Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu vyplýva, že členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie pri transpozícii predpisov EÚ

Brusel, 29. septembra 2011 – V súčasnom krízovom období zohráva kľúčovú úlohu v úsilí oživiť hospodárstvo v Európe jednotný trh. Keď však hoci len jeden alebo viaceré členské štáty neprevedú predpisy EÚ do vnútroštátneho práva včas, vytvárajú v právnom rámci EÚ medzeru, ktorá spôsobuje fragmentáciu. Následne môžu utrpieť hospodárske záujmy všetkých členských štátov, ak si jeden z nich nesplní svoje povinnosti. Z hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu1, ktorú vypracovala Európska komisia, dnes vyplýva, že členské štáty musia bezodkladne zvýšiť svoje úsilie pri transpozícii predpisov EÚ. Za posledné sledované obdobie (uplynulých šesť mesiacov) nesplnilo cieľ vo výške maximálne 1 % deficitu v transpozícii 16 z 27 členských štátov EÚ. Tento cieľ stanovili hlavy štátov a vlád EÚ v roku 2007.

To znamená, že v priemere 1,2 % smerníc o vnútornom trhu, ktorých termín transpozície uplynul, nie je v súčasnosti transponovaných do vnútroštátnych právnych predpisov. V novembri 2010 to bolo 0,9 %. Členské štáty však znížili priemerný dodatočný čas potrebný na transpozíciu smerníc EÚ do vnútroštátneho práva na 5 a pol mesiaca. Ďalším pozitívom je, že pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ, počet prípadov porušenia sa od roku 2007 znížil o štvrtinu. Najväčší počet konaní o porušení, ktoré začala Komisia, má Belgicko, po ktorom nasleduje Grécko a Taliansko. Pri zohľadnení všetkých ukazovateľov presadzovania právnych predpisov dosiahli celkovo najlepšie výsledky znovu Malta a Lotyšsko.

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Niet pochýb, že jednotný trh poháňa nový rast nášho hospodárstva. Ak chceme skutočne využiť potenciál jednotného trhu v záujme oživenia hospodárstva, musíme zaistiť riadnu transpozíciu zákonov, ktoré s jednotným trhom súvisia, ako aj ich uplatňovanie v praxi - a to všade. Stále existuje priestor na zlepšenie výsledkov a my musíme spojiť svoje sily, aby sme ich dosiahli.“

Implementácia smerníc o vnútornom trhu

 • Prvýkrát od roku 2007 členské štáty nesplnili cieľ vo výške maximálne 1 % deficitu v transpozícii. Priemerný deficit v transpozícii smerníc EÚ pre 27 členských štátov, ktorý zodpovedá percentuálnemu podielu smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli načas prevedené do vnútroštátneho práva, sa počas uplynulých šiestich mesiacov zvýšil z 0,9 % na 1,2 %.

 • Počet členských štátov, ktoré dosiahli cieľ vo výške 1 % deficitu v transpozícii, sa znížil z 20 na 11. Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Španielsko a Slovensko sú ešte v limite, ale niektoré z nich len veľmi tesne.

 • Najlepšie výsledky v transpozícii dosiahla opäť Malta, pričom jej zostáva transponovať už len dve smernice.

 • V porovnaní so situáciou pred šiestimi mesiacmi zlepšilo svoj deficit v transpozícii z 11 členských štátov, ktorým sa podarilo dosiahnuť cieľ vo výške 1 %, len Estónsko, a to z 1,3 % v marci na 0,9 % v súčasnosti. Estónsko je dôkazom, že aj napriek náročnému obdobiu je možné ďalej zlepšovať výsledky v oblasti transpozície alebo ich aspoň udržať na rovnakej úrovni.

 • Napriek dobrým výsledkom dosiahnutým v marci sa teraz nepodarilo dosiahnuť 1 % cieľ Belgicku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Fínsku, Švédsku a Spojenému kráľovstvu.

 • Rakúsko, Česká republika, Cyprus, Maďarsko, Poľsko a Taliansko navyše ostali nad 1 % limitom. Najväčší deficit v transpozícii (2 %) má v súčasnosti Česká republika.

 • Pred 18 mesiacmi mali členské štáty v priemere ďalších deväť mesiacov na to, aby transponovali smernice EÚ po uplynutí lehoty na transpozíciu. V nadväznosti na to Komisia vyzvala všetky členské štáty, aby sa väčšmi zamerali na potrebu obmedziť časové sklzy v transpozícii. V súčasnosti sa členským štátom podarilo znížiť priemerný časový sklz v transpozícii v EÚ na 5 a pol mesiaca.

Porušovanie predpisov

 • Celkový počet konaní o porušení predpisov v súvislosti s vnútorným trhom aj naďalej klesal – od roku 2007 doteraz až o štvrtinu.

 • V súčasnosti dosahuje priemerný počet otvorených konaní o porušení v EÚ 37 prípadov na členský štát (v porovnaní so 40 prípadmi pred pol rokom). Najväčší počet konaní o porušení má aj naďalej Belgicko, po ktorom nasleduje Grécko a Taliansko.

 • Od členských štátov sa vyžaduje, aby na vykonanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ prijali opatrenia ihneď. Riešenie mnohých prípadov však zaberá veľa času – v priemere viac ako 17  mesiacov.

 • Najväčšie oneskorenie pri vykonávaní rozhodnutí Súdu vykazuje Francúzsko, ktoré na to potrebuje v priemere dva roky.

Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu

V tabuľke presadzovania právnych predpisov sa zdôrazňuje fakt, že len malý počet členských štátov dosahuje lepšie výsledky ako priemer EÚ v prípade, ak sa zohľadňujú rôzne ukazovatele presadzovania (pozri prílohu). Celkovo najlepšie výsledky dosiahli Malta a Lotyšsko.

Osobitný dôraz na Akt o jednotnom trhu

Komisia v apríli začala s realizáciou Aktu o jednotnom trhu, v ktorom predstavila 12 iniciatív zameraných na nový rast. Jeho cieľom je zaistiť oživenie európskeho hospodárstva (pozri IP/11/469). V Akte o jednotnom trhu sa za predpoklad jeho úspešnej realizácie považuje dôkladnejšie monitorovanie vykonávania predpisov o jednotnom trhu. Preto sa v ňom navrhuje posilniť snahy prostredníctvom nových číselných referenčných hodnôt, akou je napríklad zníženie cieľa týkajúceho sa deficitu v transpozícii na 0,5 %.

O posilnenie záväzkov kľúčových tvorcov politiky v oblasti transpozície a uplatňovania právnych predpisov o jednotnom trhu sa bude usilovať Fórum o jednotnom trhu, ktoré sa uskutoční v Krakove (Poľsko) v dňoch 3. a 4. októbra.

Viac informácií o hodnotiacej tabuľke:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Viac informácií o Fóre o jednotnom trhu:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Príloha: Hodnotiaca tabuľka presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu

The Internal Market Enforcement Table combines the most relevant indicators in order to provide a better overview of Member States compliance with the implementation and application of Internal Market legislation.

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu sa zameriava na právne predpisy súvisiace s vnútorným trhom. Líši sa od rozsiahlejšej výročnej správy Komisie o všeobecnom uplatňovaní práva EÚ (pozri IP/11/1131).


Side Bar