Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Πίνακας επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς: τα κράτη μέλη οφείλουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2011 – Στην παρούσα περίοδο κρίσης, η ενιαία αγορά πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στην έξοδο της Ευρώπης από την οικονομική στασιμότητα. Αλλά κάθε φορά που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη παραμελούν την έγκαιρη μεταφορά κάποιου νομοθετήματος της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία, δημιουργούν ένα κενό στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο οδηγεί σε κατακερματισμό. Συνεπώς, τα οικονομικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών μπορούν να υποστούν τις συνέπειες όταν ένα κράτος μέλος δεν πράττει τα δέοντα. Σήμερα, από τον πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς1 τον οποίον καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει ότι τα κράτη μέλη πρέπει κατεπειγόντως να βελτιώσουν τις πρόσφατες προσπάθειές τους για μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ. Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς (το τελευταίο εξάμηνο), 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεν πέτυχαν τον στόχο του 1 % μέγιστο έλλειμμα μεταφοράς, τον οποίο έθεσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ το 2007.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, το 1,2% των οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Τον Νοέμβριο 2010, το ποσοστό αυτό ήταν 0,9 %. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μείωσαν τον μέσο όρο του επιπλέον χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά μιας οδηγίας της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία σε 5,5 μήνες. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο είναι ότι, όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ο αριθμός των παραβάσεων μειώθηκε κατά 25 % από το 2007. Το Βέλγιο έχει τον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών παράβασης που έχει κινήσει η Επιτροπή, ακολουθούμενο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους δείκτες που αφορούν την επιβολή, η Μάλτα και η Λετονία εξακολουθούν να παρουσιάζουν τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενιαία αγορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη για νέα ανάπτυξη της οικονομίας μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να αποδεσμεύσουμε το δυναμικό της ενιαίας αγοράς ώστε να επανέλθουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες της μεταφέρονται σωστά και εφαρμόζονται στην πράξη - παντού. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Πρέπει να συνεργαστούμε για να την επιτύχουμε.»

Εφαρμογή των οδηγιών για την εσωτερική αγορά

 • Για πρώτη φορά από το 2007, τα κράτη μέλη δεν πέτυχαν τον στόχο του 1 % μέγιστο έλλειμμα μεταφοράς. Ο ενωσιακός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς – δηλαδή το ποσοστό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν ενσωματωθεί εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο - των 27 κρατών μελών έχει αυξηθεί από 0,9 % σε 1,2 % κατά το τελευταίο εξάμηνο.

 • Μειώθηκε - από 20 σε 11 κράτη μέλη - ο αριθμός των κρατών μελών που πέτυχαν τον στόχο του 1% μέγιστο έλλειμμα μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική. Η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Σλοβακία είναι ακόμη ευθυγραμμισμένες – αλλά ορισμένες από αυτές μόλις και μετά βίας.

 • Για άλλη μια φορά, η Μάλτα παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις με μόνο δύο οδηγίες να εκκρεμούν για μεταφορά.

 • Από τα 11 κράτη μέλη που έχουν επιτύχει το στόχο του 1% σήμερα, μόνο η Εσθονία βελτίωσε το δικό της έλλειμμα μεταφοράς σε σύγκριση με πριν από έξι μήνες: από 1,3 % τον Μάρτιο σε 0,9 % σήμερα. Η Εσθονία απέδειξε ότι, παρά τις δύσκολες στιγμές, είναι ακόμα δυνατό να διατηρηθούν ή και να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις στον τομέα της μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στο εθνικό.

 • Παρά το γεγονός ότι παρουσίασαν καλά αποτελέσματα τον Μάρτιο, το Βέλγιο, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δεν πέτυχαν τον στόχο του 1 %.

 • Επιπλέον, η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ιταλία παρέμειναν εκτός του ανωτάτου ορίου του 1 %. Η Τσεχική Δημοκρατία παρουσιάζει σήμερα το υψηλότερο έλλειμμα μεταφοράς (2 %).

 • Πριν από 18 μήνες, για τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών, τα κράτη μέλη χρειάζονταν 9 επιπλέον μήνες κατά μέσον όρο μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη μείωσης των καθυστερήσεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Τώρα, τα κράτη μέλη έχουν κατορθώσει να περιορίσουν σε 5,5 μήνες τον ενωσιακό μέσο όρο καθυστέρησης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Παραβάσεις

 • Ο συνολικός αριθμός διαδικασιών παράβασης που αφορούν την εσωτερική αγορά εξακολουθεί να μειώνεται – σήμερα είναι μικρότερος κατά 25 % από το 2007.

 • Ο ενωσιακός μέσος όρος διαδικασιών παράβασης είναι σήμερα 37 υποθέσεις ανά κράτος μέλος, ενώ προ εξαμήνου ήταν 40. Το Βέλγιο εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών παράβασης, ακολουθούμενο από την Ελλάδα και την Ιταλία.

 • Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν άμεσα μέτρα για να συμμορφωθούν με αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ. Μολοντούτο, πολλές περιπτώσεις τραβούν σε μάκρος - κατά μέσο όρο περισσότερο από 17 μήνες - μέχρι την επίλυση του ζητήματος.

 • Στην Γαλλία σημειώνεται η μεγαλύτερη καθυστέρηση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία στη χώρα αυτή διαρκεί 2 έτη κατά μέσον όρο.

Ο Πίνακας επιβολής των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς

Ο πίνακας επιβολής καταδεικνύει ότι λίγα μόνο κράτη μέλη εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από τον ενωσιακό μέσο όρο, εφόσον ληφθούν υπόψη διάφοροι δείκτες επιβολής των κανόνων (βλ. παράρτημα). Η Μάλτα και η Λετονία παρουσιάζουν την καλύτερη συνολική επίδοση.

Ειδική μνεία: Πράξη για την Ενιαία Αγορά

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή δρομολόγησε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Σκιαγραφώντας 12 πρωτοβουλίες για νέα ανάπτυξη, στόχος της είναι να επανέλθει η οικονομία στον δρόμο της ανάπτυξης (βλέπε IP/11/469). Η στενότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς προσδιορίζεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά ως προϋπόθεση για την επιτυχία της. Επομένως προτείνει την ενίσχυση των προσπαθειών μέσω νέων αριθμητικών στοιχείων αναφοράς, όπως η μείωση του στόχου για ανώτατο έλλειμμα μεταφοράς 0,5 %.

Το Φόρουμ της Ενιαίας Αγοράς, το οποίο θα λάβει χώρα στην Κρακοβία (Πολωνία) στις 3 και 4 Οκτωβρίου, θα έχει στόχο να εξασφαλίσει ισχυρότερη δέσμευση για τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την Ενιαία Αγορά από τους κύριους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα επιδόσεων:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Για το Φόρουμ της Ενιαίας Αγοράς:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Παράρτημα: Πίνακας επιβολής των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς

Ο Πίνακας επιβολής των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς συνδυάζει τους καταλληλότερους δείκτες για την καλύτερη επισκόπηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά.

Αρμόδιοι:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Η εργασία για τον πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς εστιάζεται στη νομοθεσία που έχει σχέση με την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για διαφορετική εργασία από την ευρύτερη ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. (βλ. IP/11/1131).


Side Bar