Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Boj proti podvodom: Komisia uverejňuje výročnú správu

Brusel 29. septembra – Európska komisia dnes uverejnila svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom v roku 2010. Účelom správy je zmerať riziko nesprávneho využitia výdavkov a príjmov EÚ vinou nezrovnalostí a podozrenia z podvodu. Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitnené systémy vykazovania, má Komisia prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších údajov o nezrovnalostiach. V dôsledku toho sa počet nahlásených nezrovnalostí zvýšil v takmer každom rozpočtovom oddiele. Komisia má tak možnosť zamerať sa na lepšie a spoľahlivejšie vykazovanie, čo pomáha lepšie chrániť finančné prostriedky daňových poplatníkov. Vďaka účinnejšej kontrole finančných prostriedkov EÚ môžu členské štáty a Komisia rýchlejšie reagovať na zmenu mechanizmov podvodu a zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie podvodom. To je dôležité, keďže najlepším spôsobom boja proti podvodom je v prvom rade im zabraňovať.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Správa nám dáva pocit uspokojenia. Členské štáty odhaľujú viac prípadov nezrovnalostí, teda do rozpočtu EÚ možno vrátiť viac nesprávne vynaložených prostriedkov. To však neznamená, že boj proti podvodom sa skončil. Komisia vyzýva tie členské štáty, ktoré zatiaľ nezaviedli nový systém vykazovania, aby tak urýchlene urobili. Takisto vyzývame členské štáty, ktoré vo svojich správach vykazujú výnimočne nízky počet podozrení z podvodov, aby vysvetlili, ako kontrolujú nakladanie s finančnými prostriedkami EÚ. Občania EÚ majú právo vedieť, ako sa využíva aj posledný cent z ich peňazí.“

Internetový systém vykazovania (IMS) výrazným spôsobom zlepšil celkové podmienky pre nahlasovanie nezrovnalostí. Komisia vyzýva Španielsko, Francúzsko a Írsko, aby dokončili zavádzanie tohto systému do konca roku 2011, aby sa tak zvýšila ochrana finančných prostriedkov daňových poplatníkov v EÚ. Komisia má takisto v pláne analyzovať systémy kontroly nezrovnalostí a boja proti podvodom, ktoré zaviedli členské štáty v oblasti kohéznej politiky, a vyhodnotiť či a ako sú tieto systémy kontroly vybavené na to, aby sa zamerali na oblasti s vysokým rizikom podvodov a nezrovnalostí. Komisia od roku 2010 prijala niekoľko politických iniciatív na boj proti podvodom (IP/11/783, MEMO/11/454, IP/11/644), ktoré budú mať pozitívny vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ. Prvé výsledky týchto politických iniciatív budú uvedené v nasledujúcej správe vzťahujúcej sa na rok 2011.

Kontext

Táto výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ. Je dôležité rozlišovať medzi nezrovnalosťami a podvodom. Nezrovnalosti sú často výsledkom skutočných omylov, ktorých sa príjemcovia dopúšťajú počas plnenia oznamovacích povinností. Patrila by sem napríklad osoba, ktorá nesprávne vykázala počet hodín odpracovaných na projekte alebo nedodržala pravidlá verejnej súťaže (napríklad vyžiadanie príliš malého počtu ponúk alebo prijatie ponúk od uchádzačov, ktorí nie sú oprávnení zúčastniť sa súťaže). Podvod je úmyselne spáchanou nezrovnalosťou a je trestným činom. Skutočný finančný vplyv podvodu možno stanoviť až po skončení právneho konania.

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby členské štáty oznamovali Komisii prípady podvodov a ďalších nezrovnalostí, ktoré poškodzujú finančné záujmy vo všetkých oblastiach činnosti EÚ. Predstava, ktorú poskytujú štatistiky, však nie je ucelená, pretože Komisia nevyhnutne potrebuje, aby jej členské štáty oznamovali prípady nezrovnalostí. Údaje uvedené v správe majú teda približný a predbežný charakter. V prípade, ak sa ešte neurčila presná suma, na ktorú sa vzťahujú nezrovnalosti, sa údaj v mnohých prípadoch preventívne týka schémy ako celku.

Oznámené nezrovnalosti v jednotlivých oblastiach v roku 2010

Celkové výdavky: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 zvýšil na 10 332 v porovnaní s 7 769 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí vzrástol v roku 2010 na 1,27 % celkových rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 1,13 % v roku 2009.

Poľnohospodárstvo: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 zvýšil na 1 825 v porovnaní s 1 621 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí v tomto odvetví v roku 2010 mierne klesol na 0,23 % celkových rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 0,24 % v roku 2009. V roku 2010 bolo do rozpočtu vrátených 175 miliónov EUR a miera vrátených prostriedkov sa zvýšila z 39 % na 42 %.

Politika súdržnosti: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 zvýšil na 7 062 v porovnaní s 4 737 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí v tomto odvetví v roku 2010 vzrástol na 3,15% celkových rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 2,44% v roku 2009. V roku 2010 bolo do rozpočtu vrátených 611 miliónov EUR a miera vrátených prostriedkov sa zvýšila z 53 % na 67 %.

Predvstupové fondy: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 znížil na 424 v porovnaní so 706 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí v tomto odvetví v roku 2010 vzrástol na 5,26 % celkových rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 3,80 % v roku 2009. V roku 2010 bolo do rozpočtu vrátených 14 miliónov EUR a miera vrátených prostriedkov sa zvýšila z 27 % na 30 %.

Priame výdavky: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 zvýšil na 1 021 v porovnaní so 705 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí v tomto odvetví v roku 2010 vzrástol na 0,27 % celkových rozpočtových prostriedkov v porovnaní s 0,17 % v roku 2009. V roku 2010 bolo do rozpočtu vrátených 25 miliónov EUR a miera vrátených prostriedkov sa zvýšila z 56 % na 59 %.

Vlastné zdroje: Počet oznámených nezrovnalostí sa v roku 2010 znížil na 4 744 v porovnaní s 5 204 prípadmi v roku 2009. Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí vzrástol v roku 2010 na 1,88 % celkového objemu bežných vlastných zdrojov v porovnaní s 1,84 % v roku 2009. Vrátené finančné prostriedky vyjadrené ako percento z celkového objemu prostriedkov, ktoré boli predmetom nezrovnalostí, dosiahli v čase uverejnenia úroveň 46 %, pričom sa očakáva jej zvýšenie, keďže získavanie vynaložených prostriedkov priebežne pokračuje.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/649

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Linka na stránku s uverejnenou správou:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Pozri tabuľku v prílohe s podrobným rozdelením prípadov podľa jednotlivých oblastí.

Počet oznámených nezrovnalostí a odhadovaný finančný vplyv v roku 2010

Oznámené nezrovnalosti

Odhadovaný finančný vplyv nezrovnalostí vrátane podozrení z podvodu

Percento celkových rozpočtových prostriedkov, ktoré boli predmetom nezrovnalostí vrátane podozrení z podvodov

Odhadovaný finančný vplyv výlučne podozrení z podvodu

Percento celkových rozpočtových prostriedkov, ktoré boli predmetom podozrenia z podvodov

v miliónoch EUR

%

v miliónoch EUR

%

Poľnohospodárstvo

1 825

131

0.23

69

0.12

Politika súdržnosti

7 062

1 550

3.15

364

0.74

Predvstupové fondy

424

83

5.26

41

2.6%

Priame výdavky

1 021

43

0.27

4

0.02

Výdavky spolu

10 332

1 807

1.27

478

0.34

Vlastné zdroje

4 744

393

1.88

139

0.67

Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar