Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európska komisia – Tlačová správa

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: Komisia vyzýva Slovensko, aby odstránilo diskrimináciu pri výpočte dôchodkov migrujúcich pracovníkov

Brusel 29. septembra 2011 – Európska komisia vyzvala slovenské orgány, aby odstránili diskriminačné praktiky uplatňované pri stanovovaní výšky určitých dávok sociálneho zabezpečenia, konkrétne starobných dôchodkov. Slovenské orgány stanovili sumu pre výpočet dôchodku slovenskej migrujúcej pracovníčky, ktorá v rokoch 1959 až 1986 pracovala na Slovensku a do roku 1994 v Rakúsku, výlučne na základe mzdy, ktorú dostávala na Slovensku v období rokov 1982 až 1986. Hoci výška mzdy na Slovensku sa v období rokov 1986 až 1994 zvýšila o 118 %, slovenské orgány neaktualizovali a nerevalorizovali sumy, na základe ktorých sa vypočítal dôchodok danej osoby, tak, aby zodpovedali zárobku, ktorý by mohla pravdepodobne zarobiť, ak by i naďalej pracovala na Slovensku. To znamená, že bola ako občianka EÚ znevýhodnená v porovnaní s osobou s podobným priebehom kariéry, ktorá dokončila všetky poistné obdobia podľa slovenských právnych predpisov.

Podľa početných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ je táto skutočnosť v rozpore s právom EÚ na voľný pohyb osôb a s povinnosťou zabezpečiť, aby sa výška sociálnych dávok migrujúcich pracovníkov neznížila preto, že uplatnili svoje právo na voľný pohyb. Preto Komisia zastáva názor, že slovenské orgány tým, že neaktualizovali a nerevalorizovali zárobok žalobkyne, ktorý sa použil ako základ na výpočet jej dôchodku, konali v rozpore s požiadavkami právnych predpisov EÚ.

Výzva má podobu „odôvodneného stanoviska“ v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov. Slovensko má teraz dva mesiace nato, aby Komisiu informovalo o opatreniach, ktoré prijalo v záujme zosúladenia svojich právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ. Inak sa Komisia môže rozhodnúť zažalovať Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie.

Ďalšie informácie

Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=849

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sk.htm

Pozri aj MEMO/11/646

Kontaktné osoby :

Cristina Arigho +32 2298 53 99

Maria Javorova +32 2299 89 03


Side Bar