Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Bryssel den 31 januari 2011

Framtidens sammanhållningspolitik står i centrum vid det femte sammanhållningsforumet

EU:s sammanhållningspolitik, som har en budget på nästan 350 miljarder euro för en sjuårsperiod, ger stöd till 455 nationella och regionala utvecklingsprogram över hela EU. I samband med EU:s budgetöversyn och Europa 2020-strategin diskuteras nu en rad förslag till reformer av sammanhållningspolitiken inför övergången till en ny finansieringsperiod. Det femte sammanhållningsforumet som öppnas i dag i Bryssel är sista tillfället för medlemsstaterna och regionerna att föra fram sina åsikter innan kommissionen lägger fram sina förslag till den nya sammanhållnings­politiken i sommar. Bland de cirka 800 deltagarna märks höga politiker från alla EU-länder. Forumet organiseras vart tredje år och pågår i två dagar.

Utöver Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, och László Andor, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, deltar vid invigningen EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso samt Viktor Orban och Donald Tusk, som är premiärministrar i Ungern respektive Polen, EU:s båda ordförandeländer. Vidare deltar Litauens premiärminister Andrius Kubilius i forumet.

– EU behöver sammanhållningspolitikens riktade investeringar i regionerna, särskilt i dessa kristider. Sammanhållningsforumet är ett viktigt tillfälle för representanter från nationell, regional och lokal nivå och övriga intressenter att diskutera den framtida politiken. Resultaten från samrådet och diskussionerna under forumet kommer att hjälpa oss att utforma en ännu mer effektiv sammanhållningspolitik som är bättre anpassad till dagens ekonomiska situation och som bidrar till de ambitiösa målen i Europa 2020, säger Johannes Hahn inför mötet.

– Vi har sett att sammanhållningspolitiken verkligen har betydelse för sysselsättning, utbildningsmöjligheter och inkludering. Den ökar tillväxten och konkurrenskraften och bidrar till sociala framsteg. Men den måste anpassas till de utmaningar som EU-länderna och dess befolkning står inför nu när vi är på väg ut ur krisen. Europa 2020-strategin är det recept vi har kommit överens om och sammanhållnings­politiken måste stödja de viktigaste reformerna i den, säger László Andor.

Vid forumet kommer man särskilt att granska sammanhållningspolitikens roll när det gäller att uppnå målen i Europa 2020, där riktlinjerna för en hållbar ekonomisk utveckling i EU under det närmaste årtiondet dras upp. Fyra paneler, som var och en leds av en EU-kommissionär, kommer att inrikta sig på de viktigaste inslagen i Europa 2020, nämligen smart tillväxt, grön tillväxt, tillväxt för alla och den territoriella dimensionen i Europa 2020.

Den femte sammanhållningsrapporten, som publicerades i november 2010, innehåller kommissionens idéer om hur man kan förenkla och effektivisera sammanhållningspolitiken, och förbättra utvärdering, prestanda och resultat genom en mer effektiv målformulering. Av rapporten framgår att sammanhållningspolitiken i hög grad har bidragit till tillväxt och välbefinnande, och siffrorna visar att ca 1,4 miljoner nya arbetstillfällen har skapats, ca 34 miljoner arbetslösa har fått stöd att börja arbeta igen, 36 miljoner människor har kunnat höja sin kompetens, 4 700 km väg och 1 200 höghastighetsjärnväg har bekostats, ytterligare 23 miljoner människor har fått avloppsrening, 20 miljoner har fått tillgång till rent vatten och 10 miljoner har fått fortbildning, särskilt i utsatta befolkningsgrupper.

Kommissionen föreslår nu att man i sammanhållningspolitiken ska prioritera målen i Europa 2020, för att den ska få största möjliga effekt. Alla de möjligheter som nämns i rapporten kommer att diskuteras ingående i panelerna.

Efter inledningsceremonin kommer priset för framstående regioner att delas ut för första gången av José Manuel Barroso. Vinnarna är Litauen, Wales (Storbritannien) och Brandenburg (Tyskland), och de representeras av premiärminister Andrius Kubilius, förste minister Carwyn Jones respektive ekonomi- och Europaminister Ralf Christoffers. Priset delas ut till regioner och länder som framgångsrikt genomfört strategier, program och projekt i linje med Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Vinnarna valdes ut bland de bästa deltagarna i uttagningen till EU:s årliga RegioStars-priser sedan 2008.

Bakgrund

Mer information om det femte sammanhållningsforumet och om medieprogrammet finns på webbplatsen. Där kan man också följa debatterna i direktsändning från kl. 11.00 måndagen den 31 januari.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Prisutdelningen äger rum kl. 12.00 i Charlemagnebyggnaden i Bryssel.

Kommissionen kommer att lägga fram sina lagstiftningsförslag om den framtida sammanhållningspolitiken sommaren 2011, efter det att förslagen till ny EU-budget har antagits.

Mer information om regionalpolitiken finns på:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Europeiska socialfonden:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_sv.htm


Side Bar