Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/112

V Bruselu dne 31. ledna 2011

Budoucnost politiky soudržnosti jako hlavní téma pátého fóra o soudržnosti

Politika soudržnosti EU (která na období sedmi let disponuje finančními prostředky ve výši téměř 350 miliard EUR) podporuje 455 národních a regionálních rozvojových programů v celé EU. V souvislosti s revizí rozpočtu EU a strategií Evropa 2020 se nyní diskutuje o řadě možností, jak tuto politiku reformovat, až v roce 2013 skončí stávající období financování. Páté fórum o soudržnosti, které dnes začíná v Bruselu, je poslední příležitostí pro členské státy a regiony, aby vyjádřily svůj názor před tím, než Komise do léta 2011 předloží návrhy právních předpisů o budoucí politice soudržnosti. Tohoto dvoudenního fóra, které se koná jednou za tři roky, se zúčastní přibližně 800 účastníků, mezi nimiž budou nejvýznamnější političtí činitelé z 27 členských států.

Fórum společně zahájí komisař pro regionální politiku Johannes Hahn, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor, předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda maďarské vlády Viktor Orban a předseda polské vlády Donald Tusk (obě země letos předsedají Evropské unii). Fóra se zúčastní rovněž předseda litevské vlády Andrius Kubilius.

Komisař Hahn k chystanému setkání uvedl: „Kvalitní a cílené investice do regionů z prostředků politiky soudržnosti potřebuje Unie zejména v tomto hospodářsky problematickém období. Fórum o soudržnosti je nejvýznamnější příležitostí pro národní, regionální a místní zástupce a další zúčastněné strany, aby diskutovali o budoucnosti této politiky. Výsledky konzultací a diskusí tohoto fóra nám napomohou při přípravě ještě účinnější politiky soudržnosti, která bude lépe přizpůsobena současné hospodářské situaci, což nám umožní přispět k naplnění ambiciózních cílů strategie Evropa 2020.

Komisař Andor dodal: „Přesvědčili jsme se, že politika soudržnosti přináší skutečné výsledky v zaměstnanosti, možnostech vzdělávání a v začleňování. Přispívá k růstu a konkurenceschopnosti a napomáhá sociálnímu pokroku. Musí se však přizpůsobovat, aby byla schopna reagovat na výzvy, kterým budou čelit naše země a jejich občané, až bude krize překonána. Strategie Evropa 2020 je řešení, které jsme společně přijali, a politika soudržnosti má za úkol podpořit nejdůležitější reformní priority této strategie.“

Páté fórum se bude zabývat zejména úlohou politiky soudržnosti při naplňování strategie Evropa 2020, která stanoví plán pro udržitelný hospodářský rozvoj EU do roku 2020. Jsou připraveny čtyři tematické panely, jimž budou přesedat komisaři a komisařky EU a jejichž náplní jsou stěžejní prvky strategie EU 2020: inteligentní růst, „zelený“ růst, růst podporující začlenění a územní rozměr strategie Evropa 2020.

V listopadu 2010 Komise zveřejnila pátou zprávu o soudržnosti, v níž uvádí základní myšlenky týkající se dalšího zjednodušení a zefektivnění systému provádění politiky soudržnosti a zkvalitnění hodnocení, výkonnosti a výsledků prostřednictvím účinnějšího stanovení cílů. Zpráva ukázala, že politika soudržnosti významně přispívá k růstu a prosperitě; uvádí se v ní, že bylo umožněno vytvoření přibližně 1,4 milionu nových pracovních míst, téměř 34 milionů nezaměstnaných našlo nové zaměstnání a dalších 36 milionů osob zvýšilo svou kvalifikaci. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na vybudování 4 700 km dálnic a 1 200 km vysokorychlostních železnic, čistírny odpadních vod pro 23 milionů osob a přístup k pitné vodě pro dalších 20 milionů a bylo umožněno odborné vzdělávání 10 milionům osob ročně, přičemž důraz byl kladen na ohrožené skupiny občanů.

Komise však navrhla, aby se v budoucnu z politiky soudržnosti financovaly především klíčové priority, které jsou v souladu s cíli strategie Evropa 2020, a to za účelem optimalizace účinku tohoto financování. Všechna témata obsažená ve zprávě budou na fóru podrobně projednána.

Po zahájení tohoto setkání, při slavnostním předání cen, předseda Barroso představí první nositele ceny „Regiony excelence“. Tuto cenu získají Litva, Wales (Spojené království) a Braniborsko (Německo), které zastoupí předseda vlády Andrius Kubilius, první ministr Carwyn Jones a ministr pro hospodářské a evropské záležitosti Ralf Christoffers. Cena „Regiony excelence“ je určena regionům a zemím, které úspěšně provedly politiky, programy a projekty, jež souvisejí se strategií Evropa 2020, pokud jde o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Vítězové byli vybráni jako nejúspěšnější účastníci soutěže o každoročně udílenou cenu EU RegioStars od roku 2008.

Souvislosti

Více informací o pátém fóru o soudržnosti (včetně programu pro média) lze nalézt na níže uvedených internetových stránkách. Na týchž internetových stránkách je rovněž možné sledovat živě diskuse, které budou zahájeny v pondělí 31. ledna v 11:00 hodin:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/5thcohesionforum/index_en.cfm

Slavnostní předání cen „Regiony excelence“ bude zahájeno v bruselské budově Evropské komise Charlemagne ve 12:00 hodin.

Formální návrhy právních předpisů o budoucí politice soudržnosti předloží Komise do léta 2011 v návaznosti na schválení návrhů nového rozpočtu EU.

Další informace k regionální politice EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Evropský sociální fond:

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm


Side Bar