Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: veřejné konzultace o přístupu k telekomunikačním sítím

Brusel 3. října 2011 - Evropská komise zahájila dvě veřejné konzultace o přístupu alternativních operátorů k pevným telefonním a širokopásmovým sítím zavedených operátorů. Konzultace jsou součástí úsilí Komise o podporu jednotného trhu telekomunikačních služeb zajištěním konsistentního a koherentního přístupu k regulaci telefonních a širokopásmových sítí ve všech členských státech.

První konzultace se týká nediskriminačního přístupu alternativních operátorů k infrastruktuře a ke službám dominantních telekomunikačních operátorů. Druhá se týká způsobu, jakým státní regulační orgány vypočítají ceny, které musejí alternativní operátoři platit za tento velkoobchodní přístup (povinnost uplatňovat zásadu nákladové orientace). Komise využije výsledky konzultací při přípravě předlohy doporučení pro soudržné a investicím příznivé využívání prostředků proti diskriminaci a pro regulaci cen.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise, která je pověřena problematikou digitální agendy, uvedla: „Jestliže chceme v EU vytvořit pro telekomunikace prostředí s rovnými podmínkami, v němž se daří hospodářské soutěži i investicím, musíme zajistit soulad regulace ve všech členských státech. Ujistíme tak trhy, že investování do optických sítí je bezpečné a ziskové.“

Soulad právních předpisů je nezbytný pro to, aby si operátoři telekomunikačních sítí byli jisti, že při uvažování o rozsáhlých investicích potřebných k rozvinutí superrychlých sítí z optických vláken mohou spoléhat na regulační předvídatelnost a jasnost (viz MEMO/10/424). Bez těchto sítí nové generace by nebylo možné splnit cíl digitální agendy pro Evropu, který spočívá ve zpřístupnění rychlého a superrychlého širokopásmového připojení všem Evropanům do roku 2020 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Soulad předpisů by rovněž telekomunikačním operátorům pomohl při působení v několika členských státech najednou. Konzultace o stanovení velkoobchodních cen, zejména o vztahu mezi cenami za přístup k metalickým a optickým sítím mohou ovlivnit motivaci k investicím do nové optické sítě.

Komise tato témata studuje proto, že regulační orgány jednotlivých členských států v současné době zaujímají při regulaci těchto oblastí odlišné postoje.

Až začnou vnitrostátní regulační orgány používat pokyny Komise, budou operátoři moci nakupovat produkty širokopásmového přístupu, jako je např. zpřístupnění účastnických vedení (ULL) nebo „Bitstream“, podobným způsobem po celé EU. Díky tomu budou moci nabízet své vlastní konkurenční maloobchodní služby spotřebitelům za rovnocenných podmínek.

Do obou konzultací mohou přispívat telekomunikační operátoři, organizace spotřebitelů, vnitrostátní regulační orgány, členské státy a další zúčastněné strany až do 28. listopadu 2011.

Souvislosti

Podle pravidel EU v oblasti telekomunikací mohou státní regulační orgány vyžadovat, aby dominantní operátoři nediskriminovali své konkurenty ke prospěchu vlastní maloobchodní činností, a tak jim zabránit ve zneužívání dominantního postavení na trhu. V uplynulých osmi letech Komise hodnotila návrhy státních regulačních orgánů ve věci dominantních operátorů pomocí konzultačního postupu stanoveného v článku 7 rámcové směrnice EU o elektronických komunikacích (2002/21/ES) (viz MEMO/10/226). Komise zjistila, že státní regulační orgány se liší v chápání přesného rozsahu a používání povinnosti nediskriminace a že se liší rovněž při kontrolách a vynucování práva.

Používají rovněž výrazně odlišné přístupy při stanovování nákladově orientované ceny, kterou alternativní operátoři musí platit za přístup k telekomunikační infrastruktuře. I tam, kde státní regulační úřady používají pro výpočet ceny za stejný přístupový produkt tutéž metodu, provádění se značně liší. Z tohoto důvodu pak v Evropě vznikají velké cenové rozdíly (např. od 5,21 EUR za měsíc v Litvě po 12,41 EUR za měsíc v Irsku za velkoobchodní přístup k uživatelskému připojení. Komise si nemyslí, že by tak velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi bylo možné zdůvodnit pouze různými náklady.

Výsledná regulační roztříštěnost ohrožuje nejen tolik potřebné investice do nových technologií, ale i vývoj jednotného evropského telekomunikačního trhu a rozvoj celoevropských operátorů. Komise proto ve své digitální agendě oznámila, že z poskytnutí příslušných pokynů vnitrostátním regulátorům učiní svou prioritu.

Další kroky

Nová pravidla EU pro telekomunikace, která platí od 25. května 2011, dávají Komisi další pravomoci k zajištění jejich soudržného uplatňování (viz MEMO/11/321). Zejména se jedná o to, že pokud Komise zjistí, že vnitrostátní regulační orgány používají telekomunikační pravidla různě, čímž vzniká překážka pro fungování jednotného trhu, může po zohlednění stanoviska Úřadu evropských regulačních orgánů pro elektronické komunikace (Body of European Regulators for Electronic Communications) nejdříve vydat doporučení. V pravidlech EU je stanoveno, že státní regulační orgány musejí k doporučení Komise přihlížet „v nejvyšší míře“. Po minimálně dvou letech od přijetí doporučení může Komise přijmout závazné rozhodnutí o harmonizovaném používání ustanovení rámce, včetně regulačních povinností uložených dominantním operátorům (tedy operátorům s významnou tržní silou).

Kdyby se Komise s ohledem na výsledky konzultací rozhodla, že vydá pokyny formou doporučení k jednomu nebo oběma tématům, požádala by nejprve o stanovisko Úřad evropských regulačních orgánů pro elektronické komunikace, na základě článku 19 rámcové směrnice o elektronických komunikacích (2002/21/ES), a Komunikační výbor (COCOM), což je poradní výbor složený ze zástupců členských států.

Příslušný dokument ke konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Internetové stránky o digitální agendě http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar