Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vidaus rinkos rezultatų suvestinė. Valstybės narės turi labiau stengtis ES taisykles perkelti į nacionalinę teisę

Briuselis, 2011 m. rugsėjo 29 d. Šiuo krizės laikotarpiu Europai išbristi iš ekonominio sąstingio turi padėti bendroji rinka. Tačiau kai viena ar kelios valstybės narės nesugeba ES taisyklių laiku perkelti į nacionalinę teisę, ES teisinėje sistemoje susidaro spraga, lemianti tam tikrą susiskaidymą. Vadinasi, jei viena valstybė narė nevykdo savo įsipareigojimų, gali nukentėti visų valstybių narių ekonominiai interesai. Europos Komisijos vidaus rinkos rezultatų suvestinės1 duomenimis, šiandien valstybėms narėms būtina skubiai didinti ES taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę tempą. 16 iš 27 valstybių narių yra neįvykdžiusios 2007 m. ES valstybių ir vyriausybių vadovų nustatyto tikslo siekti, kad neperkeltų teisės aktų skaičius per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (šešis mėnesius) neviršytų daugiau kaip 1 %.

Vadinasi, dabar į nacionalinę teisę neperkelta vidutiniškai 1,2 % vidaus rinkos direktyvų, kurių perkėlimo terminas jau baigėsi. 2010 m. lapkritį tokių direktyvų buvo 0,9 %. Vis dėlto valstybės narės iki 5,5 mėnesio sutrumpino papildomą laikotarpį, kurio prireikia ES direktyvai perkelti į nacionalinę teisę. Kitas teigiamas ES teisės taikymo aspektas – nuo 2007 m. ketvirtadaliu sumažėjęs pažeidimų skaičius. Daugiausia bylų dėl pažeidimų Komisija iškelia Belgijai, po jos – Graikijai ir Italijai. Vertinant visus įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo rodiklius, toliau pirmauja Malta ir Latvija.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Akivaizdu, kad bendroji rinka yra svarbus naujo mūsų ekonomikos augimo veiksnys. Jei norime iš esmės išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą ir atsistoti ant kojų, turime užtikrinti, kad bendrosios rinkos teisės aktai būtų deramai perkeliami ir taikomi vietose. Dar yra erdvės tobulėti. Turime drauge to siekti.“

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

 • Pirmą kartą nuo 2007 m. valstybės narės laiku neperkėlė daugiau kaip 1 % teisės aktų. Vidaus rinkos direktyvų, laiku neperkeltų į nacionalinę teisę, 27 ES valstybėse narėse per paskutinį pusmetį vidutiniškai padaugėjo nuo 0,9 iki 1,2 %.

 • Valstybių narių, sugebėjusių užtikrinti, kad neperkeltų teisės aktų skaičius neviršytų 1 %, sumažėjo nuo 20 iki 11. Bulgarija, Danija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Latvija, Malta, Ispanija ir Slovakija vis dar laikosi savo įsipareigojimų, bet kai kurios labai priartėjo prie ribos.

 • Malta ir vėl yra sparčiausiai teisės aktus perkelianti valstybė – neperkeltos liko tik dvi direktyvos.

 • Iš visų 11 valstybių narių, šiandien pasiekusių tikslą neviršyti 1 %, tik Estija pagerino direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę rodiklį, palyginti su buvusiuoju prieš pusmetį – nuo 1,3 % kovą iki 0,9 % dabar. Estija įrodė, kad nepaisant sunkmečio teisės aktus perkelti į nacionalinę teisę vis tiek įmanoma tokiu pačiu tempu ar dar greičiau.

 • Nepaisant kovą pasiektų gerų direktyvų perkėlimo rezultatų, Belgija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė neužtikrino, kad nebūtų viršyta 1 % riba.

 • Be to, toliau šią ribą viršija ir Austrija, Čekija, Kipras, Vengrija, Lenkija ir Italija. Šiuo metu daugiausiai teisės aktų neperkėlė Čekija (2 %).

 • Prieš pusantrų metų valstybėms narėms papildomai reikėjo vidutiniškai 9 mėnesių perkelti ES direktyvas, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs. Tada Komisija ragino visas valstybes nares daugiau dėmesio skirti tam, kad sumažėtų vėlavimo perkeliant į nacionalinius teisės aktus atvejų. Valstybėms narėms pavyko užtikrinti, kad ES vėlavimo vidurkis sumažėtų iki 5,5 mėnesio.

Pažeidimai

 • Bendras pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, nagrinėjimo procedūrų skaičius toliau mažėja ir šiuo metu yra ketvirtadaliu mažesnis nei 2007 metais.

 • Šiuo metu pradėtų pažeidimų nagrinėjimo procedūrų vidurkis – 37 bylos vienai ES valstybei narei, palyginti su 40 bylų prieš pusmetį. Daugiausia bylų dėl pažeidimų ir toliau keliama Belgijai, po jos – Graikijai ir Italijai.

 • Valstybės narės privalo nedelsdamos imtis veiksmų, kad įgyvendintų ES Teisingumo Teismo sprendimus. Vis dėlto daugeliu atvejų tai trunka išties ilgai – vidutiniškai ilgiau nei 17 mėnesių.

 • Labiausiai Teismo sprendimus įgyvendinti vėluoja Prancūzija – tam jai vidutiniškai prireikia dvejų metų.

Vidaus rinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimo lentelė

Iš vykdymo užtikrinimo lentelės matyti, kad tik keletas valstybių narių viršija ES vidurkį pagal įvairius vykdymo užtikrinimo rodiklius (žr. priedą). Geriausiai įsipareigojimus vykdo Malta ir Latvija.

Ypatingas dėmesys Bendrosios rinkos aktui

Balandį Komisija pradėjo įgyvendinti Bendrosios rinkos aktą. Šiuo aktu, kuriame numatoma 12 naujojo augimo iniciatyvų, siekiama atgaivinti Europos ekonomiką (žr. IP/11/469). Bendrosios rinkos akte nurodoma, kad atidesnė bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo stebėsena – išankstinė sėkmingo jos veikimo sąlyga. Todėl jame siūloma dėti daugiau pastangų ir taikyti naujus kiekybinius lyginamuosius dydžius, pavyzdžiui, neperkeltų teisės aktų skaičių mažinti iki 0,5 %.

Bendrosios rinkos forume, spalio 3–4 d. vyksiančiame Krokuvoje (Lenkija), bus siekiama užtikrinti, kad pagrindiniai politikos formuotojai labiau įsipareigotų perkelti ir taikyti bendrosios rinkos teisės aktus.

Daugiau informacijos apie rezultatų suvestinę

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Informacija apie Bendrosios rinkos forumą

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Priedas. Vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo lentelė

Vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo lentelėje pateikiami svarbiausi rodikliai, leidžiantys įvertinti, kaip valstybės narės laikosi vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo reikalavimų.

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (tel. +32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (tel. +32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (tel. +32 2 299 88 94)

1 :

Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje pateikiami su vidaus rinka susijusių teisės aktų duomenys. Ši suvestinė skiriasi nuo platesnio masto Komisijos rengiamos metinės ES teisės bendro taikymo ataskaitos (žr. IP/11/1131).


Side Bar