Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Porovnání výsledků dosažených v oblasti vnitřního trhu: členské státy musejí vystupňovat úsilí o transpozici pravidel EU

Brusel, 29. září 2011 – V době krize má vnitřní trh klíčovou roli ve vyvedení Evropy z hospodářské stagnace. Avšak jakmile jeden nebo více členských států nepromítne do vnitrostátního práva pravidla EU včas, vytváří mezeru v právním rámci EU, což vede k roztříštěnosti. V důsledku toho mohou trpět hospodářské zájmy všech členských států, pokud jeden členský stát zaostává v plnění povinností. Porovnání výsledků dosažených v oblasti vnitřního trhu1, jež dnes Komise zveřejňuje, prokazuje, že členské státy musí naléhavě zlepšit úsilí o transpozici pravidel EU oproti poslednímu sledovanému období. Za poslední sledované období (tj. za posledních šest měsíců) 16 z 27 členských států EU nesplnilo cíl maximálně 1% transpozičního deficitu, který stanovili hlavy států a předsedové vlád zemí EU v roce 2007.

To znamená, že členským státům zbývá v oblasti vnitřního trhu převést do národního práva v průměru 1,2 % směrnic, u nichž lhůta pro transpozici již vypršela. V listopadu 2010 to bylo 0,9 %. Přesto dokázaly členské státy snížit průměrný čas navíc, jehož je třeba k transpozici směrnice EU do vnitrostátního práva, na 5,5 měsíce. Dalším pozitivním prvkem je, že pokud jde o uplatňování práva EU, počet jeho porušení klesl od roku 2007 o čtvrtinu. Nejvyšší počet řízení pro porušení práva iniciovaných Komisí probíhá proti Belgii, následují Řecko a Itálie. Vezmeme-li v úvahu všechny ukazatele vynucování, dosahují nadále celkových nejlepší výsledků Malta a Lotyšsko.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Není pochyby, že vnitřní trh je motorem pro nový růst našeho hospodářství. Pokud chceme opravdu rozpoutat potenciál jednotného trhu tak, aby nás vrátil na cestu růstu, musíme zajistit, aby právní předpisy byly řádně transponovány a aplikovány na místní úrovni, a to všude. Stále existuje prostor ke zlepšení výsledků. K dosažení tohoto zlepšení musíme spojit své síly.“

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

 • Poprvé od roku 2007 nedodržely členské státy cíl v podobě maximálně 1% transpozičního deficitu. Průměrný transpoziční deficit v EU, tzn. procento směrnic v oblasti vnitřního trhu, které ve 27 členských státech nebyly do vnitrostátního práva promítnuty včas, vzrostl během posledních šesti měsíců z 0,9 % na 1,2 %.

 • Počet členských států, kterým se daří plnit cíl 1% transpozičního deficitu, se snížil z 20 na 11. Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Malta, Španělsko a Slovensko stále cíl plní – leč některé z nich pouze těsně.

 • Malta se opět umístila jako stát, který provádí právní předpisy do svých právních předpisů nejlépe – zbývá jí provést pouze dvě směrnice.

 • Za posledního půl roku si z 11 členských států, které splňují cíl 1 % dnes, svůj transpoziční deficit zlepšilo pouze Estonsko: z 1,3 % v březnu na 0,9 % dnes. Estonsko prokázalo, že i v těžkých časech je možné si úroveň provádění udržet nebo dále zlepšit.

 • Přes dobré výsledky dosažené v březnu se nyní nepodařilo splnit cíl 1 % Belgii, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Finsku, Švédsku a Spojenému království.

 • Nad stropem 1 % navíc zůstaly Rakousko, Česká republika, Kypr, Maďarsko, Polsko a Itálie. Největší transpoziční deficit (2 %) má v současné době Česká republika.

 • Před 18 měsíci trvalo členským státům v průměru dalších devět měsíců, než po uplynutí lhůty směrnice EU transponovaly. Proto Komise všechny členské státy vyzvala, aby se v tomto ohledu více zaměřily na potřebu snížit zpoždění. V současné době se členským státům podařilo zpoždění snížit v průměru na 5,5 měsíců.

Porušení práva

 • Celkový počet řízení pro porušení práva v souvislosti s vnitřním trhem nadále klesá – od roku 2007 dodnes o čtvrtinu.

 • Dnes v průměru připadá na jeden členský stát 37 zahájených řízení pro porušení práva ve srovnání se 40 případy před půl rokem. Nejvyšší počet těchto řízení probíhá proti Belgii, následují Řecko a Itálie.

 • Komise vyzývá členské státy, aby přijaly okamžitá opatření pro splnění rozsudků Soudního dvora EU. Vyřešení mnoha případů však zabírá značný čas – v průměru více než 17 měsíců.

 • Největší zpoždění ve splnění rozsudků Soudního dvora EU vykazuje Francie: ke splnění rozsudku potřebuje průměrně dva roky.

Tabulka s údaji o prosazování právních předpisů týkajících se vnitřního trhu

Tabulka s údaji o prosazování právních předpisů jasně ukazuje, že pokud jde o různé ukazatele prosazování práva, pouze malý počet členských států si vede lépe, než je průměr EU (viz příloha). Nejlepších celkových výsledků dosahují Malta a Lotyšsko.

V centru pozornosti: Akt o jednotném trhu

V dubnu začala Komise realizovat Akt o jednotném trhu. Tento akt nastiňuje 12 iniciativ pro nový růst, jeho cílem je vrátit evropské hospodářství na cestu růstu (viz IP/11/469). Za předpoklad úspěchu realizace aktu je v Aktu o jednotném trhu označeno důkladnější monitorování provádění pravidel z Aktu o jednotném trhu. Proto Komise navrhuje zintenzívnit úsilí vytyčením nových číselných referenčních hodnot, jako je například zpřísnění cíle transpozičního deficitu na 0,5 %.

Účelem Fóra o jednotném trhu, jež se bude konat v polském Krakově ve dnech 3. a 4. října, bude zajistit ze strany klíčových tvůrců politik přísnější závazek transpozice a provádění právních předpisů, jež upravují jednotný trh.

Další informace o tomto porovnání dosažených výsledků:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

O Fóru o jednotném trhu:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Příloha: Tabulka prosazování právních předpisů ohledně vnitřního trhu

The Internal Market Enforcement Table combines the most relevant indicators in order to provide a better overview of Member States compliance with the implementation and application of Internal Market legislation.

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Porovnání výsledků v oblasti vnitřního trhu je zaměřeno na právní předpisy související s vnitřním trhem. Běží o něco jiného než o rozšířenou každoroční zprávu Komise o obecném uplatňování práva EU (viz IP/11/1131).


Side Bar