Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Boj proti goljufijam: Komisija objavila letno poročilo

Bruselj, 29. septembra – Evropska komisija je danes objavila letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU in boju proti goljufijam v letu 2010. Poročilo je namenjeno ugotavljanju tveganja malverzacij v zvezi z odhodki in prihodki proračuna EU, ki so posledica nepravilnosti in domnevnih goljufij. Zaradi posodobljenih in izboljšanih sistemov poročanja v večini držav članic razpolaga Komisija z več in boljšimi podatki o nepravilnostih. Posledično se je število zaznanih nepravilnosti povečalo na skoraj vseh proračunskih področjih. Na podlagi izboljšane dostopnosti podatkov lahko Komisija poskrbi za boljše in zanesljivejše poročanje, kar pripomore k okrepljenemu varstvu davkoplačevalskega denarja. Učinkovitejši nadzor sredstev EU državam članicam in Komisiji omogoča hitrejše odzivanje na spremenjene vzorce goljufij in izvajanje primernih preprečevalnih ukrepov. To je pomembno, saj je najučinkovitejša oblika boja proti goljufijam njihovo vnaprejšnje preprečevanje.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: Podoba, ki izhaja iz poročila, je pomirjevalna. Države članice ugotavljajo več nepravilnosti in s tem omogočajo, da se več nenamensko porabljenega denarja lahko vrača v proračun EU. To še ne pomeni, da je boja proti goljufijam konec. Komisija države članice, ki novega sistema poročanja še ne izvajajo, vabi, naj ga začnejo izvajati brez odlašanja. Države članice, ki poročajo o izjemno nizkih stopnjah goljufij, pa so pozvane k obrazložitvi svojega nadzora porabe sredstev EU. Državljani EU imajo pravico izvedeti, kako se uporablja njihov denar vse do zadnjega centa.

Spletni sistem poročanja (IMS) pomeni znatno izboljšavo splošnih pogojev za poročanje o nepravilnostih. Komisija Španijo, Francijo in Irsko poziva k celovitemu izvajanju sistema do konca leta 2011, kar bo zagotovilo dodatno zaščito denarja davkoplačevalcev EU. Komisija namerava tudi proučiti sisteme za nadzor nepravilnosti in preprečevanje goljufij, ki so jih države članice vzpostavile na področju kohezijske politike, zlasti zaradi ugotavljanja stopnje prilagojenosti teh sistemov na ciljna področja, na katerih obstaja izrazito tveganje goljufij in nepravilnosti. Komisija od leta 2010 sprejema več političnih pobud za boj proti goljufijam (IP/11/783, MEMO/11/454, IP/11/644), ki bodo imele pozitiven učinek na varstvo finančnih interesov EU. Prvi dosežki teh političnih pobud bodo predstavljeni v naslednjem poročilu, ki bo zajemalo leto 2011.

Ozadje

Letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU natančno poroča o nepravilnostih in domnevnih goljufijah, ki so jih ugotovile države članice, ter o vračilu sredstev EU. Pomembno je razlikovati med nepravilnostmi in goljufijami. Nepravilnosti so večkrat posledica nezaželenih napak upravičencev ob izpolnjevanju obveznosti poročanja. Med temi sta na primer nepravilno poročanje o številu ur dela, posvečenih danemu projektu, ali nespoštovanje razpisnih pravil, bodisi zaradi zbiranja premajhnega števila ponudb bodisi zaradi sprejemanja ponudb neupravičenih ponudnikov. Goljufija pa je zavestno storjena nepravilnost in pomeni kaznivo dejanje. Resnični finančni učinek goljufije se lahko ugotovi le po zaključku sodnih postopkov.

Zakonodaja EU od držav članic zahteva, naj Komisiji poročajo o primerih goljufije ali drugih nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom EU na vseh področjih njenega delovanja. Vendar podoba, ki jo ponujajo statistike, ni nujno popolna, saj je Komisija odvisna od obsega poročanja nepravilnosti s strani držav članic. Številčni podatki iz poročila so zato začasni približki. Če natančnega zneska, ki je predmet nepravilnosti, še vedno ni bilo mogoče določiti, se navedena vrednost zaradi načela previdnosti pogosto nanaša na shemo kot celoto..

Priglašene nepravilnosti po sektorjih v letu 2010

Skupna poraba: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 povečalo, in sicer s 7 769 na 10 332 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti se je zvišal na 1,27 % skupnih dodelitev v letu 2010 v primerjavi z 1,13 % leta 2009.

Kmetijstvo: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 povečalo, in sicer s 1 621 na 1 825 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti je rahlo upadel na 0,23 % skupnih dodelitev v sektorju za leto 2010 v primerjavi z 0,24 % v letu 2009. Leta 2010 so izterjave znašale 175 milijonov EUR sredstev, stopnja vračil pa se je z 39 % zvišala na 42 %.

Kohezijska politika: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 povečalo, in sicer s 4 737 na 7 062 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti se je zvišal na 3,15 % skupnih dodelitev v sektorju za leto 2010 v primerjavi z 2,44 % leta 2009. V letu 2010 so vračila znašala 611 milijonov EUR, stopnja izterjave pa se je s 53 % zvišala na 67 %.

Predpristopna sredstva: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo s 706 na 424 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti se je zvišal na 5,26 % skupnih dodelitev v sektorju za leto 2010 v primerjavi s 3,80% leta 2009. V letu 2010 so vračila znašala 14 milijonov EUR, stopnja izterjave pa se je s 27 % zvišala na 30 %.

Neposredni odhodki: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 povečalo s 705 na 1 021 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti se je zvišal na 0,27 % skupnih dodelitev v sektorju za leto 2010 v primerjavi z 0,17 % leta 2009. V letu 2010 so vračila znašala 25 milijonov EUR, stopnja izterjave pa se je s 56 % zvišala na 59 %.

Lastna sredstva: število sporočenih nepravilnosti se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo s 5 204 na 4 744 primerov. Ocenjeni finančni učinek nepravilnosti se je zvišal na 1,88 % skupnih zbranih tradicionalnih lastnih sredstev v primerjavi z 1,84 % leta 2009. Izterjani znesek, izražen kot delež skupnega zneska nepravilnosti, znaša ob objavi poročila 46 % za leto 2010. Predvidoma se bo povišal, saj izterjava še poteka.

Več informacij:

MEMO/11/649

Spletna stran komisarja za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdasa Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Povezava do spletne strani, na kateri bo objavljeno poročilo:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Za število nepravilnosti po posameznih področjih glej priloženo preglednico

Number of reported irregularities and estimated financial impact in 2010

Irregularities reported

Estimated financial impact of irregularities, incl. suspected fraud

Percentage of total allocations affected by irregularities incl. suspected fraud

Estimated financial impact of suspected fraud only

Percentage of total allocations affected by suspected fraud

Million EUR

%

Million EUR

%

Agriculture

1 825

131

0.23

69

0.12

Cohesion Policy

7 062

1 550

3.15

364

0.74

Pre-accession funds

424

83

5.26

41

2.6%

Direct expenditure

1 021

43

0.27

4

0.02

Total expenditure

10 332

1 807

1.27

478

0.34

Own Resource

4 744

393

1.88

139

0.67

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar