Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Tabela wyników rynku wewnętrznego: państwa członkowskie muszą wzmóc wysiłki w zakresie transpozycji unijnych przepisów

Bruksela, 29 września 2011 r. – W czasie kryzysu jednolity rynek ma zasadniczą rolę do odegrania w podźwignięciu Europy ze stagnacji gospodarczej. Jednak jeżeli tylko jedno państwo członkowskie lub ich większa liczba nie zdoła w odpowiednim czasie przełożyć unijnych przepisów do prawa krajowego, pozostawia to lukę w unijnych ramach prawnych, prowadząc do fragmentacji. Wystarczy, że jedno państwo członkowskie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, aby naruszone zostały interesy gospodarcze wszystkich państw członkowskich. Opracowywana przez Komisję Europejską tabela wyników rynku wewnętrznego1 pokazuje obecnie, że państwa członkowskie powinny jak najszybciej starać się dokonywać transpozycji przepisów unijnych do prawa krajowego. W ciągu ostatniego okresu referencyjnego (ostatnie sześć miesięcy)Obecnie 16 spośród 27 państw członkowskich UE przekracza maksymalną wartość 1- proc. deficytu transpozycji – celu ustalonego przez szefów państw i rządów UE w 2007 r.

Oznacza to, że odsetek dyrektyw w dziedzinie rynku wewnętrznego, których nie przetransponowano pomimo upływu terminu transpozycji, wynosi średnio 1,2 proc. W listopadzie 2010 r. odsetek ten wynosił 0,9 proc. Państwa członkowskie ograniczyły jednak średni dodatkowy czas potrzebny na transpozycję unijnej dyrektywy do prawa krajowego do 5,5 miesięcy. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, pozytywny jest również fakt, że liczba odnotowanych uchybień uległa zmniejszeniu o jedną czwartą w okresie od 2007 r. Najwięcej postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczynanych przez Komisję toczy się przeciwko Belgii oraz kolejno przeciwko Grecji i Włochom. Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki egzekwowania prawa, w dalszym ciągu najlepsze wyniki osiągają Malta i Łotwa.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier, powiedział: „Jednolity rynek jest bez wątpienia siłą napędową dla rozwoju naszej gospodarki. Jeśli chcemy naprawdę wyzwolić potencjał jednolitego rynku, by powrócić na ścieżkę wzrostu, musimy zapewnić właściwą transpozycję przepisów obowiązujących na tym rynku oraz ich powszechne stosowanie w praktyce. W tym zakresie można jeszcze wiele zrobić. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy.”

Wdrożenie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego

 • Po raz pierwszy od 2007 r. państwa członkowskie przekroczyły maksymalną wartość 1-proc. docelowego poziomu deficytu transpozycji. Średni deficyt transpozycji w UE, czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo wdrożone do prawa krajowego, wzrósł w ostatnich sześciu miesiącach w przypadku wszystkich 27 państw członkowskich z 0,9 proc. do 1,2 proc.

 • Liczba państw członkowskich spełniających indywidualnie wymóg nieprzekroczenia jednoprocentowego wskaźnika deficytu transpozycji zmniejszyła się z 20 do 11 państw. Wymóg ten spełniają jeszcze: Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy i Słowacja, choć niektóre z tych krajów z trudem.

 • Malta po raz kolejny osiągnęła najwyższą skuteczność transpozycji: w państwie tym na transpozycję oczekują zaledwie dwie dyrektywy.

 • Spośród 11 państw członkowskich nieprzekraczających obecnie 1-proc. celu tylko Estonia odnotowała postępy w zwalczaniu deficytu transpozycji w porównaniu z ostatnimi 6 miesiącami: z 1,3 proc. w marcu do 0,9 proc. obecnie. Estonia dowiodła, że nawet w dzisiejszej niełatwej sytuacji można utrzymywać lub nawet doskonalić efekty pracy nad transpozycją prawa unijnego.

 • Mimo dobrych wyników osiągniętych w marcu Belgia, Finlandia, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania przekroczyły obecnie 1-proc. wskaźnik deficytu transpozycji.

 • Również Austria, Cypr, Polska, Republika Czeska, Węgry, i Włochy przekroczyły 1-proc. pułap. Obecnie największy deficyt transpozycji ma Republika Czeska (2 proc.).

 • Osiemnaście miesięcy temu państwa członkowskie potrzebowały średnio 9 dodatkowych miesięcy na transpozycję dyrektywy po wygaśnięciu wyznaczonego terminu. Z tego właśnie powodu Komisja wezwała państwa członkowskie do zwiększenia i skoncentrowania wysiłków na konieczności zmniejszenia opóźnień w transpozycji obowiązującego prawa. Obecnie państwa członkowskie zdołały skrócić przeciętne opóźnienie transpozycji do 5,5 miesiąca.

Naruszenia przepisów

 • Całkowita liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanym z rynkiem wewnętrznym stale się zmniejsza – obecnie jest o jedną czwartą mniejsza niż w 2007 r.

 • Przeciętna liczba trwających postępowań w sprawie uchybienia wynosi 37 spraw na państwo członkowskie, wobec 40 spraw jeszcze pół roku temu. Najwięcej postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczy się przeciwko Belgii oraz kolejno przeciwko Grecji i Włochom.

 • Od państw członkowskich wymaga się podjęcia natychmiastowych działań w celu wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. W większości przypadków zastosowanie się do orzeczeń trybunału zajmuje jednak wciąż dużo czasu, przeciętnie ponad 17 miesięcy.

 • Największe opóźnienie ma Francja, której zastosowanie się do orzeczeń zajmuje średnio dwa lata.

Tabela wdrażania i stosowania przepisów rynku wewnętrznego

Tabela uwypukla fakt, iż jedynie małej liczbie państw członkowskich udaje się osiągnąć wyniki lepsze od średniej unijnej, biorąc pod uwagę różne wskaźniki dotyczące wprowadzania przepisów w życie (zob. załącznik). Najlepsze ogólne wyniki osiągają Malta i Łotwa.

W centrum uwagi: Akt o jednolitym rynku

W kwietniu Komisja przyjęła Akt o jednolitym rynku. Przedstawiający 12 inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarczego akt ma na celu ponowne skierowanie europejskiej gospodarki na właściwe tory (zob. IP/11/469). W Akcie o jednolitym rynku za wstępny warunek jego powodzenia uznaje się bardziej wnikliwe monitorowanie wdrażania przepisów jednolitego rynku. Proponuje się w nim zatem zwiększenie wysiłków poprzez przyjęcie nowych liczbowych wartości referencyjnych, np. ograniczenie deficytu transpozycji do 0,5 proc.

Celem Forum Jednolitego Rynku, które odbędzie się w dniach 3 i 4 października w Krakowie, jest zapewnienie większego zaangażowania najważniejszych decydentów w transpozycję i stosowanie przepisów rządzących jednolitym rynkiem.

Więcej informacji na temat tabeli wyników rynku wewnętrznego:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Informacje na temat Forum Jednolitego Rynku:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Załącznik: Tabela wdrażania i stosowania przepisów w zakresie rynku wewnętrznego

Tabela wdrażania i stosowania przepisów w zakresie rynku wewnętrznego uwzględnia najnowsze wskaźniki w celu zapewnienia lepszego poglądu na wdrażanie i stosowanie przez państwa członkowskie prawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego.

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Tabela wyników rynku wewnętrznego koncentruje się na prawodawstwie dotyczącym rynku wewnętrznego. Jej opracowanie różni się od obszerniejszego rocznego sprawozdania Komisji dotyczącego ogólnego stosowania prawa UE (zob. IP/11/1131).


Side Bar