Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: de Commissie vraagt dat België en het Verenigd Koninkrijk de richtlijn Audiovisuele mediadiensten ten uitvoer leggen in Brussel en Gibraltar

Brussel, 29 september 2011 – De Europese Commissie heeft België en het Verenigd Koninkrijk gevraagd de nog niet uitgevoerde bepalingen van de EU-richtlijn betreffende audiovisuele mediadiensten (AVMS-richtlijn) respectievelijk in Brussel en in Gibraltar ten uitvoer te leggen.

België heeft de Commissie maatregelen ter uitvoering van de AVMS-richtlijn gemeld voor alle audiovisuele mediadiensten die in de drie taalgemeenschappen zijn gevestigd: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap. In Brussel gevestigde audiovisuele mediadiensten die niet in het Frans of in het Nederlands plaatsvinden, vallen echter buiten de bevoegdheid van de taalgemeenschappen en blijven onder de bevoegdheid van de federale overheid. De Belgische federale staat heeft nog geen wetten betreffende deze diensten aangenomen. Bijgevolg bestaat voor on-demanddiensten die in Brussel in andere talen dan het Frans en het Nederlands worden aangeboden, nog geen reglementering. De Belgische autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat er een ontwerpwet in voorbereiding is maar deze bevindt zich nog in een eerste fase.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie eveneens maatregelen gemeld om de AVMS-richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Deze wet is echter niet van toepassing op audiovisuele mediadiensten die in Gibraltar worden aangeboden. Een ontwerpwet is in voorbereiding maar de goedkeuring laat nog op zich wachten.

Deze "met redenen omklede adviezen" worden gezonden in het kader van de inbreukprocedures van de Europese Unie. België en het Verenigd Koninkrijk krijgen twee maanden tijd om de Commissie mee te delen welke maatregelen zij hebben genomen om te voldoen aan de Europese regels. Indien zij dat niet doen, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.

Achtergrond

De AVMS-richtlijn (2010/13/EU) waarborgt een eengemaakte markt en biedt rechtszekerheid voor de Europese tv- en audiovisuele sector door over de grenzen heen een gelijk speelveld tot stand te brengen voor zowel omroepdiensten als audiovisuele mediadiensten. Tegelijk wordt daarmee gezorgd voor het behoud van culturele diversiteit, bescherming van kinderen en consumenten, vrijwaring van het pluralisme van de media en bestrijding van religieuze en rassenhaat. De richtlijn is gebaseerd op het principe van het "land van oorsprong", waarbij de aanbieders van audiovisuele mediadiensten enkel moeten voldoen aan de voorschriften in hun land van oorsprong en niet onderworpen kunnen worden aan voorschriften in het land van bestemming, behalve in zeer beperkte omstandigheden (bv. het aanzetten tot haat). De EU-lidstaten zijn overeengekomen de AVMS-richtlijn in hun nationale wetgeving ten uitvoer te leggen tegen 19 december 2009 (zie IP/09/1983).

Door het uitblijven van maatregelen waardoor de richtlijn volledig kan gelden in Brussel en Gibraltar, blijven aanbieders van audiovisuele diensten verstoken van rechtszekerheid.

Nuttige links:

Voor nadere informatie over EU-inbreukprocedures, zie: MEMO/11/646

Een overzicht van de inbreukprocedures vlak van de AVMS-richtlijn is te vinden op:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/infring/index_en.htm

Nadere informatie over de AVMS-richtlijn:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Website van de Digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Contact :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar