Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Ekodesign: České a německé orgány dosud neoznámily prováděcí opatření

Brusel 29. září 2011 – Všechny výrobky využívající energii mají během svého životního cyklu vliv na životní prostředí, a to ve všech etapách, od svého vzniku až po likvidaci. O dopadu výrobku na životní prostředí se z více než 80 % rozhoduje ve fázi návrhu. Právní předpisy EU stanoví rámec, pokud jde o požadavky na výrobky spojené se spotřebou energie. Nejvíce neefektivní zařízení se postupně nesmějí uvádět na trh a nahrazují se modernějšími výrobky se stejnými nebo lepšími funkcemi a minimálním dopadem na životní prostředí. Proto dnes Komise formálně požádala Českou republikou a Německo, aby uvedly své vnitrostátní právní předpisy týkající se ekodesignu do souladu s pravidly EU. Komise se rozhodla zaslat České republice a Německu odůvodněné stanovisko. Pokud tyto členské státy nesplní svou právní povinnost do dvou měsíců, může Komise předat věc Soudnímu dvoru.

Přestože k tomu byly dne 27. ledna 2011 úředně vyzvány dopisem, Česká republika ani Německo dosud neinformovaly Komisi o úplné transpozici směrnice o ekodesignu do svých vnitrostátních právních předpisů.

Kromě toho z posouzení opatření, která byla dosud v České republice přijata, vyplývá, že se ve vnitrostátním právu dosud neprojevila nová oblast působnosti směrnice o ekodesignu. Ve skutečnosti by definice „energetických spotřebičů“ měla být přizpůsobena širší oblasti působnosti výrobků „spojených se spotřebou energie“.

Souvislosti

Po přepracování v roce 2009 byla oblast působnosti směrnice 2009/125/ES o ekodesignu rozšířena z energetických spotřebičů na výrobky spojené se spotřebou energie, které zahrnují rovněž výrobky, jako jsou okna, jež nevyužívají energii přímo, ale mají významný dopad na spotřebu elektřiny.

Díky opatřením doposud uplatňovaným podle staré směrnice 2005/32/ES o ekodesignu (zahrnující osvětlení, televizory, elektrické motory, pračky atd.) se již tak ušetří do roku 2020 přibližně 400 terawatthodin ročně, což je částka, která odpovídá spotřebě elektrické energie ve Francii.

EU se zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a ke snížení spotřeby energie o 20 % díky lepší energetické účinnosti do roku 2020. Realizace opatření podle směrnice o ekodesignu má pro splnění těchto cílů zásadní význam.

Ekodesign znamená brát v úvahu všechny dopady výrobku na životní prostředí od počáteční fáze návrhu. Zabrání se tak nezamýšleným účinkům projektování výrobku. Požadavky na každý výrobek jsou definovány v konkrétních prováděcích opatřeních přijatých Komisí.

Další informace

Text směrnice o ekodesignu naleznete zde.

Internetové stránky Komise k problematice ekodesignu:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm

Stručné informace o fázích řízení o nesplnění povinnosti jsou k dispozici

zde.

Aktuální údaje o nesplnění povinnosti lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_cs.htm

Více informací o řízeních pro porušení práva EU viz MEMO/11/646.

Kontaktní osoby :

Marlene Holzner +32 22960196

Nicole Bockstaller +32 22952589


Side Bar