Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: avalikud arutelud seoses juurdepääsuga telekommunikatsioonivõrkudele

Brüssel, 3. oktoober 2011. Euroopa Komisjon käivitas kaks avalikku arutelu seoses alternatiivsete ettevõtete juurdepääsuga turgu valitsevate telekommunikatsiooniettevõtete telefoni ja lairiba püsivõrkudele. Arutelu on osa komisjoni jõupingutustest luua telekommunikatsiooniteenuste ühtne turg, tagades kõikides liikmesriikides telefoni- ja lairibavõrkude reguleerimise järjepidevad ja ühtsed põhimõtted.

Esimese arutelu teemaks on alternatiivsete ettevõtete diskrimineerimata juurdepääs turgu valitsevate telekommunikatsiooniettevõtete infrastruktuurile ja teenustele. Teises arutelus uuritakse, kuidas arvutavad riikide reguleerivad asutused välja ettevõtetelt sellise hulgimüügitasandi juurdepääsu eest nõutavad hinnad (kulupõhised meetmed). Saadud tulemuste põhjal saab komisjon koostada soovitused diskrimineerimise vältimise ja hinnakontrolli meetmete järjepideva ja investeerimist soodustava rakendamise kohta.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Kõigis liikmesriikides on vaja järjepidevat reguleerimist, et tagada telekommunikatsiooniteenuste osutajatele kogu ELis võrdsed konkurentsi ja investeeringuid soodustavad tingimused. See annab turgudel kindlust, et kiudoptilistesse võrkudesse paigutatud raha on turvaline ja tulus investeering.”

Telekommunikatsiooniettevõtetele prognoositavuse ja regulatiivse selguse tagamiseks on tingimata vaja järjepidevat reguleerimist, eriti kui võtta arvesse, milliseid mahukaid investeeringuid on tarvis ülikiirete kiudoptiliste võrkude väljaarendamiseks (vt MEMO/10/424). Need järgmise põlvkonna võrgud on äärmised tähtsad selleks, et saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärk tagada 2020. aastaks igale Euroopa elanikule juurdepääs kiirele ja ülikiirele lairibaühendusele (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Kui reguleerimine on järjepidev, saavad telekommunikatsiooniettevõtted tegutseda mitmes liikmesriigis. Hulgimüügihindu käsitleva arutelu käigus uuritakse eeskätt seda, kuidas mõjutab vaskkaablil põhinevatele võrkudele ja kiudoptilistele võrkudele juurdepääsu hinna suhe uutesse kiudoptilistesse võrkudesse investeerimist.

Komisjon uurib nimetatud teemasid, kuna riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused reguleerivad praegu neid valdkondi erinevalt.

Komisjoni suuniste järgimisega neis asutustes tagataks ettevõtetele võimalus osta lairiba juurdepääsu tooteid, näiteks eraldatud abonendiliine või bitivooge, ühesugustel tingimustel kogu ELis. See omakorda võimaldaks ettevõtetel osutada oma konkurentsivõimelisi jaeteenuseid võrdsetel alustel.

Mõlemas arutelus on oodatud osalema telekommunikatsiooniettevõtted, tarbijaorganisatsioonid, riikide reguleerivad asutused, liikmesriigid ja muud huvitatud isikud kuni 28. novembrini 2011.

Taust

ELi telekommunikatsioonieeskirjade kohaselt võivad riikide reguleerivad asutused nõuda turgu valitsevatelt ettevõtetelt, et nad ei tohi diskrimineerida konkurente oma jaeettevõtete kasuks. Sel viisil püütakse vältida turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. Viimasel kaheksal aastal on komisjon hinnanud riikide reguleerivate asutuste ettepanekuid seoses turgu valitsevate ettevõtetega vastavalt konsultatsioonikorrale, mis on sätestatud elektrooniliste sidevõrkude raamdirektiivi (2002/21/EÜ) artiklis 7 (vt MEMO/10/226). Komisjoni hinnangul erineb nende asutuste arusaam sellest, millises ulatuses ja mil viisil tuleks kõnealust mittediskrimineerimiskohustust kohaldada. Erineb ka selle kohustuse täitmise jälgimine ja tagamine.

Samuti kehtestavad riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused erinevalt kulupõhiseid hindu, mida alternatiivsed ettevõtted peavad maksma telekommunikatsiooni infrastruktuuri kasutamise eest. Ka siis, kui need asutused arvutavad samade juurdepääsutoodete hindu välja samal viisil, erineb oluliselt nende rakendamine. Seetõttu varieeruvad hinnad Euroopas märkimisväärselt (nt alates 5,21 eurost kuus Leedus kuni 12,41 euroni kuus Iirimaal abonendiliinile hulgimüügitasandi juurdepääsu eest). Komisjon ei usu, et need suured riikidevahelised hinnavahed tulenevad üksnes teenuse osutamise kuludest.

Selle tagajärjel tekkiv regulatiivne killustatus ei takista mitte üksnes väga vajalikke investeeringuid uude tehnoloogiasse, vaid ka Euroopa telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu arengut ja üleeuroopaliste telekommunikatsiooniettevõtete tegutsemaasumist. Just seepärast teatas komisjon Euroopa digitaalarengu tegevuskavas, et tema esmatähtis ülesanne on koostada riikide reguleerivatele asutustele kõnealuste küsimuste kohta suunised.

Järgmised sammud

ELi muudetud telekommunikatsioonieeskirjadega, mis on jõus alates 25. maist 2011, on komisjonile antud uued volitused tagada nende eeskirjade järjepidev kohaldamine (vt MEMO/11/321). Kui komisjon leiab, et riikide reguleerivad asutused rakendavad ELi telekommunikatsioonieeskirju erinevalt, nii et see võib tekitada tõkke ühtsele turule, võib ta BERECi (elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti) arvamust täielikult arvesse võttes kõigepealt esitada soovituse. ELi telekommunikatsioonieeskirjade kohaselt peavad riikide reguleerivad asutused komisjoni soovitusi täielikult arvesse võtma. Vähemalt kaks aastat pärast soovituse vastuvõtmist võib komisjon vastu võtta siduva otsuse raamistiku sätete, sh märkimisväärse turujõuga ettevõtete suhtes kehtestatud meetmete ühtse kohaldamise kohta.

Kui komisjon otsustab arutelu tulemuste põhjal esitada soovituse vormis suunised ühe või mõlema arutlusel oleva teema kohta, palub ta kõigepealt oma arvamuse esitada BERECil vastavalt elektrooniliste sidevõrkude raamdirektiivi (2002/21/EÜ) artiklile 19 ja sidekomiteel (COCOM), mis on liikmesriikide esindajatest koosnev nõuandekomitee.

Aruteluga on võimalik tutvuda veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda.

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar