labai skirtingos (pvz., nuo 5,21 EUR per mėnesį už didmeninę prieigą prie vietinės linijos Lietuvoje iki 12,41 EUR per mėnesį – Airijoje). Komisija nemano, kad tokį didelį kainų skirtumą įvairiose šalyse galima pagrįsti vien skirtingomis sąnaudomis.

Dėl nevienodo reguliavimo ne tik stabdomos būtinos investicijos į naujas technologijas, bet ir trikdoma bendrosios Europos telekomunikacijų rinkos raida ir visoje Europoje veikiančių operatorių veiklos plėtra. Todėl Komisija Europos skaitmeninėje darbotvarkėje paskelbė, kad vienas iš jos prioritetų bus nacionaliniams reguliuotojams skirtos rekomendacijos šiais klausimais.

Tolesni veiksmai

Nuo 2011 m. gegužės 25 d. galiojančiomis persvarstytomis ES telekomunikacijų taisyklėmis Komisijai suteikiama daugiau galių užtikrinti, kad šios taisyklės būtų nuosekliai taikomos (žr. MEMO/11/321). Visų pirma, jei Komisija nustato, kad nacionaliniai reguliuotojai skirtingai įgyvendina telekomunikacijų taisykles ir todėl bendrajai rinkai gali kilti kliūčių, ji, atidžiai atsižvelgus į EERRI (Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija) nuomonę, gali pateikti rekomendaciją. Pagal ES telekomunikacijų taisykles, nacionaliniai reguliuotojai turi atidžiai atsižvelgti į Komisijos rekomendacijas. Praėjus bent dvejiems metams po rekomendacijos priėmimo, Komisija gali priimti privalomą sprendimą dėl suderinto reguliavimo sistemos nuostatų taikymo, įskaitant dominuojančią padėtį užimantiems operatoriams (t. y. tiems, kurie turi didelę įtaką rinkoje) taikomas priemones.

Jei, remdamasi konsultacijų rezultatais, Komisija nuspręs pateikti rekomendaciją kuriuo nors iš dviejų klausimų ar abiem klausimais, ji pagal Elektroninių ryšių pagrindų direktyvos (2002/21/EB) 19 straipsnį pirmiausia paprašys, kad savo nuomonę pateiktų EERRI, taip pat iš valstybių narių atstovų sudarytas Ryšių komitetas.

Konsultacijų dokumentas pateiktas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar