Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

Briselē, 2011. gada 31. janvārī

Piektā Kohēzijas foruma uzmanības centrā – nākotnes kohēzijas politika

ES kohēzijas politika, kuras 7 gadu budžets ir teju 350 miljardi eiro, sniedz atbalstu 455 valsts un reģionu attīstības programmām visā Eiropas Savienībā. ES budžeta pārskatīšanas un stratēģijas "Eiropa 2020" kontekstā, esošajam finansējuma periodam beidzoties 2013. gadā, diskusijām paveras vairākas politikas reformu iespējas. Šodien Briselē atklātais Piektais kohēzijas forums būs pēdējā iespēja dalībvalstīm un reģioniem paust savu viedokli, pirms Komisija 2011. gada vasarā nāks klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par nākotnes kohēzijas politiku. Komisija uz šo ik pa trim gadiem organizēto divdienu pasākumu ir uzaicinājusi galvenos politikas veidotājus no 27 dalībvalstīm, un paredzams, ka tajā piedalīsies aptuveni 800 dalībnieku.

Par reģionālo politiku atbildīgajam komisāram Johannesam Hānam un Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisāram Lāslo Andoram pasākuma atklāšanā pievienosies Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Polijas premjerministrs Donalds Tasks (ES šogad prezidējošās valstis). Forumā piedalīsies arī Lietuvas premjerministrs Andrjus Kubiļus.

Runājot par gaidāmo pasākumu, komisārs J. Hāns sacīja: "Savienībai, jo īpaši šajos ekonomiski grūtajos laikos, vajadzīgas labas un mērķtiecīgas investīcijas reģionos, izmantojot kohēzijas politiku. Kohēzijas forums sniedz valsts, reģionu un vietējiem pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām personām, nozīmīgu iespēju ideju apmaiņai par politikas nākotni. Foruma gaitā apspriedēs un diskusijās gūtās atziņas palīdzēs sagatavot vēl iedarbīgāku kohēzijas politiku, kas būs labāk pielāgota mūsdienu ekonomiskajai situācijai un kas mums palīdzēs vērienīgo "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā."

Komisārs L. Andors teica: "Mēs esam piedzīvojuši, kā kohēzijas politika var būtiski mainīt situāciju nodarbinātībā, izglītības iespējās un integrācijā. Tā sekmē izaugsmi un konkurētspēju, kā arī veicina sociālo progresu. Taču tai jāpielāgojas, lai reaģētu uz problēmām, ar ko mūsu valstis un pilsoņi saskaras, atgūstoties no krīzes. Stratēģija "Eiropa 2020" ir instruments, par kuru visi esam vienojušies, un kohēzijas politikai jābūt vissvarīgāko reformu prioritāšu pamatā."

Īpaša uzmanība pasākumā tiks pievērsta kohēzijas politikas nozīmei stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanā, kurā paredzēts ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības projekts ES nākamajiem desmit gadiem. Pasākuma gaitā četras tematiskas grupas, katru no kurām vadīs ES komisārs, pievērsīsies galvenajiem stratēģijas "Eiropa 2020" komponentiem: gudrai izaugsmei, videi nekaitīgai izaugsmei, integrējošai izaugsmei un Eiropas 2020 teritoriālajai dimensijai.

Komisija 2010. gada novembrī publicēja Piekto ziņojumu par kohēziju, kurā pauda sākotnējās ieceres turpmākai kohēzijas politikas darbības vienkāršošanai un racionalizēšanai, kā arī vērtēšanas, snieguma un rezultātu uzlabošanai, efektīvāk izvirzot mērķus. Ziņojumā norādīts, ka kohēzijas politika sniegusi būtisku ieguldījumu izaugsmē un uzplaukumā, ilustrējot ar skaitļiem, kā tā palīdzējusi izveidot aptuveni 1,4 miljonus jaunu darba vietu, atbalstījusi ap 34 miljonu bezdarbnieku atgriešanos darbā, uzlabojusi vēl 36 miljonu cilvēku prasmes, finansējusi 4700 km šosejas un 1200 km ātrgaitas vilcienu dzelzceļa, nodrošinājusi vēl papildu 23 miljoniem cilvēku notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, papildu 20 miljoniem cilvēku piekļuvi tīram ūdenim, profesionālo apmācību 10 miljoniem cilvēku gadā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Tomēr attiecībā uz nākotnes kohēzijas politiku Komisija ierosinājusi turpmāko finansējumu paredzēt galvenajām prioritātēm atbilstoši stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem, lai maksimāli palielinātu tās ietekmi. Visas ziņojumā izklāstītās iespējas tiks pamatīgi apspriestas tematiskajās grupās.

Priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu foruma ietvaros ceremonijā pēc pasākuma atklāšanas pasniegs pirmo "Izcilības reģionu" (Regions of Excellence) apbalvojumu. Visaugstāko uzslavu pelnījušie uzvarētāji ir Lietuva, Velsa (Apvienotā Karaliste) un Brandenburga (Vācija), ko attiecīgi pārstāvēs premjerministrs Andrjus Kubiļus, ministru prezidents Karvins Džounss (Carwyn Jones) un Ekonomikas un Eiropas lietu ministrs Ralfs Kristoferss (Ralf Christoffers). "Izcilības reģionu" apbalvojums paredzēts reģioniem un valstīm, kas veiksmīgi īstenojušas politikas virzienus, programmas un projektus atbilstoši stratēģijai "Eiropa 2020" gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei. Par uzvarētājiem tika izraudzīti kopumā vislabāko sasniegumu uzrādītāji ES ikgadējā RegioStars apbalvojuma pasniegšanā kopš 2008. gada.

Priekšvēsture

Plašāka informācija (tostarp plašsaziņas līdzekļu programma) par Piekto Kohēzijas forumu pieejama tīmekļa vietnē. Pirmdien, 31. janvārī no plkst.11:00 tīmekļa vietnē iespējams sekot debatēm tiešraidē:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm.

"Izcilības reģionu" apbalvošanas ceremonija notiks plkst. 12:00 Eiropas Komisijas Charlemagne ēkā, Briselē.

Pēc jaunā ES budžeta priekšlikumu pieņemšanas Komisija līdz 2011. gada vasarai iesniegs oficiālus tiesību aktu priekšlikumus par nākotnes kohēzijas politiku.

Papildu informācija par reģionālo politiku atrodama:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.

Eiropas Sociālais fonds:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_lv.htm.


Side Bar