Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: държавите-членки следва да положат повече усилия за транспониране на правилата на ЕС

Брюксел, 29 септември 2011 г. – Да изведе Европа от икономическата стагнация — това е ключовата задача на единния пазар в настоящата криза. Ако обаче една или повече държави-членки забавят превръщането на правилата на ЕС в част от националното си законодателство, правната рамка на ЕС остава непълна, което води до разпокъсване на пазара, а ако не изпълнят поетите задължения, страдат икономическите интереси на всички останали държави-членки. Обзорът на Европейската комисия на напредъка в областта на вътрешния пазар1 днес показва, че е наложително държавите-членки да интензифицират своите усилия за транспонирането на правилата на ЕС в националното си законодателство. През разглеждания период (последните шест месеца) 16 от 27-те държави-членки надхвърлиха допустимия максимум от 1 % дефицит в транспонирането, установен от държавните и правителствените ръководители на ЕС през 2007 година.

Това означава, че средно 1,2 % от директивите за вътрешния пазар, чийто краен срок за въвеждане е изтекъл, все още не са транспонирани в националното законодателство. През ноември 2010 година този процент беше 0,9 %. Държавите-членки обаче намалиха с 5,5 месеца средното допълнително време, необходимо за транспонирането на директивите на ЕС в националното законодателство. Друг положителен факт се отнася до прилагането на законодателството на ЕС: спрямо 2007 година броят на нарушенията е намалял с една четвърт. Най-много производства за установяване на нарушения са открити от Комисията срещу Белгия, следвана от Гърция и Италия. Ако се вземат предвид всички показатели, отличниците отново са Малта и Латвия.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Единният пазар несъмнено е импулсът за новото развитие на нашата икономика. Ако искаме да разгърнем потенциала на единния пазар за възстановяване на темповете на растеж, трябва да гарантираме действителното транспониране и прилагане на неговите правила навсякъде. Все още има какво да се желае. С обединени усилия можем да постигнем по-добри резултати.“

Въвеждане на директивите за вътрешния пазар

 • Максимумът от 1 % дефицит в транспонирането бе надхвърлен от държавите-членки за първи път през 2007 година. Средният дефицит в ЕС при транспонирането, т.е. процентът на свързаните с вътрешния пазар директиви, които не са въведени своевременно в националното законодателство, през изминалите шест месеца нарасна от 0,9 % на 1,2 % за 27-те държави-членки.

 • Броят на държавите-членки, спазили този максимално допустим дефицит от 1 %, спадна от 20 на 11. България, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта, Испания и Словакия все още се вместват в тези рамки, макар и с незначителен резерв.

 • Със само две директиви, подлежащи на транспониране, Малта отново показва най-добри резултати.

 • От общо 11-те държави-членки, вместили се в максимума от 1 %, само Естония е подобрила своя дефицит в транспонирането в сравнение с нивото от преди шест месеца: от 1,3 % през март на 0,9 % днес. Естония доказа, че независимо от трудните условия, постиженията при транспонирането могат да бъдат запазени или дори подобрени.

 • Въпреки добрите резултати през март, Белгия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство сега надхвърлиха максимално допустимия 1 % дефицит.

 • Освен това, в Австрия, Чешката република, Кипър, Унгария, Полша и Италия равнището на дефицита се задържа над границата от 1 %. В момента най-висок дефицит в транспонирането има Чешката република (2 %).

 • Преди 18 месеца транспонирането на директивите отнемаше на държавите-членки средно 9 месеца допълнително след изтичането на крайния срок. Поради това Комисията призова всички държави-членки да се стремят да намалят закъсненията при транспонирането. Засега държавите-членки са успели да сведат средното закъснение при транспониране за ЕС до 5,5 месеца.

Нарушения

 • Общият брой на производствата за установяване на нарушения, свързани с вътрешния пазар, продължава да намалява — в сравнение с 2007 година сега той е по-нисък с една четвърт.

 • Днес средният брой за ЕС на откритите производства за установяване на нарушения е 37 за държава-членка, спрямо 40 преди половин година. По брой на откритите процедури продължава да води Белгия, следвана от Гърция и Италия.

 • От държавите-членки се изисква да предприемат незабавни действия за изпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз. Решаването на някои дела обаче все още отнема значително време — средно над 17 месеца.

 • Най-голямо закъснение се отбелязва във Франция, където изпълнението на решенията на Съда отнема средно две години.

Таблица на прилагането на правилата в областта на вътрешния пазар

От таблицата става ясно, че само малък брой от държавите-членки имат резултати над средните за ЕС, ако се вземат предвид различните показатели (вж. приложението). Най-добри общи резултати имат Малта и Латвия.

Специален акцент: Акт за единния пазар

През април Комисията въведе Акта за единния пазар. Залегналите в него 12 инициативи за възобновяване на растежа са насочени към възстановяване на темповете на растеж на европейската икономика (вж. IP/11/469). Предпоставка за успеха на Акта за единния пазар е стриктният контрол върху прилагането на правилата на единния пазар. В документа се предлага задълбочаване на усилията чрез установяването на нови базови показатели, като намаляването на максимално допустимия дефицит в транспонирането до 0,5 %.

Форумът по въпросите на единния пазар, който ще се състои в Краков (Полша) на 3-ти и 4-ти октомври, си поставя за цел да осигури по-голяма ангажираност от страна на ключовите участници при транспонирането и прилагането на законодателството, свързано с единния пазар.

Повече информация за Обзора е на разположение в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Форум по въпросите на единния пазар:

https://simfo2011.regware.be/en/internal_market/top_layer/

Приложение: Таблица на прилагането на правилата в областта на вътрешния пазар

В Таблицата на прилагането на правилата в областта на вътрешния пазар са обобщени най-значимите показатели, които онагледяват въвеждането и прилагането от държавите-членки на това законодателство.

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Обзорът на напредъка в областта на вътрешния пазар е насочен към законодателството в тази област и се различава от по-обширния годишен доклад на Комисията върху всеобщото прилагане на законодателството на ЕС (вж. IP/11/1131).


Side Bar