Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Resultattavlen for det indre marked: Medlemsstaterne skal optrappe deres bestræbelser for at gennemføre EU-reglerne

Bruxelles, den 29. september 2011 – I disse krisetider spiller det indre marked en afgørende rolle i tiltagene for at bringe Europa ud af den økonomiske stagnation. Men når en eller flere medlemsstater ikke gennemfører EU-reglerne i national ret til tiden, opstår der et hul i EU's juridiske ramme, som fører til fragmentering. Derfor kan alle medlemsstaternes økonomiske interesser lide skade, hvis der er en enkelt medlemsstat, som ikke opfylder sine forpligtelser. I dag viser Europa-Kommissionens resultattavle for det indre marked1, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne omgående forbedrer deres seneste bestræbelser for at gennemføre EU-reglerne. I den seneste referenceperiode (de seneste seks måneder) har 16 ud af de 27 EU-medlemsstater ikke formået at overholde det mål om et gennemførelsesunderskud på højst 1 %, som EU's stats- og regeringschefer fastlagde i 2007.

Det betyder, at der i gennemsnit er 1,2 % af de direktiver for det indre marked, som gennemførelsesfristen er udløbet for, som endnu ikke blevet gennemført i national ret. I november 2010 var tallet 0,9 %. Medlemsstaterne har dog reduceret den gennemsnitlige ekstra tid, der kræves til at gennemføre et EU-direktiv i national ret, til 5,5 måneder. Et andet positivt aspekt er, at antallet af traktatbrud i forbindelse med anvendelsen af EU-retten er faldet med en fjerdedel siden 2007. Belgien tegner sig for det største antal af de traktatbrudssager, der indledes af Kommissionen, efterfulgt af Grækenland og Italien. Når alle håndhævelsesindikatorerne tages i betragtning, er Malta og Letland forsat de lande, der generelt klarer sig bedst.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Der er ingen tvivl om, at det indre marked er drivkraften for ny vækst i vores økonomi. Hvis vi ønsker virkelig at udnytte det indre markeds potentiale til at bringe os tilbage på rette spor, må vi sikre, at lovgivningen gennemføres korrekt og anvendes i praksis – overalt. Der kan stadig gøres forbedringer. Vi må arbejde sammen for at opnå de ønskede resultater."

Gennemførelse af direktiver om det indre marked

 • For første gang siden 2007 har medlemsstaterne ikke formået at opfylde målet om et gennemførelsesunderskud på højst 1 %. EU's gennemsnitlige gennemførelsesunderskud – dvs. den procentdel af direktiverne om det indre marked, som ikke er blevet gennemført i den nationale ret til tiden – er for de 27 medlemsstaters vedkommende steget fra 0,9 til 1,2 % i løbet af de seneste seks måneder.

 • Antallet af medlemsstater, der har nået målet om et gennemførelsesunderskud på højst 1 %, er faldet fra 20 til 11 medlemsstater. Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Letland, Malta, Spanien og Slovakiet holder sig stadig under grænsen – men nogle kun lige netop.

 • Endnu engang klarer Malta sig bedst med hensyn til gennemførelsen i national ret og mangler kun at få gennemført to direktiver.

 • Ud af de 11 medlemsstater, der nu opfylder målet om 1 %, har kun Estland forbedret sit gennemførelsesunderskud i forhold til situationen for seks måneder siden: fra 1,3 % i marts til 0,9 % på nuværende tidspunkt. Estland har bevist, at det på trods af tidens udfordringer alligevel er muligt at opretholde eller forbedre gennemførelsesresultaterne.

 • Trods gode resultater i marts har Belgien, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige nu ikke formået at opfylde 1 %-målet.

 • Desuden er Østrig, Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Polen og Italien forblevet over loftet på 1 %. Tjekkiet tegner sig i øjeblikket for det højeste gennemførelsesunderskud (2 %).

 • For 18 måneder siden tog det i gennemsnit 9 måneder ekstra efter gennemførelsesfristen for medlemsstaterne at gennemføre direktiver. På baggrund heraf opfordrede Kommissionen derfor alle medlemsstaterne til at sætte øget fokus på behovet for at reducere gennemførelsesforsinkelserne. Nu er det lykkedes for medlemsstaterne at reducere den gennemsnitlige gennemførelsesforsinkelse til 5.5 måneder.

Overtrædelser

 • Det samlede antal traktatbrudssager vedrørende det indre marked falder fortsat – det er nu faldet med en fjerdedel siden 2007.

 • I dag er gennemsnittet for igangværende traktatbrudssager 37 sager pr. medlemsstat sammenlignet med 40 for et halvt år siden. Belgien tegner sig fortsat for det største antal traktatbrudssager, efterfulgt af Grækenland og Italien.

 • Medlemsstaterne skal omgående træffe foranstaltninger for at efterkomme EU-Domstolens afgørelser. Ikke desto mindre tager det i mange tilfælde lang tid, før sagerne er løst – gennemsnitligt over 17 måneder.

 • Frankrig tegner sig for den længste forsinkelse med hensyn til at efterkomme Domstolens afgørelser, med et gennemsnit på to år.

Tabel med oversigt over håndhævelsen af reglerne for det indre marked

Tabellen viser tydeligt, at kun få medlemsstater er bedre end gennemsnittet for EU, når der tages hensyn til forskellige håndhævelsesindikatorer (jf. bilaget). Samlet set er det Malta og Letland, der opnår de bedste resultater.

I fokus: En akt for det indre marked

I april lancerede Kommissionen akten for det indre marked. Den fremlagde 12 initiativer for fornyet vækst med sigte på at bringe den europæiske økonomi tilbage på rette spor (se IP/11/469). Ifølge akten for det indre marked er en nøjere overvågning af gennemførelsen af reglerne for det indre marked en forudsætning for dets succes. Det foreslås derfor, at indsatsen skal styrkes gennem nye numeriske benchmarks som f.eks. en reduktion af målet for gennemførelsesunderskuddet til 0,5 %.

Forummet for det indre marked, som finder sted i Krakow (Polen) den 3. og 4. oktober, tager sigte på at sikre, at de centrale beslutningstagere i højere grad forpligter sig til at gennemføre og anvende den lovgivning, der gælder for det indre marked.

Yderligere oplysninger om resultattavlen:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

om forummet for det indre marked:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Bilag: Tabel med oversigt over håndhævelsen af reglerne for det indre marked

I tabellen med oversigten over håndhævelsen af reglerne for det indre marked kombineres de mest relevante indikatorer, således at der opnås et bedre overblik over medlemsstaternes overholdelse af gennemførelsen og anvendelsen af lovgivningen for det indre marked.

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Resultattavlen for det indre marked fokuserer på lovgivning vedrørende det indre marked. Den bør ikke forveksles med Kommissionens mere omfattende årlige rapport om den generelle situation med hensyn til anvendelsen af EU-lovgivning (se IP/11/1131).


Side Bar