Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Roczne sprawozdanie finansowe jest już gotowe: co udało się osiągnąć w 2010 r. dzięki budżetowi UE

Bruksela, 30 września 2011 r. – Komisja Europejska publikuje dziś swoje coroczne sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie prezentuje szczegółowe informacje, na co przeznaczono środki finansowe UE i jak nimi zarządzano. „Ponieważ 90% budżetu UE jest przeznaczone na projekty w 27 państwach członkowskich lub w państwach partnerskich poza Unią, podatnicy UE muszą otrzymywać możliwie najpełniejsze informacje na ten temat” – stwierdza Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet. Oprócz tradycyjnych tabel porównawczych i wykresów ta publikacja w formie broszury zawiera liczne przykłady, w jaki sposób budżet UE pomógł stworzyć miejsca pracy, poprawić bezpieczeństwo jądrowe i ograniczyć zjawisko nielegalnej imigracji. W 2010 r. wskaźnik wykonania budżetu UE wyniósł 97%.

W latach 2007-2010 zainwestowano ponad 25 miliardów euro w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz utworzono 338 310 miejsc pracy.

Dzięki udziałowi w siódmym ramowym programie na rzecz badań i rozwoju technologicznego ponad 2 tys. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i stowarzyszeń MŚP przeprowadziło w 2010 r. inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju. Przyznano ponad 293 tys. grantów studentom i nauczycielom.

Oprócz tego 69 milionów euro zainwestowano w bezpieczeństwo jądrowe, składowanie geologiczne odpadów promieniotwórczych i ochronę przed promieniowaniem, co stanowi trzykrotny wzrost w stosunku do kwoty zainwestowanej w tej dziedzinie w poprzednim roku.

Jeśli chodzi o politykę spójności, w ramach europejskiej współpracy terytorialnej w 2010 r. utworzono 5 800 nowych przedsiębiorstw oraz utworzono lub zabezpieczono 115 tys. miejsc pracy. 6,234 milionów pracowników skorzystało bezpośrednio ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Jednym z imponujących przykładów działań w dziedzinie europejskiej polityki infrastrukturalnej było położenie podwodnego kabla w ramach projektu Kelvin dotyczącego nowego bezpośredniego międzynarodowego połączenia telekomunikacyjnego między Zjednoczonym Królestwem i Irlandią a Ameryką Północną. Był to wspólny projekt brytyjsko-irlandzki, którego realizację ukończono w marcu 2010 r.

300 milionów euro przeznaczono na kontrolę granic zewnętrznych, swobodny przepływ osób wewnątrz UE i skuteczne zarządzanie kwestiami migracyjnymi. W ramach tych działań UE monitorowała około 1 800 wyznaczonych przejść granicznych oraz przeprowadzono 20 wspólnych operacji, które łącznie trwały 6 471 dni.

W 2010 r. Komisja ściśle przestrzegała swojej strategii zakładającej zerowy wzrost liczby etatów. Ponadto Komisja z nawiązką zrealizowała wyznaczone cele dotyczące naboru personelu z dziesięciu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. Od 1 maja 2004 r. do końca 2010 r. zatrudniono 4004 nowych urzędników i pracowników na czas określony z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i 2007 r.

W 2010 r. czterema największymi beneficjentami środków UE były Hiszpania (13,2 mld euro), Francja (13,1 mld euro), Niemcy (11,8 mld euro) i Polska (11,8 mld euro), natomiast największymi beneficjentami w stosunku do wysokości krajowego DNB były Litwa (5,9%), Estonia (5,8%) i Luksemburg (5,2%). „Jednak – jak stwierdza komisarz Lewandowski – porównanie wkładów państw członkowskich z kwotami otrzymanych środków w celu dokonania oceny korzyści z członkostwa w UE jest zarówno uproszczone, jak i może prowadzić do błędnych wniosków; przy takim podejściu pomija się inne korzyści, takie jak zamówienia przyznane prywatnym przedsiębiorstwom w ramach polityki spójności, infrastrukturę sprzyjającą dobremu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, postępy poczynione dzięki połączeniu wysiłków w dziedzinie badań naukowych i innowacji, umowy handlowe wynegocjowane w imieniu 27 państw członkowskich, ochronę konsumentów i wiele innych korzyści”.

Sprawozdanie finansowe:

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2010/fin_report/fin_report_10_en.pdf

Kontakt:

Patrizio Fiorilli: +32 2 295 81 32

Monika Sikorska: + 32 2 295 23 92


Side Bar