Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európska komisia – Tlačová správa

Voľný pohyb tovaru: Slovensko musí zosúladiť svoju legislatívu s predpismi EÚ o cirkulácii odpadu určeného na zhodnotenie

V Bruseli 29. septembra 2011: Európska komisia požiadala dnes Slovensko o zmenu právnych predpisov týkajúcich sa odpadu s cieľom dosiahnuť súlad s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru. Súčasná slovenská legislatíva obsahuje požiadavku, aby bol nebezpečný odpad vznikajúci v Slovenskej republike prednostne zhodnocovaný v rámci krajiny. Z dôvodu tohto ustanovenia boli povolenia na vývoz odpadu do iných členských štátov systematicky odmietané. Komisia je toho názoru, že táto požiadavka je v rozpore s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru.

Na základe odôvodneného stanoviska, ktoré bolo dnes vydané, má Slovensko dva mesiace na to, aby oznámilo Komisii opatrenia, ktoré môžu byť prijaté s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ tak, aby sa predišlo postúpeniu veci Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad určený na zhodnotenie by mal bez obmedzení voľne cirkulovať na trhu v EÚ. Komisia sa preto domnieva, že uvedené ustanovenie Zákona o odpade je v rozpore s článkom 35 ZFEÚ, ktorým sa zakazujú kvantitatívne obmedzenia obchodu, ako aj opatrenia s ekvivalentným účinkom. Doteraz Slovensko neopodstatnilo túto požiadavku nijakým legitímnym dôvodom, napríklad ochranou životného prostredia.

MEMO/11/646

Viac informácií o voľnom pohybe tovarov

Kontaktné osoby:

pán Carlo Corazza 0032 2 295 17 52

pán Andrea Maresi 0032 2 299 04 03


Side Bar