Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaterna måste öka ansträngningarna för att införliva EU-bestämmelser

Bryssel den 29 september 2011. Den inre marknaden har en nyckelroll för att ta Europa ur den rådande krisen. Men varje gång en medlemsstat låter bli att omvandla EU-bestämmelser till nationell lagstiftning uppstår en lucka i EU:s regelverk, vilket leder till fragmentering. Detta innebär att alla medlemsstaters ekonomiska intressen kan bli lidande om en enskild medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter. Den resultattavla för den inre marknaden1 som Europeiska kommissionen presenterar i dag visar att medlemsstaterna snabbt måste öka sina ansträngningar för att införliva EU:s bestämmelser. 16 av de 27 medlemsstaterna har under den senaste referensperioden (dvs. de senaste sex månaderna) inte lyckats uppfylla det mål på högst 1 % eftersläpning med införlivandet som EU:s stats- och regeringschefer fastställde 2007.

Av de inremarknadsdirektiv vars tidsfrist för införlivande har gått ut är det i genomsnitt 1,2 % som ännu inte har realiserats i form av nationell lagstiftning. I november 2010 var det 0,9 %. Medlemsstaterna har dock minskat den genomsnittliga förseningen med införlivande till 5½ månad. Ytterligare en positiv trend när det gäller tillämpning av EU-lagstiftningen är att antalet överträdelser har minskat med en fjärdedel sedan 2007. Belgien står för det största antalet överträdelseförfaranden som inleds av kommissionen, följt av Grekland och Italien. Om man räknar med alla bedömningsgrunder så fortsätter Malta och Lettland att prestera bäst.

”Det är ingen tvekan om att den inre marknaden kommer att vara ekonomins tillväxtmotor i fortsättningen,” säger Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden. ”Om vi fullt ut vill dra nytta av den inre marknadens potential för att komma på rätt spår igen, måste vi se till att bestämmelserna faktiskt införlivas och tillämpas i praktiken – och det överallt. Det finns fortfarande utrymme för förbättringar, och vi måste tillsammans se till att de genomförs.”

Genomförande av inremarknadsdirektiv

 • För första gången sedan 2007 har medlemsstaterna missat målet på högst 1 % eftersläpning med införlivandet. Den genomsnittliga andelen inremarknadsdirektiv som inte i tid har införlivats i nationell lagstiftning i de 27 medlemsstaterna har ökat från 0,9 % till 1,2 % under de senaste sex månaderna.

 • Antalet medlemsstater som klarade målet på högst 1 % eftersläpning minskade från 20 till 11. De länder som uppfyllde målet – i vissa fall med mycket liten marginal – var Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Malta, Spanien och Slovakien.

 • Än en gång ligger Malta i topp, med bara två direktiv som väntar på införlivande.

 • Av de 11 medlemsstater som uppfyller enprocentsmålet i dag är det bara Estland som minskat sin eftersläpning jämfört med situationen för sex månader sedan, från 1,3 % till 0,9 %. Landet har därigenom visat att det, trots de besvärliga tiderna, fortfarande är möjligt att upprätthålla eller ytterligare förbättra införlivanderesultaten.

 • Belgien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Finland, Sverige och Storbritannien missar nu enprocentsmålet, trots att de fick bra resultat i mars.

 • Österrike, Tjeckien, Cypern, Ungern, Polen och Italien fortsätter att ligga över taket på 1 %. Störst eftersläpning i nuläget har Tjeckien (2 %).

 • För 18 månader sedan tog medlemsstaterna i genomsnitt ytterligare 9 månader på sig för att införliva EU-direktiv efter det att tidsfristen löpt ut. Till följd av detta uppmanade kommissionen samtliga medlemsstater att anstränga sig ytterligare för att minska förseningarna i införlivandet. I dag har medlemsstaterna lyckats få ned den genomsnittliga förseningen i införlivandet till 5½ månad.

Överträdelser

 • Det totala antalet överträdelseförfaranden som gäller den inre marknaden fortsätter att minska. Sedan 2007 har antalet gått ned med en fjärdedel.

 • Idag uppgår det genomsnittliga antalet pågående överträdelseförfaranden till 37 ärenden per medlemsstat jämfört med 40 ärenden för ett halvår sedan. Belgien står fortfarande för det största antalet överträdelseförfaranden, följt av Grekland och Italien.

 • Medlemsstaterna uppmanas att omedelbart vidta åtgärder för att följa avgörandena i Europeiska unionens domstol. Många ärenden tar dock lång tid att avsluta – mer än 17 månader i genomsnitt.

 • Det land som tagit längst tid på sig för att följa domstolens avgöranden är Frankrike, med i genomsnitt två år.

Tabell över genomdrivandet av reglerna för den inre marknaden

Av tabellen framgår att endast ett litet antal medlemsstater uppvisar bättre resultat än EU-genomsnittet när flera olika indikatorer på genomförande och tillämpning beaktas (se bilagan). Malta och Lettland uppvisar bäst resultat totalt sett.

Särskilt fokus på inremarknadsakten

Inremarknadsakten lanserades av kommissionen i april. I denna skisseras 12 initiativ för förnyad tillväxt, och syftet är att få Europas ekonomi på fötter igen (se IP/11/469). Det framgår av inremarknadsakten att en mer ingående övervakning av genomförandet av inremarknadsregelverket är en förutsättning för framgång. I akten föreslås därför att man ökar ansträngningarna med hjälp av nya kvantitativa riktmärken, t.ex. att eftersläpningen med införlivandet ska minska till 0,5 %.

Forumet för den inre marknaden, som kommer att hållas den 3–4 oktober i Kraków (Polen), har som mål att förmå centrala beslutsfattare att göra tydligare åtaganden om införlivande och tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden.

Mer information om resultattavlan:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Forumet för den inre marknaden:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Bilaga: Tabell över genomförande och tillämpning av reglerna för den inre marknaden

I tabellen kombineras de viktigaste indikatorerna för att ge en bättre överblick över medlemsstaternas genomförande och tillämpning av lagstiftningen om den inre marknaden.

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Resultattavlorna för den inre marknaden fokuserar på lagstiftningen om den inre marknaden. De ska inte förväxlas med kommissionens bredare upplagda årliga rapport om den allmänna tillämpningen av EU-lagstiftningen (se IP/11/1131).


Side Bar