Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pregled notranjega trga: države članice si morajo bolj prizadevati za prenos predpisov EU v svojo zakonodajo

Bruselj, 29. septembra 2011 – Enotni trg ima v sedanjih kriznih časih ključno vlogo pri reševanju Evrope iz gospodarske stagnacije. Vendar kadar koli ena ali več držav članic ne prenese predpisov EU v svojo zakonodajo pravočasno, s povzroči vrzeli v pravnem okviru EU, kar pa vodi do razdrobljenosti. Posledično lahko zaradi neupoštevanja navodil ene same države članice trpijo gospodarski interesi vseh držav članic. Pregled notranjega trga Evropske komisije1 danes kaže na nujnost večjega prizadevanja s strani držav članic, da prenesejo predpise EU v svojo zakonodajo. Trenutno 16 od 27 držav članic EU ne izpolnjuje cilja 1-odstotnega zaostanka pri prenosu zakonodaje, ki so ga za zadnjo poročevalno obdobje (zadnjih 6 mesecev) leta 2007 določili predsedniki držav in vlad EU.

To pomeni, da v povprečju 1,2 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos že potekel, trenutno še ni prenesenih v nacionalne zakonodaje. Novembra 2010 je bilo takih direktiv za 0,9 %. Vseeno pa je državam članicam uspelo skrajšati povprečni čas po roku za prenos, ki ga potrebujejo za prenos direktive EU v nacionalno zakonodajo, in sicer na 5 mesecev in pol. Naslednja spodbudna novica je, da je kar zadeva uporabo zakonodaje EU, v primerjavi z letom 2007 za četrtino manj primerov kršitev. Večina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih sproži Komisija, zadeva Belgijo, sledita pa ji Grčija in Italija Ob upoštevanju vseh kazalnikov izvrševanja imata najboljše rezultate še vedno Malta in Latvija.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „Nobenega dvoma ni, da enotni trg predstavlja gonilno silo za ponovno rast našega gospodarstva. Če želimo resnično zagnati enotni trg in izkoristiti vse njegove zmožnosti, da se vrnemo na stara uspešna pota, moramo zagotoviti, da se z njim povezana zakonodaja ustrezno prenaša in uporablja, in sicer po vsej EU. Še zmeraj se lahko izboljšamo. Da bi to dosegli, moramo združiti moči.

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

 • Prvič po letu 2007 se je zgodilo, da so države članice presegle najvišji dovoljeni 1-odstotni zaostanek pri prenosu. Povprečni zaostanek EU pri prenosu – odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno zakonodajo – se je za 27 držav članic v zadnjih šestih mesecih povečal z 0,9 % na 1,2 %.

 • Število držav članic, ki dosegajo 1-odstotni prag zaostanka pri prenosu, se je z 20 zmanjšalo na 11 držav članic. Bolgarija, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Malta, Španija in Slovaška še zmeraj dosegajo zadovoljive rezultate, čeprav nekatere med njimi komajda.

 • S samo dvema direktivama, ki ju še mora prenesti, je Malta ponovno dosegla najboljši rezultat.

 • Izmed 11 držav članic, ki danes dosegajo 1-odstotni prag, je v primerjavi s šestimi meseci pred tem svoj zaostanek pri prenosu zmanjšala samo Estonija, in sicer z 1,3 % marca na 0,9 % danes. Estonija je dokazala, da je kljub težkim časom še možno ohraniti ali nadalje izboljšati prenos zakonodaje.

 • Čeprav so marca zabeležile dobre rezultate, pa Belgija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo danes ne dosegajo 1-odstotnega praga.

 • Poleg tega Avstrija, Češka, Ciper, Madžarska, Poljska in Italija še vedno ostajajo nad 1-odstotnim pragom. Trenutno ima največji zaostanek pri prenosu Češka, in sicer 2 %.

 • Pred letom in pol so v povprečju države članice direktive EU prenesle v svoje zakonodaje devet mesecev po izteku roka. Zato je Komisija države članice pozvala, da se dodatno osredotočijo na zmanjšanje zaostanka pri prenosu. Države članice so zdaj uspele zmanjšati povprečje EU glede zaostanka pri prenosu na 5 mesecev in pol.

Kršitve

 • Skupno število odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z notranjim trgom še naprej upada – zdaj je za četrtino manjše kot leta 2007.

 • Povprečje odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev na ravni EU je 37 zadev na državo članico, v primerjavi s 40 zadevami pred šestimi meseci. Večina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev zadeva Belgijo, ki ji sledita Grčija in Italija

 • Države članice morajo sprejeti takojšnje ukrepe za izvrševanje sodb Sodišča EU. Kljub temu pa v številnih primerih pri tem prihaja do precejšnjih zamud, saj povprečno znašajo več kot 17 mesecev.

 • Francija je zabeležila največje zamude pri izvrševanju sodb Sodišča, saj v poprečju za to potrebuje dve leti.

Preglednica o uresničevanju notranjega trga

Iz preglednice o uresničevanju je razvidno, da je le manjše število držav članic preseglo povprečje EU, če upoštevamo različne kazalce uresničevanja (glej prilogo). Malta in Latvija sta splošno gledano dosegli najboljše rezultate.

Posebna pozornost namenjena Aktu za enotni trg

Aprila je Komisija začela izvajati Akt za Enotni trg. Slednji uvaja 12 pobud za ponovno rast, njegov cilj pa je pripeljati evropsko gospodarstvo spet na zeleno vejo (glej IP/11/469). Pozornejše spremljanje izvajanja predpisov v zvezi z enotnim trgom je v Aktu za enotni trg opredeljeno kot predpogoj za uspeh. Zato predlaga okrepitev prizadevanj prek novih številčnih mejnih vrednosti, kot na primer znižanje praga zaostanka pri prenosu na 0,5 %.

Cilj foruma o enotnem trgu, ki bo potekal v Krakovu na Poljskem 3. in 4. oktobra, bo zagotoviti, da se ključni akterji, ki sprejemajo odločitve, strožje zavežejo k prenosu in uporabi zakonodaje, ki ureja enotni trg.

Več informacij o pregledu je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Informacije o forumu o enotnem trgu:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Priloga: Preglednica o uresničevanju notranjega trga

Preglednica o uresničevanju notranjega trga kombinira najpomembnejše kazalnike, da bi tako ponudila boljši pregled nad izpolnjevanjem obveznosti držav članic v zvezi z izvajanjem in uporabo zakonodaje o notranjem trgu.

Kontakti :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Pregled stanja notranjega trga se osredotoča na zakonodajo o notranjem trgu. Ta pregled ni enak širšemu letnemu poročilu Komisije o splošni uporabi zakonodaje EU (glej IP/11/1131).


Side Bar