Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Програма в областта на цифровите технологии: обществени консултации относно достъпа до далекосъобщителни мрежи

Брюксел, 3 октомври 2011 - Европейската комисия стартира две обществени консултации във връзка с достъпа на алтернативни оператори до фиксираните телефонни и широколентови мрежи на утвърдени оператори. Консултациите са част от усилията на Комисията да стимулира единния пазар за далекосъобщителни услуги, като осигурява последователни и съгласувани подходи за регулиране на телефонните и широколентовите мрежи във всички държави-членки.

Първата консултация се отнася до недискриминационния достъп на алтернативни оператори до инфраструктурата и услугите на далекосъобщителни оператори с господстващо положение на пазара. Втората се отнася до начина, по който националните регулатори изчисляват цените, заплащани от операторите за въпросния достъп на едро (мерки за разходно ориентирани цени). Резултатите ще помогнат на Комисията да изготви препоръки за последователно, стимулиращо инвестициите прилагане на мерки за равнопоставеност и контрол върху цените.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Нуждаем се от съгласуваност на регулирането между всички държави-членки, за да се гарантира равнопоставеност в областта на далекосъобщенията в целия Европейски съюз с цел да се създадат благоприятни условия за конкуренция и инвестиране. Това ще вдъхне отново увереност на пазарите, че влагането на пари в мрежи от оптични кабели е надеждна и печеливша инвестиция.“

Съгласуваността на регулирането е решаваща, за да се гарантира на далекосъобщителните оператори предсказуемост и яснота относно регулирането особено с оглед на мащабните инвестиции, необходими за изграждането на свръхвисокоскоростни мрежи на основата на оптични кабели (виж MEMO/10/424). Тези мрежи от „следващо поколение“ са от съществено значение, за да се постигне целта на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа всеки гражданин на ЕС да разполага с бърз и свръхбърз широколентов достъп до интернет не по-късно от 2020 г. (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Съгласуваността спомага също така далекосъобщителните оператори да осъществяват дейност в няколко държави-членки. Консултацията относно ценообразуването на едро се отнася по-специално до изясняване как взаимоотношението между цените за достъп по медни и оптични кабели може да повлияе върху стимулите за инвестиране в нови мрежи на основата на оптични кабели.

Комисията разглежда тези въпроси, понеже националните регулатори по далекосъобщенията понастоящем прилагат различни подходи, когато решават да регулират посочените сфери на дейност.

С прилагането от националните регулатори по далекосъобщенията на предоставените от Комисията насоки ще се гарантира, че операторите са в състояние да закупуват при сходни условия за целия ЕС продукти за широколентов достъп, като например необвързан достъп до абонатни линии или Bitstream. В краен резултат това ще позволи на алтернативните оператори да предлагат на потребителите свои собствени услуги на дребно на конкурентни цени и при равностойни условия.

До 28 ноември 2011 г. участие и в двете консултации могат да вземат далекосъобщителни оператори, организации на потребители, национални регулатори, представители на държавите-членки и други заинтересовани страни.

Контекст

Съгласно правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията националните регулатори могат да изискват от доминиращи оператори да не дискриминират своите конкуренти в полза на собствените си услуги на дребно, така че да се предотврати злоупотреба от тяхна страна с господстващото им положение на пазара. През последните осем години Комисията оценяваше предложения от националните регулатори относно оператори с господстващо положение на пазара по процедурата на консултации, установена с член 7 от Рамковата директива на ЕС в областта на електронните съобщения (2002/21/ЕО) (виж MEMO/10/226). Комисията констатира, че съществуват различия между националните регулатори в тълкуването на „задължението за недискриминация“, а също и в осъществяваното от тях наблюдение и прилагане.

Освен това националните регулатори прилагат значително различаващи се подходи при определянето на разходно ориентирани цени, които алтернативните оператори трябва да заплащат за достъп до далекосъобщителна инфраструктура. Дори когато националните регулатори по далекосъобщенията прилагат един и същ начин за изчисляване на цените на едни и същи продукти за достъп, са налице съществени различия в практическото изпълнение. Това води до вариране на цените в широки граници в рамките на Европа (например месечно за абонатна линия за достъп на едро от 5,21 евро в Литва до 12,41 евро в Ирландия). Комисията не счита, че тези големи различия в цените между отделните държави се дължат единствено на разликите в съответните разходи.

Произтичащата от това регулаторна разпокъсаност не само застрашава толкова нужните инвестиции в нови технологии, но и спъва развитието на единния европейски далекосъобщителен пазар и на паневропейски оператори. Ето защо Комисията обяви в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, че ще отреди приоритет на предоставянето на насоки по тези въпроси за националните регулатори.

Следващи стъпки

С преработените правила на ЕС в областта на далекосъобщенията от 25 май 2011 г. Комисията получи нови правомощия, за да гарантира последователното прилагане на тези правила (виж MEMO/11/321). По-специално ако Комисията установи, че съществуват различия в начина на прилагане от националните регулатори на правилата в областта на далекосъобщенията, което е възможно да породи пречка за единния пазар, Комисията може най-напред да издаде препоръка, като отчита в максимална степен становището на ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения). Съгласно правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията националните регулатори трябва да се съобразяват „в максимална степен“ с препоръките на Комисията. Най-малко две години след приемането на препоръка Комисията може да приеме обвързващо решение относно хармонизираното прилагане на рамковите разпоредби, включително мерките, наложени на доминиращи оператори (т.е. такива със значително въздействие върху пазара).

Ако въз основа на резултатите от консултациите Комисията реши да издаде насоки под формата на препоръка по един от въпросите или и по двата, тя ще поиска най-напред становище от ОЕРЕС съгласно член 19 от Рамковата директива на ЕС в областта на електронните съобщения (2002/21/ЕО) и от Комитета по съобщенията (COCOM) — консултативен комитет, съставен от представители на държавите-членки.

Документът относно консултациите е на разположение в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar