Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: televiestintäverkkoihin pääsyä koskevat julkinen kuulemismenettely

Bryssel 3. lokakuuta 2011 - Euroopan komissio on käynnistänyt kaksi julkista kuulemista, jotka koskevat vaihtoehtoisten operaattoreiden pääsyä vakiintuneiden operaattoreiden kiinteisiin puhelin- ja laajakaistaverkkoihin. Kuulemiset ovat osa komission pyrkimyksiä edistää televiestintäpalvelujen sisämarkkinoita varmistamalla johdonmukaiset ja yhtenäiset toimintamallit puhelin- ja laajakaistaverkkojen sääntelylle kaikissa jäsenvaltioissa.

Ensimmäinen kuuleminen koskee vaihtoehtoisten operaattoreiden syrjimätöntä pääsyä hallitsevien teleoperaattoreiden infrastruktuuriin ja palveluihin. Toinen koskee tapaa, jolla kansalliset sääntelyviranomaiset laskevat hinnat, jotka operaattoreiden on maksettava näistä tukkutason yhteyksistä (kustannuslähtöisyyteen perustuvat korjaavat toimenpiteet). Kuulemisesta saatavat tulokset auttavat komissiota laatimaan suositukset, jotka koskevat syrjimättömyyteen ja hintasäännöstelyyn liittyvien korjaavien toimenpiteiden johdonmukaista ja investointeja suosivaa soveltamista.

”Kaikissa jäsenvaltioissa on tarvetta parantaa sääntelyn johdonmukaisuutta, jotta televiestintä-alalle saataisiin luotua tasavertaiset, kilpailua ja investointia suosivat toimintaedellytykset”, sanoi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. "Tämä vakuuttaa markkinat siitä, että kuituverkkoihin investoiminen on turvallista ja kannattavaa."

Sääntelyn johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää ennustettavuuden ja selkeän sääntelyn takaamiseksi erityisesti silloin, kun teleoperaattorit harkitsevat mittavia investointeja, jotka ovat tarpeen ultranopeiden valokuitupohjaisten verkkojen toteuttamiseksi (ks. MEMO/10/424). Nämä "seuraavan sukupolven" verkot ovat välttämättömiä, jos halutaan saavuttaa Euroopan digitaalistrategian tavoite, jonka mukaan jokaisella eurooppalaisella olisi oltava vuoteen 2020 mennessä pääsy nopeaan tai ultranopeaan verkkoon (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Lisäksi sääntelyn johdonmukaisuus auttaa teleoperaattoreita harjoittamaan toimintaa useammassa jäsenvaltiossa. Tukkuhinnoittelua koskevassa kuulemisessa tarkastellaan erityisesti, miten kupari- ja kuituyhteyksien hintojen välinen suhde voi vaikuttaa halukkuuteen investoida uusiin kuitupohjaisiin verkkoihin.

Komissio on alkanut tarkastella näitä seikkoja siitä syystä, että kansalliset telealan sääntelyviranomaiset noudattavat nykyään erilaisia lähestymistapoja antaessaan säädöksiä näissä asioissa.

Jos kansalliset sääntelyviranomaiset soveltavat komission ohjeita, voidaan olla varmoja siitä, että operaattorit voivat hankkia laajakaistatuotteita, kuten eriytettyjä tilaajayhteyksiä tai bittivirtayhteyksiä, samalla tavoin kaikkialla EU:ssa. Tämän ansiosta operaattorit pystyvät lopulta tarjoamaan kuluttajille omia kilpailukykyisiä vähittäispalvelujaan vastaavin ehdoin.

Molemmat kuulemiset ovat avoinna teleoperaattoreille, kuluttajajärjestöille, kansallisille sääntelyviranomaisille, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille osapuolille 28. marraskuuta 2011 asti.

Tausta

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat EU:n televiestintäsääntelyn nojalla vaatia hallitsevia operaattoreita olemaan syrjimättä kilpailijoitaan oman vähittäispalvelunsa eduksi siten, että niitä estetään käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaansa. Komissio on viimeisten kahdeksan vuoden aikana arvioinut hallitseviin operaattoreihin liittyviä kansallisten sääntelyviranomaisten ehdotuksia sähköisen viestinnän puitedirektiivin (2002/21/EY) 7 artiklassa vahvistetussa kuulemismenettelyssä (ks. MEMO/10/226). Komissio on havainnut, että kansalliset sääntelyviranomaiset ymmärtävät "syrjimättömyysvelvoitteen" tarkan soveltamisalan eri tavoin ja että myös sen seurannassa ja täytäntöönpanon valvonnassa on vaihtelua.

Lisäksi kansalliset telealan sääntelyviranomaiset noudattavat huomattavasti toisistaan poikkeavia lähestymistapoja vahvistaessaan kustannuslähtöisiä hintoja, jotka vaihtoehtoisten operaattoreiden on maksettava televiestintäinfrastruktuurin käyttöoikeuksista. Silloinkin, kun kansalliset telealan sääntelyviranomaiset soveltavat samaa menettelyä laskiessaan hintoja samoille käyttöoikeustuotteille, täytäntöönpanon osalta on havaittavissa merkittävää vaihtelua. Tämä johtaa merkittäviin hintaeroihin Euroopan eri puolilla (esim. tilaajayhteyden käytöstä perittävä maksu on Liettuassa 5,21 euroa kuukaudessa ja Irlannissa 12,41 euroa kuukaudessa). Komissio ei usko, että nämä suuret erot eri maiden välillä selittyvät yksinomaan palvelun tarjonnasta aiheutuvilla kustannuksilla.

Sääntelyn hajanaisuus paitsi vaarantaa erittäin tarpeelliset investoinnit uusiin teknologioihin myös vaikeuttaa yhteiseurooppalaisten telemarkkinoiden kehitystä ja yleiseurooppalaisten operaattoreiden syntymistä. Tästä syystä komissio ilmoitti Euroopan digitaalistrategiassa aikovansa antaa kansallisille sääntelyviranomaisille ohjeita näistä seikoista.

Jatkotoimet

EU:n tarkistetuissa televiestintäsäännöissä, jotka ovat olleet voimassa 25. toukokuuta 2011 alkaen, annetaan komissiolle uudet valtuudet varmistaa, että kyseisiä sääntöjä sovelletaan johdonmukaisella tavalla (ks. MEMO/11/321). Erityisesti jos komissio toteaa, että eroavaisuudet kansallisten sääntelyviranomaisten tavoissa panna täytäntöön televiestintäsääntöjä voivat luoda esteen sisämarkkinoille, komissio voi BEREC:n (Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin) lausunnon mahdollisimman tarkasti huomioon ottaen antaa ensiksi suosituksen. Kansallisten sääntelyviranomaisten on EU:n televiestintäsääntöjen mukaisesti otettava komission suositukset mahdollisimman tarkkaan huomioon. Komissio voi vähintään kahden vuoden kuluttua suosituksen antamisesta tehdä sitovan päätöksen sääntelykehyksen säännösten yhdenmukaisesta soveltamisesta, mukaan luettuina hallitseville (ts. merkittävässä markkina-asemassa oleville) operaattoreille määrätyt korjaavat toimenpiteet.

Jos komissio päättää kuulemistulosten perusteella antaa jommastakummasta tai kummastakin aiheesta suosituksen muodossa ohjeita, se pyytää sähköisen viestinnän puitedirektiivin (2002/21/EC) 19 artiklan mukaisesti ensin lausunnot BEREC:ltä ja viestintäkomitealta (COCOM), joka on jäsenvaltioiden edustajista koostuva neuvoa-antava komitea.

Kuulemisasiakirja on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar