Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Siseturu tulemustabel: liikmesriikidel tuleb suurendada jõupingutusi ELi seaduste ülevõtmiseks

Brüssel, 29. september 2011 – Praegusel kriisiajal on ühtsel turul otsustava tähtsusega roll Euroopa väljatoomisel majandusseisakust. Kui aga üks või mitu liikmesriiki ei suuda ELi seadusi üle võtta oma riigi seadustesse, jätab see augu ELi õigusraamistikku, põhjustades killustumise. Järelikult kannatavad kõigi liikmesriikide majandushuvid, kui üks liikmesriik ei täida oma kohustusi. Praegu nähtub Euroopa Komisjoni siseturueeskirjade jõustamise tulemustabelist,1 et liikmesriikidel on vaja kiiresti teha veelgi suuremaid jõupingutusi ELi seaduste ülevõtmisel. ELi 27 liikmesriigist 16 ei suutnud täita riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 2007. aastal seatud eesmärki, et seaduste ülevõtmisel ei jäädaks viimasel võrdlusperioodil (viimased kuus kuud) maha rohkem kui 1%.

See tähendab aga, et keskmiselt 1,2% siseturudirektiividest, mille ülevõtmise tähtaeg on möödunud, ei ole praeguseks veel riikide õigusesse üle võetud. 2010. aasta novembris oli see näitaja 0,9%. Liikmesriigid on siiski vähendanud 5,5 kuuni keskmist aega, mis läheb ELi direktiivi ülevõtmiseks riikide õigusse. Positiivne on veel see, et ELi õigusnormide kohaldamisega seotud rikkumismenetluste arv on 2007. aastast saadik vähenenud veerandi võrra. Kõige rohkem komisjoni algatatud rikkumismenetlusi on jätkuvalt seotud Belgiaga, kellele järgnevad Kreeka ja Itaalia. Kui võtta arvesse kõiki jõustamisindikaatoreid, on Malta ja Läti jätkuvalt kõige edukamad ülevõtjad.

Siseturu volinik Michel Barnier märkis: „Ei ole mingit kahtlust, et ühtne turg on meie majanduse uue kasvu mootor. Kui me tõepoolest tahame kasutada ühtse turu potentsiaali, et saada majandus tagasi rööbastele, on meil vaja tagada, et seadused on õigesti üle võetud ja et neid ka tegelikusses kõikjal rakendataks. Veel on arenguruumi. Et saavutada tulemusi, on meil vaja teha koostööd.”

Siseturudirektiivide rakendamine

 • Esimest korda pärast 2007. aastat ei suutnud liikmesriigid täita seatud eesmärki, 1% mahajäämust ülevõtmisel. EL 27 keskmine mahajäämus ülevõtmisel, s.o riiklikku õigusse õigeaegselt ülevõtmata siseturudirektiivide määr, on tõusnud kuue viimase kuu jooksul 0,9%-lt 1,2%-le.

 • Liikmesriikide arv, kes on saavutanud direktiivide ülevõtmisel mahajäämuse 1%-lise piirmäära eesmärgi, vähenes 20-lt 11-le. Bulgaaria, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Läti, Malta, Hispaania ja Slovakkia on siiani selle eesmärgi täitnud – kuid mõni neist üpris napilt.

 • Parimad tulemused on jälle Maltal: ainult kaks direktiivi üle võtmata.

 • Neist 11 liikmesriigist, kes on praeguseks täitnud 1%-lise piirmäära eesmärgi, on võrreldes kuue kuu taguse ajaga vähendanud mahajäämust ainult Eesti: 1,3%-lt märtsis praeguse 0,9%le. Eesti on näidanud, et hoolimata rasketest aegadest on siiski võimalik jääda ülevõtmisel samale tasemele või seda isegi kiirendada.

 • Märtsi headele tulemustele vaatamata ei ole Belgia, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik suutnud täita 1% eesmärki.

 • Lisaks jäi 1%-line piirmäär saavutamata Austrial, Tšehhi Vabariigil, Küprosel, Ungaril, Poolal ja Itaalial. Kõige suurem mahajäämus ülevõtmisel on praegu Tšehhi Vabariigil (2%).

 • 18 kuud tagasi läks liikmesriikidel ELi direktiivide ülevõtmiseks keskmiselt üheksa kuud pärast ülevõtmise tähtaja möödumist. Selliste tulemuste tõttu kutsus komisjon kõiki liikmesriike üles pöörama suuremat tähelepanu vajadusele vähendada hilinemisi ülevõtmisel. Praeguseks on liikmesriigid suutnud vähendada ELi keskmist hilinemist ülevõtmisel 5,5 kuuni.

Rikkumised

 • Siseturuga seotud rikkumismenetluste üldarv väheneb jätkuvalt – praeguseks on see võrreldes 2007. aastaga vähenenud veerandi võrra.

 • Praeguseks on ELi keskmine avatud rikkumismenetluste arv 37 juhtumit liikmesriigi kohta, võrreldes 40 juhtumiga pool aastat tagasi. Kõige rohkem rikkumismenetlusi on jätkuvalt seotud Belgiaga, kellele järgnevad Kreeka ja Itaalia.

 • Liikmesriigid peavad viivitamata võtma meetmed, et täita Euroopa Kohtu otsuseid. Siiski võtab paljude juhtumite lahendamine väga palju aega – keskmiselt üle 17 kuu.

 • Euroopa Kohtu otsuste täitmine võtab kõige rohkem aega Prantsusmaal, neil läheb täitmiseks keskmiselt kaks aastat.

Siseturueeskirjade jõustamist kajastav tabel

Tabelist selgub, et võttes arvesse eri jõustamisindikaatoreid (vt lisa), on ainult väike osa liikmesriike ELi keskmisest edukamad. Malta ja Läti on jätkuvalt kõige edukamad ülevõtjad.

Tähelepanu keskmes: ühtse turu akt

Aprillis algatas komisjon ühtse turu akti. Visandades 12 algatust majanduskasvu uueks elavdamiseks, on selle eesmärk juhtida ELi majandus tagasi rööbastele (vt IP/11/469). Ühtse turu eeskirjade rakendamise põhjalikum järelevalve on ühtse turu aktis määratletud kui edu eeltingimus. Seepärast tehekse sellega ettepanek suurendada jõupingutusi väljendatuna numbrilistes kriteeriumides, näiteks langetada mahajäämuse piirmäär 0,5%-le.

3. ja 4. oktoobril Poolas Krakowis toimuva ühtse turu foorumi eesmärk on tagada, et peamised otsustajad panustaksid veelgi enam ühtset turgu käsitlevate õigusaktide ülevõtmisse ja kohaldamisse.

Rohkem teavet tulemustabeli kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Ühtse turu foorumi kohta:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Lisa: Siseturueeskirjade jõustamist kajastav tabel

Siseturueeskirjade jõustamist kajastavas tabelis on esitatud kõige olulisemad näitajad, et anda parem ülevaade sellest, kuidas liikmesriigid on toime tulnud siseturuga seotud õigusaktide kohaldamise ja rakendamisega.

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Siseturueeskirjade jõustamise tulemustabel keskendub siseturuga seotud õigusaktidele. See erineb komisjoni laiaulatuslikumast aastaaruandest, milles käsitletakse ELi õiguse üldist kohaldamist (vt IP/11/1131).


Side Bar