Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Inre marknaden: Kommissionen välkomnar att hindren för EU-företags tillträde till den svenska marknaden försvinner. Överträdelseförfarandet avslutas

Bryssel den 29 september 2011 – EU-kommissionen konstaterar att det blir lättare för företag som är etablerade i EU att få tillgång till den svenska marknaden i och med att Sverige ändrat sin lagstiftning om utländska filialer. Det här ger de svenska konsumenterna tillgång till ett större tjänsteutbud, och det blir lättare för svenska företag att köpa tjänster av utländska företag. Kommissionen har därför beslutat att avsluta det överträdelseförfarande som inletts mot Sverige.

Kommissionen ansåg tidigare att de formaliteter som var förbundna med etablering av EU-företag och tillhandahållandet av tillfälliga tjänster i Sverige stred mot fördraget och mot tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG).

Innan Sverige ändrade sin lagstiftning omfattades företag som var lagligt etablerade i EU, och som önskade bedriva ekonomisk verksamhet i Sverige, av formaliteter som kunde avskräcka eller till och med hindra dem från att erbjuda sina tjänster åt svenska företag och konsumenter.

Även när det gällde tillfällig verksamhet var en aktör tvungen att vara etablerad som filial och registreras som utländsk filial hos registreringsmyndigheten för att kunna inleda sin verksamhet. Alternativet var att etablera sig som dotterbolag, vilket var ännu mer betungande. Det kunde ta upp till åtta månader att få en filial registrerad.

Slutligen behövde en aktör som var etablerad i en annan medlemsstat både ha en delgivningsmottagare som kunde ta emot delgivningar av handlingar och en föreståndare, och båda skulle vara bosatta i Sverige.

Vad säger EU-bestämmelserna?

Enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och tjänstedirektivet har företag som är etablerade i en medlemsstat rätt att tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater utan att behöva etablera sig där, t.ex. genom att inrätta en filial. Det ska inte heller finnas omotiverade eller oproportionerliga formaliteter. Samma bestämmelser förbjuder medlemsstaterna att kräva att företag ska ha i värdlandet bosatta ombud och/eller en delgivningsmottagare som ska ta emot delgivningar av handlingar.

Artikel 49 i EUF- fördraget och tjänstedirektivet förbjuder att tvinga företag etablerade i annan medlemsstat att etablerade sig under en särskild form. Enligt tjänstedirektivet ska medlemsstaterna så snart som möjligt behandla ansökningarna om registrering och undanröja omotiverade och oproportionerliga formaliteter, som exempelvis krav på bestyrkta kopior eller auktoriserade översättningar av dokument. Efter ett klagomål från en aktör som 2007 vägrades tillträde till den svenska marknaden fann kommissionen att den svenska lagstiftningens hinder för utländska aktörer var omotiverade och oproportionerliga och stred mot tjänstedirektivet. Kommissionen inledde därför ett överträdelseförfarande mot Sverige 2009 och utfärdade ett motiverat yttrande i början av 2011 (IP/11/183).

Fördelar

Tack vare den nya lagstiftningen kan aktörer från andra medlemsstater (t.ex. IT-experter, managementkonsulter eller småföretagare inom hantverk eller en cateringfirma) omedelbart inleda sin tillfälliga verksamhet på svenskt territorium, utan att drabbas av förseningar på grund av registrering (upp till åtta månader) eller extra avgifter.

Om de vill etablera sig permanent kommer de att ha rätt att välja den form som är lämpligast (agentur, filial eller dotterbolag). Om de väljer att etablera sig i form av en filial har registreringstiden kortats till två veckor (kan förlängas med högst två veckor). Kravet att en aktör med hemvist i ett annat EU-land skulle ha en föreståndare som bodde i Sverige avskaffades redan 2009. Den extra skyldigheten för aktörer som inte var etablerade i Sverige att ha en delgivningsmottagare som är bosatt i Sverige, som kan ta emot delgivningar av handlingar, har nu också avskaffats.

Mer information om europeisk rätt och lagstiftning för den inre marknaden för tjänster finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

Mer uttömmande information om kommissionens förfaranden mot medlemsstaterna finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_sv.htm

Mer information om EU:s överträdelseförfaranden finns i MEMO/11/646

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar