Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Scorebord van de interne markt: lidstaten moeten zich meer inspannen om EU-voorschriften om te zetten

Brussel, 29 september 2011 – De eengemaakte markt is in deze tijden van crisis cruciaal om Europa uit de economische stagnatie te helpen. Maar elke keer dat een of meer lidstaten verzuimen EU-voorschriften in nationaal recht om te zetten, zorgen zij voor een leemte in het rechtskader van de EU waardoor fragmentatie ontstaat. Het gevolg daarvan is dat de economische belangen van alle lidstaten worden geschaad als één lidstaat in gebreke blijft. Het scorebord van de interne markt1 van de Europese Commissie laat vandaag zien dat de lidstaten hun recente inspanningen om EU-voorschriften om te zetten dringend moeten verbeteren. In de laatste referentieperiode (het afgelopen halfjaar) slaagden 16 van de 27 lidstaten er niet in de omzettingsachterstand tot de doelstelling van maximaal 1% terug te brengen. Deze doelstelling is in 2007 door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU vastgesteld.

Dit betekent dat gemiddeld 1,2% van de internemarktrichtlijnen waarvoor de uiterste datum voor omzetting is verstreken, nu nog niet in nationaal recht zijn omgezet. In november 2010 ging het om 0,9%. De lidstaten hebben de gemiddelde extra tijd om een EU-richtlijn om te zetten in nationaal recht echter met 5,5 maanden verminderd. Daarnaast is het een positieve ontwikkeling dat het aantal inbreuken sinds 2007 met een kwart is gedaald wat betreft de toepassing van het EU-recht. België neemt de meeste door de Commissie ingestelde inbreukprocedures voor zijn rekening, gevolgd door Griekenland en Italië. Als alle handhavingsindicatoren in aanmerking worden genomen, blijven Malta en Letland over het geheel gezien het best presteren.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: “De eengemaakte markt is zonder enige twijfel de motor voor nieuwe groei van onze economie. Als we het potentieel van de eengemaakte markt daadwerkelijk willen ontketenen en weer op het goede spoor willen komen, moeten we ervoor zorgen dat de wetgeving op het terrein correct wordt omgezet en toegepast - overal. Er is wat dat betreft nog ruimte voor verbetering. We moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.”

Omzetting van internemarktrichtlijnen

 • De lidstaten hebben voor het eerst sinds 2007 de doelstelling van maximum 1% omzettingsachterstand niet gehaald. Het gemiddelde EU-omzettingsdeficit (het percentage internemarktrichtlijnen dat niet op tijd in nationaal recht is omgezet) van de 27 lidstaten is gestegen van 0,9% in 1995 naar 1,2% in de afgelopen zes maanden.

 • Het aantal lidstaten dat wel de 1%-doelstelling voor het omzettingsdeficit heeft gehaald, is gedaald van 20 naar 11 lidstaten. Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Letland, Malta, Spanje en Slowakije voldoen nog, maar enkele daarvan nog maar net.

 • Malta presteert opnieuw het best als het gaat om omzettingen: het hoeft nog maar twee richtlijnen om te zetten.

 • Van de 11 lidstaten die nu aan de 1%-doelstelling voldoen, heeft alleen Estland zijn omzettingsdeficit verbeterd in vergelijking met zes maanden geleden, namelijk van 1,3% in maart naar 0,9% nu. Estland heeft bewezen dat het ondanks de moeilijke tijden nog steeds mogelijk is de omzettingsinspanning te evenaren of verder te intensiveren.

 • Ondanks de goede resultaten in maart, hebben België, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk de doelstelling van 1% op dit moment niet gehaald.

 • Ook Oostenrijk, Tsjechië, Cyprus, Hongarije, Polen en Italië bleven boven het plafond van 1%. Tsjechië heeft momenteel het hoogste omzettingsdeficit (2%).

 • Achttien maanden geleden deden de lidstaten er na het verstrijken van de omzettingstermijn gemiddeld nog eens negen maanden over gedaan om EU-richtlijnen in nationaal recht om te zetten. Daarom heeft de Commissie alle lidstaten opgeroepen meer aandacht te besteden aan het verminderen van de vertragingen bij de omzetting van internemarktregels. De lidstaten hebben de gemiddelde vertraging van de omzetting nu met 5,5 maanden terug weten te dringen.

Inbreuken

 • Het totale aantal inbreukprocedures met betrekking tot de interne markt blijft afnemen: het is sinds 2007 met een kwart gedaald.

 • Momenteel lopen er in de EU gemiddeld 37 inbreukprocedures per lidstaat, tegen 40 een half jaar geleden. België blijft de meeste lopende inbreukprocedures voor zijn rekening nemen, gevolgd door Griekenland en Italië.

 • De lidstaten moeten direct actie ondernemen om aan de arresten van het Hof van Justitie van de EU te voldoen. Niettemin nemen veel zaken behoorlijk wat tijd in beslag voordat een uitspraak volgt: gemiddeld meer dan 17 maanden.

 • Frankrijk doet er het langst over om aan de arresten van het Hof te voldoen, met een gemiddelde van twee jaar.

Handhavingstabel

De handhavingstabel benadrukt dat slechts een beperkt aantal lidstaten beter presteert dan het EU-gemiddelde wanneer diverse handhavingsindicatoren in aanmerking worden genomen (zie bijlage). Malta en Letland presteren over het geheel genomen het best.

Speciaal thema: Akte voor de interne markt

In april heeft de Commissie de akte voor de interne markt vastgesteld. Met het opstarten van 12 initiatieven voor nieuwe groei, is het streven om de Europese economie weer op de goede weg terug te krijgen (zie IP/11/469). Een scherper toezicht op de uitvoering van de richtlijnen voor de interne markt wordt in de Akte voor de interne markt gezien als een voorwaarde voor succes. Daarom wordt in de akte voorgesteld de inspanningen via nieuwe numerieke criteria te intensiveren, bijvoorbeeld met een verlaging van het beoogde omzettingsdeficit tot 0,5%.

Tijdens het Forum voor de interne markt, dat op 3 en 4 oktober in Krakow (Polen) zal plaatsvinden, wil men de voornaamste beleidsmakers meer committeren de wetgeving inzake de interne markt om te zetten en toe te passen.

Meer informatie over het scorebord:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Over het Forum voor de interne markt:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Bijlage: Handhavingstabel

De handhavingstabel bevat de meest relevante indicatoren om een beter overzicht te geven van de naleving van de lidstaten als het gaat om de uitvoering en toepassing van de wetgeving inzake de interne markt.

Contact :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Het Scorebord van de interne markt concentreert zich op wetgeving die betrekking heeft op de interne markt. Daarmee verschilt het van het uitgebreidere jaarverslag van de Commissie over de algemene toepassing van EU-recht (zie IP/11/1131).


Side Bar