Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Europese Commissie - Persbericht

Diensten van financiële instellingen: de Commissie vraagt Spanje en Nederland de kapitaalvereisten ten uitvoer te leggen

Brussel, 29 september 2011 - De Europese Commissie heeft Spanje en Nederland verzocht haar binnen twee maanden in kennis te stellen van de maatregelen die zij momenteel nemen om belangrijke regels voor de kapitaaltoereikendheid van banken en beleggingsondernemingen ten uitvoer te leggen. Deze regels zijn vastgesteld bij het tweede pakket richtlijnen inzake kapitaalvereisten (bekend als RKV II).

Deze richtlijnen versterken de stabiliteit van het financiële stelsel, verkleinen de blootstelling van banken aan risico's en zorgen voor een beter toezicht op banken die in meer dan één EU-land activiteiten ontplooien. Dit alles komt ten goede aan de burger, het bedrijfsleven en de Europese economie in haar geheel. De richtlijnen moeten in alle lidstaten ten uitvoer worden gelegd zodat dezelfde hoge normen in heel de EU worden toegepast en er geen banken of beleggingsondernemingen zijn die wanneer zij in de EU opereren, oneerlijke concurrentievoordelen genieten. Deze regels moesten uiterlijk op 31 oktober 2010 ten uitvoer zijn gelegd.

Spanje moet de tenuitvoerlegging voltooien door middel van een aantal technische maatregelen die bij de richtlijn zijn opgelegd. Nederland moet de maatregelen ter uitvoering van de richtlijnen, waaronder een wetsvoorstel en een ministerieel besluit, nog vaststellen maar zal dit pas doen tegen eind 2011, meer dan een jaar na de uiterste datum voor de omzetting.

Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een met redenen omkleed advies. Als de nationale autoriteiten de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen niet binnen twee maanden meedelen, kan de Commissie de betrokken lidstaten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dagen en kan zij het Hof verzoeken geldboeten op te leggen.

Welke zijn de nieuwe kapitaalvereisten voor banken?

Richtlijn 2009/111/EG wijzigt de oorspronkelijke richtlijnen inzake kapitaalbehoeften (2006/48/EG en 2006/49/EG) en vormt samen met de Richtlijnen 2009/27/EG en 2009/83/EG een onderdeel van het tweede wetgevingspakket (RKV II). Deze richtlijn versterkt de financiële soliditeit van banken en beleggingsondernemingen en schrijft voor over hoeveel eigen financiële middelen zij moeten beschikken om hun risico's te dekken en hun depositohouders te beschermen. Dit wettelijke kader moet regelmatig worden bijgewerkt en verfijnd om in te spelen op de behoeften van het financiële stelsel in zijn geheel.

De belangrijkste wijzigingen die met het RKV II-pakket zijn aangebracht, zijn de volgende:

  • Een beter beheer van grote posities: De kredietverlening van banken aan één en dezelfde partij wordt aan banden gelegd. Als gevolg daarvan kunnen banken op de interbankenmarkt maar tot een bepaald bedrag geld lenen aan of plaatsen bij andere banken, terwijl voor banken die krediet opnemen, effectieve beperkingen gelden ten aanzien van de hoeveelheid krediet die zij mogen opnemen en bij wie. Dit beperkt de risico's die een bank kan nemen en de kansen dat er een domino-effect ontstaat als een bank met ernstige problemen te maken krijgt.

  • Een beter toezicht op grensoverschrijdende bankgroepen: er moeten "colleges van toezichthouders" in het leven worden geroepen voor bankgroepen die in meerdere EU-lidstaten actief zijn. Er komt meer duidelijkheid in verband met de rechten en verantwoordelijkheden van de respectieve nationale toezichthoudende autoriteiten en de onderlinge samenwerking tussen deze autoriteiten verloopt efficiënter.

  • Een betere kwaliteit van het bankkapitaal: De richtlijnen bevatten duidelijke, EU-brede criteria om te beoordelen wanneer "hybride" kapitaal (d.w.z. kapitaal dat zowel vreemd als eigen vermogen omvat) in aanmerking komt om te worden meegeteld als onderdeel van het totale kapitaal van de bank – het bedrag dat bepalend is voor de hoeveelheid krediet die de bank mag verstrekken.

  • Een beter beheer van het liquiditeitsrisico: het beheer van het liquiditeitsrisico van bankgroepen die in meerdere EU-lidstaten opereren (d.w.z. de wijze waarop zij de dagelijkse financiering van hun transacties waarborgen), moet binnen de "colleges van toezichthouders" worden besproken en gecoördineerd.

  • Een beter beheer van het risico dat aan gesecuritiseerde producten is verbonden: de regels voor gesecuritiseerde schuld (waarvan de terugbetaling afhankelijk is van de resultaten van een specifieke pool van leningen) worden aangescherpt. Van instellingen die leningen herverpakken en verkopen in de vorm van effecten (de zogeheten "initiators"), wordt verlangd dat zij een zekere risicopositie in deze effecten innemen, terwijl instellingen die in deze effecten beleggen, pas na een grondig en zorgvuldig onderzoek een besluit ter zake mogen nemen. Indien zij dit nalaten, worden zij bestraft in de vorm van zware kapitaalvereisten.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

Voor het laatste nieuws over inbreukprocedures tegen alle lidstaten, zie:

http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU, zie MEMO/11/646

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar